......Fiskebäck

2002 06 04

Meddelande nr 18 mm från Fiskebäck Företagarförening
Bild 1 meddelande nr 18

Bild 2
Ur mötesanteckningar från möte med
Fiskebäcks Företagarförening,
Fiskebäcks Fiskhamnsförening,
Trafikkontoret, och SWECO VBB

Dessutom redovisades en annons för Göteborg city Golf
med bild från den nya driving rangen på Färjenäsområdet.

2002 01 19

Broschyr av Fiskebäcks föetagarförening
undertecknat av Fiskebäcks Företagarförening,Fiskebäcks Hamnförening,
Fiskebäcks Egnahemsförening och Medborgarkraften i Älvsborg.

..........2001 12 18
Fiskebäck Företagarförening
och västkustfisket

Programförklaring

Efter senaste förhandlingar inom EU om fiskerinäringens framtid och med tyngdpunkt på fiskeflottan i Göteborgs Kommun har Fiskebäck Företagarförening i samråd med fisket
beslutat om nedanstående målinriktning.

Utgångspunkten är en stark ekonomiskt självbärande fiskenäring med god konkurrenskraft understödd av en modern serviceindustri.

Fiskebäcks Företagarförening
skall medverka till att utskott, myndigheter, Fiskeristyrelsen samverkar med fisket i Sveriges största fiskeläge och i varje läge se till att de utgör ett stöd för näringen och att samarbetet
sätts i centrum. Eventuella tvister skall inte lösas på en nivå som är partisk.

Fiskebäcks Företagarförening
skall genom nära kontakt med fiskets och förädlingsindustrins organisationer skapa förståelse
för de särskilda problem som en fiskhamn kan drabbas av i närheten av en storstad både
vad gäller trafiken till sjöss och till lands.

Underlag för information till medborgarna genom press och övriga massmedia om värdet
av svenskt fiske för vår försörjning och hälsa även på riksplanet men utan att eftersätta
den egna hamnens konkurrensmöjligheter.

Fiskebäcks Företagarförening
skall arbeta för att fiskhamnen i Fiskebäck återfår sin möjlighet att taga alla fartyg i
deras hemmahamn bl a genom bättre insegling och uppmuddring till godtagbart djup.
Kajerna skall ha EU standard och vara till längd anpassade till hela fiskeflottans behov.

Fiskebäcks Fiskhamn är en industriarbetsplats och skall därför inhägnas. hamnens
säkerhet och service skall ledas av en därför anställd Hamnvakt med hamnkontor.

Befintliga serviceföretag skall ges bygglov till utbyggnad och fryskapacitet och förädling
skall finnas i hamnen.

Fiskebäcks Företagarförening
skall på liknande sätt stödja övrig industriell verksamhet och serviceföretag så att dessa kan utvecklas i takt med fiskets ökande behov.
Samverkan och samarbete skall prägla arbetet för att göra

Göteborg till ett
..................
naturligt centrum för västkustfisket.

Brevväxling

Ur brev 2001 12 06
från Göteborgs stad stadskansliet
till Fötetagarföreningen i Fiskebäck

Betr. brev med frågor om Fiskebäcks hamn med omgivningar, trafik mm
Ni har tillställt två skrivelser till olika kommunala nämnder och bolag med frågor
mm som rör Fiskebäcks hamnområde samt trafiken till södra skärgården.
Skrivelserna har också tillställts kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Efter samråd med Fastighetskontoret, Trafikkontoret och Göteborgs Hamn vill vi
lämna er följande information.

Stadsbyggnadskontoret har ett pågående programarbete kring detaljplanen för
hamnområdet. Detta görs med anledning av önskemål från fastighetsägare om
att få bygga bostäder inom området.Intressenter i området får under arbetets
gång möjlighet att lämna sina synpunkter och önskemål.

Fastighetskontoret har startat upprustning av kajen i fiskhamnen. Iskajen blir klar halvårsskiftet 2002.

Skrivelsen berör i första hand själva fiskhamnen men också en del som är avsedd för småbåtar. ................

För utprickning i farled svarar kommunen, i övrigt den som har nyttjanderätten i hamnen. I samband med byggandet av godsterminalen görs en översyn av muddringsdjup och utprickning av inseglingsrännan. Detta kommer att komma fiskhamnen till godo.................

Kommunfullmäktige har givit Trafiknämnden och Fastighetsnämnden i uppdrag att bygga en terminal i Fiskebäck för frakttrafiken till södra skärgården. I den stora mängd utredningar
som gjorts har bl a alternativet Färjenäs utretts och avfärdats eftersom det inte ansetts vara ekonomiskt försvarbart alternativ.
______________________

Svarsbrev 2001-12-14 till Göteborgs stad.

Ärende: Fiskebäcks hamn
Vi har tacksamt mottagit er skrivelse daterad 2001 12 06 och kommer i vårt fortsatta
arbete för Fiskebäcks Fiskhamn och industrierna notera vad som är nuläge i det
utredningsarbete som pågår.

En fråga som vi gärna vill ha mer underlag till är det ni skriver i sista stycket
" I den mängd utredningar som gjorts har bl a alternativet Färjenäs utretts
och avfärdats eftersom det inte ansetts vara ett ekonomiskt försvarbart alternativ".

Eftersom Fiskebäck Företagarförening arbetar i samarbete med Fiskebäcks Hamnförening, Fiskebäcks Egnahemsförening och Medborgarkraften Saltholmen på en utredning just
avseende Färjenäs som en långsiktig lösning på trafikproblemen i Södra Skärgården
där vi också kommer att jämföra olika kostnadsalternativ är vi tacksamma om ni kunde
tillställa oss utredningens huvuddelar.

Den tidigare gjorda förstudien " Förslag till placering av fraktterminal i Fiskebäck" ser vi som ofullständig.

Jämförelser måste göras på ett ingångsvärde som gäller alla alternativ dvs omfattning
av byggnation (godsterminal) kajplatser, parkering, vägar mm och vara lika för alla förslag.

Vi avvaktar med intresse ert svar.

Med vänlig hälsning

2001 12 07
Se
senaste nytt

Godsterminalen
Av föreningarna i Fiskebäck föreslaget läge för provisorisk godsterminal
inom Fiskebäcks hamn. Bild

2001 11 12

Ett stormöte hölls i Fiskebäckskyrkan den 11 oktober.
Fiskebäcks Företagarförening har de senaste månaderna varit i kontakt med politiker,
myndigheter, Sveriges Riksdag m fl och där presenterat den utredning som gjorts kring
Fiskebäcks Hamn.

Flera sammankomster har ägt rum och besök i hamnen.

Beslut finns nu om förläggning av södra skärgårdens godsterminalen
till Fiskebäck.

Situationen idag presenterades samt fortsatta samverkan med ansvariga politiker och myndigheter för att i samförstånd finna en lösning och påbörja arbetet för en slutlig lösning på denna fråga.

En skrivelse till Kommunstyrelsen presenterades för att senare skrivas under.

Skrivelsen innebar att undertecknade föreningar nu begär att kommunstyrelsen snarast möjligt vidtager åtgärder för att ovannämnda frågor skall leda till beslut och åtgärder före denna valperiods slut.

Medborgarkraften i Älvsborg har skrivit under.
________________________________________________________________

Tidigare redovisat material.

Nedan visas bilder från den del av hamnen där kommunen föreslår en förläggning av godsterminalen.

Enligt MIÄ:s mening är detta att betrakta som en provisorisk lösning i
avaktan på en mer långsiktig lösning för södra skärgården.
Konsekvenserna för Fiskebäck på lång sikt måste utredas.

Under "Medborgarkraften" redovisas utdrag ur vår färjetrafikutredning.

 


 

.......... ..........

 

Bilder från hamnområdet

 

I en skrivelse vill Fiskebäck Företagarförening sätta fiskefrågan i centrum och presentera förslag för användandet av Fiskebäcks hamn. Oavsett hur framtiden ser ut är det nödvändigt ur miljö- och säkerhetssynpunkt att vidta åtgärder i och kring fiskehamnen, som också är en stor hamn för större och mindre fritidsbåtar.

Ur skrivelsen

Fiskebäcks hamn och fiskeflotta.
Fiskebäck är Sveriges största fiskehamn och som sådan hemmahamnen för landets största fiskeflotta.Flottan har under efterkrigstiden vyxit från c:a 2000 till 12000 bruttoton. För att klara dagens krav på rationell och lönsam fiskenäring blir fartygen allt större. De senaste tillskotten är ståltrålare på 40-50 meter, med tonnage på mellan 500 och 1000 bruttoton.

Flottan utgörs för närvarande av 24 st fiskefartyg och 4 st bunkerfartyg. I dagens läge rymmer hamnen ej dessa fartyg om de lägger till samtidigt.

Fastighetsnämnden i Göteborgs kommun ansvarar idag för hamnens skötsel.

Stort behov av upprustning
Underhållet av hamnen, dess kajanläggningar, inseglingsränna och utmärkning är kraftigt eftersatt. Det är av största betydelse att åtgärder sätts in nu och ansvaret för detta ligger på kommunen.

Det kan vara på sin plats att erinra om den historiska bakgrunden i ägandet av hamnen. Hamnen har i alla tider ägts av fiskarbefolkningen i området och först 1998 övertogs hamnen av Göteborgs kommun.Vid övertagandet förpliktigade sig de nya ägarna att ge all den service och det underhåll som erfordras för att fiskerinäringen skall kunna leva vidare.

Styvmoderlig behandling
..........På grund av andra försummelser har också en stor del av fisket lämnat Göteborg och lokaliserats till Öckerö,Tjörn, Orust och även till Danmark.

 

Hur har det blivit?

Eftersatt underhåll skapar risk för olyckor

Otillfredsställande utprickad inseglingsränna

Behov av muddring

Hur skulle det kunna vara?

Större möjligheter för fisket att växa

Ökade utkomstmöjligheter för serviceföretag

Färjenäs ett alternativ för varu- och persontrafik

Förslag till utbyggnad av hamnanläggningen

Utbyggnadsförslag

Förutsättningar för bevarande

 

Illustrationen nedan av förslaget är utförd av:
SNICKERT PROJEKTLEDANDE ARKITEKTER AB

 

 

Fiskebäck Företagarförenings förslag och hemställan

Föreningen har tagit del av det utredningsmaterial som nu finns tillgängligt hos berörda myndigheter och kan inte finna förklaring till varför Färjenäs som alternativ avvisats. Av det skälet har föreningen gjort en egen utredning, ett arbete som redovisas i särskild bilaga.

Mot bakgrund av att huvuddelen av sjötrafiken i framtiden sannolikt kommer att ske med båtar av typ katamaraner, har avståndsskillnaderna inte någon större betydelse. Skillnaden i avstånd; Färjenäs - södra skärgården jämfört med avståndet Fiskebäcks Hamn - södra skärgården, är i detta sammanhang försumbar.

Vi ser också möjligheten att avlasta persontrafiken från Saltholmen sommartid med snabbfärjor från Färjenäs, som riktig, inte minst på grund av de bättre parkeringsmöjligheter som finns där.

Fiskebäck Företagarförening, som i enlighet med Fiskebäcks Hamnförening och Egnahemsförening har utarbetat detta förslag, hemställer nu att:

Göteborgs kommun och berörda myndigheter samlas till möte för att öppet diskutera nuläget och utan bindningar fastlägga en policy för fiskets framtid i kommunen och att man i enlighet med resultatet av denna diskussion - en gång för alla - i samförstånd beslutar om framtiden på ett sätt som gynnar alla berörda parter.

____________________________________________________

Fastighetsnämnden
2001 05 07

29.
Upprustning av Fiskebäcks fiskhamn.
Godkänns.

30.
Yttrande över motion av Roland Rydén (m) om vattenleden vid
Önnered och Fiskebäck.
Bifall kontorets förslag