.debatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

SÄKERHETSASPEKTER I SAMHÄLLSPLANERINGEN

I översiktsplan 93 för Göteborg infördes begreppen:
Bärkraft och konkurrenskraft.

Kritiken som följde avseende avsaknaden av den sociala aspekten medförde att,i översiktsplan 99 för Göteborg ingår tre begrepp:
Medborgarkraft, bärkraft och konkurrenskraft

Under samrådsskedet framhöll Länsstyrelsen i sitt remissvar att de saknade ett fjärde begrepp som de själva har med i sin planering nämligen säkerhet.

I nästa översiktsplan kommer kanske det fjärde begreppet att ingå:
Medborgarkraft, bärkraft, konkurrenskraft och säkerhet?

Synpunkter!....Inlägg