.debatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HABITATAGENDAN

Utdrag från hemsidan
www.agenda21forum.org/rapporter/habitat_ii_1996/index.htm


Inledning
Habitat II var den sista av de stora FN-konferenserna under 1990-talet. Serien av jättekonferenser inleddes med Miljömötet i Rio 1992.
Den följdes av konferensen om mänskliga rättigheter i Wien 1993, befolkningskonferensen i Kairo 1994, konferensen om sociala frågor 1994 i Köpenhamn och kvinnokonferensen i Peking 1995. De stora FN-konferenserna under 1990-talet är tänkta att lägga grunden till arbetet för en bättre värld under nästa århundrade.
Habitat II innehöll olika moment och ledde till olika resultat. Något som betonades starkt var arbete på det lokala planet. Likaså samarbete med olika organisationer och företag i samhället. Dessutom gavs fristående organisationer, så kallade NGO, en viktigare roll än vid tidigare FN-konferenser.
Konferensen bevakades av olika medier. Såväl kritik som försvar för Habitat-mötet framfördes.

Habitat II, innehåll och resultat
Habitat II-agendan. (extern länk)
Det dokument som förhandlades fram under konferensen.

Istanbuldeklarationen. (extern länk)
En kortfattad politisk deklaration om mål och åtaganden, något av en innovation i FN-sammanhang.

Goda exempel
I samband med konferensen fanns en utställning över olika projekt och lösningar runt om i världen för en bättre stadsmiljö. Från Sverige fanns Göteborgs kommun med i utställningen. Best practises var ett nytt och uppmärksammat grepp i FN-sammanhang.
Svenska goda exempel
Tolv exempel i top
105 Best Practices (extern länk)
Databas på engelska Best practises (extern länk)

Oberoende organisationer.
Icke-statliga organisationer hade en viktigare roll än vid tidigare FN-konferenser. Företrädare för frivilligorganisationer, (NGO), kommuner, universitet, näringsliv, samlades i olika så kallade fora. Varje forum presenterade ett särskilt uttalande.
Uttalanden från de olika fora skulle bland annat fungera som underlag till en rapport som en av konferensens huvudkommittéer,
Kommitté II (extern länk), skulle sammanställa.

Dialoger.
Ytterligare ett nytt grepp under Habitat II var dialogerna. Det var seminarier med olika tema, till exempel vattenförsörjning och transporter. Åhörarna hade möjlighet att ställa frågor till en expertpanel.

Sverige: nationalrapport och uppföljning.
En särskild arbetsgrupp ansvarade för förberedelserna för konferensen, Boplats 96. Nya personer har utsetts för att leda uppföljningsarbetet. Förarbetsprocessen
Vad händer efter Istanbul?

Rätten till boende. (extern länk)
Att skriva in rätten till boende som en mänsklig rättighet var en av de hetaste frågorna under konferensen.

Omkring år 2000 kommer jordens befolkning till största del bo och verka i städer. Denna allt snabbare urbaniseringprocess leder till en rad ekonomiska, politiska, sociala och inte minst miljömässiga konsekvenser. Hur städernas tillväxt ska hanteras i framtiden ställer länder inför enorma utmaningar som diskuterades i två veckor i juni 1996 (3 juni till 14 juni) i Istanbul i Turkiet under FN:s världskonferens om boende- och bebyggelsefrågor - Habitat II.

 

NÄSTA SIDA


 

..Inlägg