.......VASASTADEN

 
.
 

 BYGGNADERNA UPPFÖRS

 

Utdrag ur Bebyggelsehistoriska undersökningar i Västsverige 1973


Bebyggelse i nyrenässansens anda 1868-90
Under den första utbyggnadsperioden i området revs inte något av den befintliga äldre bebyggelsen.
Till att börja med togs i stället den hittills obebyggda marken i anspråk.

I öster var det mark som tidigare tillhört landeriet Mariefred. Där uppfördes i kvarteret Kronoberg
1868 en byggnad för Chalmerska Slöjdskolan och 1872 en för Slöjdföreningen. 1872 bebyggdes
kvarteret Kalmarehus med radhus och något senare uppfördes hyreshus i kvarteret Kastellholm.

Den Hasselbladska ängen i väster började bebyggas samtidigt. De första husen här var också
iinstitutioner. Kjellbergska Flickskolan (Storgatan 3) byggdes 1869 och Amalia Hertz Stiftelse
(Storgatan 5) 1870. På 1870-talet byggdes senare bostadshus i de fem kvarteren längst ut mot
väster (kvarteren Boken, Apeln, Glasbjörken, Almen och Alen). Ytterligare 2 institutioner tillkom i
slutet av 1870-talet: Göta Coldinuordens hus (Bellmansgatan 7-9) och välgötrenhetsstiftelsen
Eduard Magnus Minne (Viktoriagatan 13).


Utbyggnaden av Vasastaden kring år 1880

Den första bebyggelsen uppfördes i 3-4 våningar. De flesta av bostadshusen hade ljust putsade relativt
enkelt hållna nyrenässansfasader. De allmänna institutionerna och några enstaka bostadshus hade
fasader av huvudsakligen gult tegel med dekorativa inslag av puts eller bart tegel.

1880- 90 bebyggdes större delen av Avenyn och Vasagatan. Det var huvudsakligen bostadshus i
4-5 våningar med rikt dekorerade fasader i nyrenässans. Fasaderna var ljust putsade eller hade inslag
av oputsat rött tegel. Bostadsbebyggelsen kompletterades med tre nya skolor Mathilda Halls skola
(Karl Gustavsgatan 8-10) 1885, Realläroverket (Vasagatan 19) 1885 och Nya Elementarläroverket för
flickor (Engelbrektsgatan 1) 1888. Två påkostade frikyrkor byggdes också, Betlehemskyrkan
(Vasagatan 26.30) 1880 och Babtisktkyrkan (Storgatan 39) 1883. Tingshuset vid Södra vägen 25 och
"Valand" byggdes 1886,

Sekleskiftesbebyggelse 1890- 1905
Den viktigaste utbyggnaden under perioden 1890- 1905 var den kring Vasaplatsen och Vasaparken
samt vid vid anslutande delar av Storgatan. Bostadshusen var här i 5 våningar och utformade i
karaktäristisk 90-talsstil med tornuppbyggnader, burspråk o s v Fasaderna var ofta rikt dekorerade
och uppbyggda av tegel i olika färjer. Institutionsabyggnader från denna tid är KFUM.s byggnad
(Storgatan 10-12), Hantverksföreningens hus (Storgatan 23) och nya Kjellbergska Flickskolan
(Södra vägen 2, nu riven)

Kompletterande bebyggelse 1905- 58
Omkring 1905 var området i stort sätt fullbyggt. Bland de senast tillkomna byggnaderna var två
institutioner: Slöjdföreningens skola 1902, och Högskolan 1904, båda med drag av jugend i den
arkitektoniska utformningen. Av den ursprungliga trähusbebyggelsen fanns nu bara rester kvar
vid Södra Vägen. Lorensberg fungerade ännu som nöjesetablissemang.

Under åren 1905- 30 tillkom endast en byggnad. Det var Röhsska museet uppfört 1911 i
nationalromantisk stil. 1930-58 ersattes sedan de sista resterna av trähusbebyggelsen längs
Södra vägen med stenhus. Området omfattade nu enbart stenhusbebyggelse.


Vasastaden och Lorensberg år 1900

Nästa sida kartor från 1820 -1900

 

 
.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

....