.....LÄNKAR

Lista under ständig utveckling!
Synpunkter!

___________________________________

Älvstrandsgruppen

Älvstrandsgruppen.......................................
Luftslottet c/o Kobolt Design
Godhemsgatan 60 414 68 Göteborg
e-post: kobolt@swipnet.se
F

UR
Älvstrandsgruppens viljedokument

Några punkter som gruppen önskar att politiker och tjänstemän i Göteborgs kommun beaktar med hänsyn till den fortsatta utvecklingen av Södra Älvstranden.

Projekt Luftslottet
Projekt Luftslottet var ett lokalt demokratiprojekt i stadsdelen Majorna, Göteborg, som pågott under ett par års tid. Det finansierades av Byggforskninngsrådet och SDN Majorna med syfte att utveckla:

* metoder för att förmedla kunskap och erfarenheter
* former för samarbete mellan medborgare, tjänstemän och politiker
* processer för att bevara och accentuera stadsdelens särart.

Luftslottets arbete koncentrerades kring följande huvudteman:
Historiens spår, Stadsdelsrum, Vardagsiv, och Verksamheter.
En grupp bildades för att diskutera frågor rörande stadsdelens älvstrand.

Viljedokument för Älvstranden:

Bevara och utveckla öppenheten mot havet och närheten till älven!

Värna verksamheternas mångfalld!

Utveckla framtida samarbetsformer mellan kommun, stadsdelsförvaltning, kommersiella och idéella verksamheter samt övriga majbor!

Säkra områden för rekreation och friluftsliv!

Utveckla trevliga gång- och cykelvägar nära Älvstranden!

Säkra och synliggöra områden av kulturhistoriska värden!

Värna om Klippan-Röda sten och Sjöbergens naturnära områden för framtiden!

Bevara gränslandets karaktär: Den robusta enkelheten är platsens själ!

Fånga in vad Älvstrandsområdet betyder för besökarna!


_____________________________________