PROCESKONSTVERK .....

.
 

 

 

 

Processkonstverk nr 31..
Dialogplanering
från 2011  ..........

...................................................................................................................

 

 

Läs mer! ....hela utredningen!

DEMOKRATIUTREDNING


DIALOGPLANERING

 

INLEDNING
Medborgarnas delaktighet i stadsförnyelsen har inom Göteborg tagit sig olika uttryck under de senaste 20 åren. Gräsrotsplanering, brukarplanering, arbetsboksmetod, Eriksbomodell och slutligen dialogplanering avlöste varandra. Alla hade sina för och nackdelar.
Dialogplaneringen är den som förtfarande förordas av kommunen trots sina begränsningar. Under senare tid har ett flertal handböcker färdigställts, som handlar om olika sätt att föra dialogen för att få optimal effekt och demokrati. Genom analys av dessa är avsikten att finna en uppdaterad plattform för dialogen som översstämmer med intentionerna att uppnå hållbar utveckling.

Ovan redovisas en målbild. Är det möjligt att uppnå denna typ av demokrati? Är den önskvärd? Finns det risker? Hur kan den utvecklas ytterligare?

   ..........

MEDBORGARKRAFTEN I ÄLVSBORG BILDAS 1998
Med nedanstående figurer vill vi försöka illustrera skillnaden mellan referensgrupp och medborgarkraftsgrupp.
Till Byggnadsnämndens ledamöter har följande information om
Medborgarkraften i Älvsborg lämnats.

För att förstå vårt resonemang är det viktigt att känna till vad vi menar med medborgarkraft.

...

 ..........

................................................................................................................

.Definition:
Medborgarkraften ser vi som en strukturerad kraft, som utgår från
gräsrötterna. Den skall återspegla det gräsrötterna känner, dvs en underifrån kommande kraft.

Den kompletterar den representativa.
Kommunikationen mellan dessa krafter sker interaktivt dvs genom ömsesidig påverkan. Vi kallar arbetsättet för interaktiv planering.
Den får inte förväxlas med gräsrots- eller dialogplanering.


Med hjälp av ovanstående manifest och nedan redovisade analysmaterial har de inledande bilderna ovan vuxit fram och som slutsats resulterat i avslutande bild nedan.

Dialogplanering - interaktiv Läs!

Dialogplanering övrigt Läs!

Samråd och dialog (Vägverket) Läs !

Trialogmetoden–dialog mellan beslutsfattare och ungdomar Läs

Malmö: handbok för brukardelaktighet och dialog Läs !

Botkyrka kommuns handbok i dialog. Att föra dialog Läs!

 ..........................................................................................................................
..fr. Industrisamhället- Livsstilssamhället

..................

   


OM DIALOGPLANERING

Om dialogplanering
Källor: Diverse handböcker på Internet
t ex Botkyrkas, Malmös,Vägverkets coh Sveriges kommuner och ländsting

OM MEDBORGARSERVICE I GÖTEBORG
Källor: ”Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice" Läs program och bilagor!

ANALYS

Den sociala dimensionen har trots att den varit med i översiktsplaneringen sedan ÖP99, hittills inte beaktats i önskvärd utsträckning. Under nittiotalet myntades begreppet dialogplanering i vilken medborgarna skulle bli betydligt mer delaktiga än tidigare. Ett flertal experiment har sedan dess utförts med medborgargrupper av olika slag utan större framgång.

Under senare tid har utveckling av medborgarinflytandet och det sociala perspektivet intensifierats. Sveriges kommuner och landsting och flera kommuner går ut med handböcker för dialogplanering.
Göteborgs Stad skall intensifiera sin service. "Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice" som redovisas här. Servicen i dag behöver förnyas liksom myndighetsutövningen i övrigt enligt utförda utredningar.

  


Göteborg ägnar sig mest åt förbättringen av den operativa delen. Det skrivs mycket om stadens växlar och kanaler in till olika förvaltningar och hur samordningen skall ske för att gynna medborgarna.

Handböckerna om dialogplanering är i stort sett lika upplagda. Mängder med olika metoder för olika syften omnämns. I flera fall tar man upp vikten utav att noga klargöra att det är de förtroendevalda som i slutändan beslutar. Motsatsen antyds också. Medborgarna är inte till för myndigheterna utan tvärtom. Det är medborgarna som väljer de folkvalda.

Med Internet har möjligheterna för medborgarna att sätta sig in i samhällsfrågor och att debattera dem ökat betydigt och därmed intresset för delaktighet i det mesta.
Med medborgarnas ökade kompetens ökar också kravet på handhavandet av all information och strukturering av kunskapen så att den kommer till bäst nytta.

Den dialogplanering som presenteras i handböckerna utgår ifrån att det är myndigheterna som initierar dialogen och styr den.
Hur länge kommer dagens Internetkunniga medborgare att finna sig i detta enkelriktade förfarande?
Med all sannolikhet kommer det att bli ändring på detta. Medborgarorganisationer av olika slag kommer själva att ta initiativet till dialoger med myndigheterna och om de inte kan besluta kan de skapa opinion och på så sätt få politiker utbytta till sin fördel.

Den utvecklade medborgarservicen i Göteborg kommer ytterligare att förenkla för medborgarorganisationer att driva igenom sina synpunkter.

......Processen pågår!

  

 


 

 

 

 

  

 

...........................................................................................................................NÄSTA!