.....BAKGRUND

 

Före www.medborgarkraften.com

En hemsida av denna typ tillkommer inte av en slump. Man kan säga att den tillkommit som ett verktyg i den pågående demokratiprocessen med hjälp av ett avantgarde med stort intresse för stadsbyggnadsfrågor.Var och en har säkert sin bakgrundsversion.
Nedanstående version är en av dessa.

Tidigt 80-tal

Projekt Stenstaden
Kommunala beslut om förnyelse av ett stort antal starkt nedslitna stadsdelar i Göteborg
hade lett till att förnyelserutiner arbetats fram. Snart växte motståndsgrupper upp mot den hårdhänta saneringen av de gamla arbetarstadsdelarna.
När turen kommit till förnyelsen av "Stenstaden" hade motståndsgrupperna gett upp.En handfull tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret, som visste att trägrundläggningen i Göteborgsleran på många håll farit illa anade oråd. Vid den tidpunkten fanns det inga möjligheter att få ekonomi i eller förmånliga lån för grundförstärkningar. Det var rivning som gällde. Enbart i kv Granen i Vasastaden förväntades ansökan om rivning av halva kvarteret.

I detta skede startades ett privat projekt med arbetsnamnet "Projekt Stenstaden"
med ovan nämnda kvarter som pilotkvarter.

Med stöd av dåvarande byggnadsnämndsordföranden lyckades alla så när som på två
intressenter enas om att utreda möjligheterna att finna grundförstärkningsmetoder
för att rädda stenstadens kulturfastigheter.

Ett beslut fattades.Stadsbyggnadskontoret skulle anordna en grundförstärknings-
tävling. En sådan skulle åtminstone ge några månaders andrum.
Tävlingsresultatet gav inget nytt när det gällde pålningsmetoder däremot att lokalisera grundvattenläckage, stoppa upp nedbrytningen av trägrunderna och att återställa grundvattennivåer.
Konsekvensen blev att rivningstankarna väcktes till liv igen.
Vapnet blev nu press och lokalradio. Arbetet, Stockholmspressen och lokalradion
var först ut. Detta ledde först till ett antal kompromissförslag som slutade med totalt
bevarande när GP tipsades om att gå ut med en helsidesartikel.

"Projekt Stenstaden" hade lyckats. Inget hus revs.

Om hur husen förstärktes och om kvarvarande problem se sidan "Framtiden", länken Grunderna, en blick tillbaka och framåt.

Färgsättning i samband med Friidrotts- VM.
Projekt Stenstaden hade bl a medfört en en hel del forskning i hur grundvattnet i tät stadsmiljö och i lera fördelas. Bl a dessa erfarenheter fick utgöra temat på ett antal färgförslag i färgsättningstävlingen inför VM samt i senare färgsättningar (Ex Göteborg Energi:s kontor och vattentornet i Biskopsgården.) Färgsättningarna inspirerade till visioner om stadsbyggande och fördelningsprinciper i en kuststad som Göteborg med älven som pulsåder.

Storskaliga bostadsområden
Effekten av förnyelsen av s k storskaliga bostadsområde i Göteborg skulle utredas. En grupp tillsattes för att med befintligt forskningsmaterial och egna platsstudier och intervjuer kartlägga resultatet och påvisa hur man framledes skulle gå tillväga.

Sammanfattning: Forskningsrapporter finns i legio. Få läser dem. Många olika
arbetsmetoder har använts för att få till stånd medborgardeltagande. Den s k dialogplaneringen ansågs som mest fruktbar. De sociala aspekterna hade försummats.
En övertro på fysiska förändringars värde för att "lyfta" ett område var uppenbar.
I gällande översiktsplan för Göteborg ÖP93 hade två kraftbegrepp införts: Bärkraft och konkurrenskraft.
Slutomdömet om förnyelsen blev att bärkraft och konkurrenskraft inte var tillräckligt.
De sociala aspekterna hade förbisetts. De boende kom i andra hand.

Den senaste översiktsplanen ÖP99 har p g a sådan kritik kompletterats med en tredje kraft "Medborgarkraften".

Älvsborgs Egnahemsförening
Som partipolitisk oberoende förening med stort intresse för planfrågor kom den att ingå i stadsbyggnadskontorets referensgrupp för föreningar i arbetet med den detaljerade översiktsplanen för Saltholmen-Långedrag. Föreningens förhållningssätt banade väg för nytänkande och ett stort medborgarengagemang som så småningom ledde fram till medborgarkraften i Älvsborg.

Medborgarkraften i Älvsborg
När Stadsbyggnadskontorets referensgrupp för föreningar i Älvsborg genom kraftfullt agerande inte längre kunde fungera som referensgrupp var det naturligt att döpa om den som varande en medborgarkraftsgrupp. Här fanns den kraft, som om den vårdades skulle kunna komma i balans med de övriga två krafterna.

Motiv för namnvalet:
I översiktsplanens samrådsredogörelse framförs synpunkter på vikten av att medborgarkraften är i balans med de övriga krafterna. Det finns många tolkningar av vad som egentligen menas med medborgarkraft. Är kraften den välmående enskilda människan, de folkvalda partipolitikerna, allmännyttan eller andra medborgargrupper som för medborgarnas talan?
Referensgruppens föreningar fann det möjligt att som styrgrupp representera medborgarna.
En organisation byggdes upp för att fungera under planeringstiden. Se under länken MIÄ.

www.medborgarkraften.com
Medborgarkraftens agerande som resulterade i såväl utredningar och skrivelser som allmänna möten var kraftfull. Krav ställdes på långsiktigt hållbara lösningar. Detta medförde att
avsedda detaljerade översiktsplan inte kunde genomföras på traditionellt sätt och bordlades för att eventuellt återupptas när planeringsförutsättningarna blivit gynnsammare.
Förutsättningarna att bibehålla en aktiv idéell medborgarkraft under en oviss perioden skulle med dittills konventionella informationsmetoder bli svårt. Förmodligen skulle det resultera i enstaka "brandkårsutryckningar" helt mot den kontinuerliga uppföljning vi arbetade för.
En hemsida och ett väl utbyggt nätverk som kunde nås med e-post sågs som en lösning för att hålla medborgarna informerade kontinuerligt.
De erfarenheter som Medborgrkraften i Älvsborg har kan bli till stor nytta för andra stadsdelar.
Av denna anledning anser vi det av värde att sprida våra erfarenheter och anpassar därför hemsidan därefter. Se Stadsdelarna och debatt.