.....FRAMTID

Medborgarkraften

I rapport till Byggnadsnämnden avseende planeringen för Saltholmen - Långedrag
redovisas bl a vad medborgarkraften står för.(se medborgarkraften).
Den utgör ett komplement till den folkvalda kraften och utgör en demokratiform i linje med de internationella strävandena för den globala utvecklingen.

Älvsborg
Förutom Saltholmen - Långedrag finns det flera områden inom stadsdelen som är föremål för stora förändringar inom relativt kort tid där såväl de närboende som övriga Göteborg kan ha skäl för att aktivt medverka i förnyelsen.

Stadsdelar utmed älven
Genom intresset för utveckling av vattenvägarna kommer ett flertal stadsdelar att bli berörda.

"Stenstaden"
När beslut om Stenstadens bevarande hade fattats( se sidan Bakgrund) togs ett
politiskt beslut om att ordna förmånliga grundförstärkningsvillkor för fastighetsägarna.
Många fastighetsägare, t ex de som ännu inte hade några grundproblem, accepterade inte.
I detta sammanhang bör nämnas att grundförstärkningar måste ske kvartersvis med noga genomförda grundundersökningar som utgångspunkt om helhetsresultatet skall bli bra.
Juridiskt är det dock fullt lagligt att säkra sin egen fastighet även om grannens därmed på
sikt tar skada.

Grundförstärkningarna kom inte att ske kvartersvis och därmed kvarstår problem.
En stiftelse har bildats för att om möjligt kunna rädda stenstaden som helhet..

Alltsedan husen byggdes har grundförstärkningar i intervaller på ca 15 år utförts.
Det kan snart vara aktuellt för nästa omgång.
Bland göteborgarna finns det ett stort intresse för bevarande av de äldre fastigheterna i
centrala stan. Medborgarkraften kanske kan göra sig gällande.

De storskaliga bostadsområdena.
Det finns ett intresse för frågan om hur inflyttad arbetskraft tagits tillvara i Göteborg under olika tidsepoker. Det är tydligt att de som under senare år invandrat inte haft möjligheter att visa sina förmågor. Här finns en dold medborgarkraft.

Göteborgs vattenvägar
Bara på några decenier har befolkningstillväxten i världen mångdubblats.Med denna tillväxt ökar också trafiken. Hur skall framtidens städer utvecklas? Horisontellt? Vertikalt?
I Göteborgs översiktsplan anges en strävan att inte sprida ut stan mer.Trots detta planeras
nu exploateringar inom ej centrala områden med trafikproblem och begränsade grönområden, under tiden som stora centrala ytor under decennier stått i det närmaste outnyttjade.

Synpunkter har framförts om ett bättre utnyttjande av Göteborgs kustzon och vattenområden.
Således har det från flera håll framförts önskemål om höghus i anslutning till Centralen, på norra älvstranden och på Otterhällan samt som ett komplement till slottskogen, ett sammanhängande grönstråk utmed Älvsborg till Långedrag innehållande gång- och cykelled.

Dagens trafikanordningar för att minska hastigheterna ser få som hållbara lösningar.
Det krävs nytänkande. Ett politiskt accepterande av medborgarkraften skulle kunna stimulera utbildningsanstalter och stadsbyggare till en stimulerande debatt om hur vår stad bör fungera i framtiden.

Saltholmen - Långedrag
Med medborgarkraftens hjälp kan Byggnadsnämnden komma till insikt om, att
kommunfullmäktigebeslutet med Saltholmen, som biluppställningsplats för en
livskraftig och expanderande skärgård inte är hållbar.Outnyttjade och förfallna
områden inom planområdet kan ges en användning, som kan komma hela regionen
tillgodo. Nya trafiklösningar till gagn för kommunen kan bli förverkligade osv.

Nästa steg
Trafiksituationen för södra skärgården har länge varit ohållbar. Fiskebäcks Företagareförening föreslår att terminalen för skärgårdstrafiken skall förläggas till Färjenäs. Medborgarkraften har denna lösning som ett alternativ i sina utredningar och kommer att stödja att en fördjupad utredning utförs t ex som ett pilotprojekt.
Medborgarkraften ser det ockå som värdefullt om förslag till alternativa lösningar framförs från de boende och verksamma i skärgården såsom Företagareföreningen på Donsö.
För övrigt se under aktuellt.