.UNGDOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 10 17
Flera ungdomshemsidor är under uppbyggnad
I vårt Älvsborg nr3 okt 2002 under rubriken "Ungdomssatsningen går vidare" anges hemsidan www.fritidsgården.nu och www.gecko.nu. Fler finns på länksidan.
I Älvsborg är Anna Lilja ungdomshandledare. tel 0707-857103

2002 09 09
Ur GP Fria ord
V driver frågan om ett ungdomens hus
Jessica Thornström frågar vad partierna tänker göra åt Ungdomens hus...
Vi ser ungdomens hus som en mötesplats för ungdom från alla stadsdelar och från alla kulturer. Verksamheterna i huset skall blandas på det sätt ungdomarna själva vill...

Eva Olofsson (v)
Hans Linde Ordf i Ung vänster

Ungdomens hus ska ligga centralt
...Ungdomens hus måste ligga i centrum och vara (lika) öppet för alla ungdomar oavsett var man bor, om det ska motsvara de behov som finns och ungdomens krav.
Ett ungdomens hus i centrum utesluter inte på något sätt ordentliga fritidsgårdar och aktivitetshus ute i stadsdelarna, tvärtom, båda behövs för att skapa möjligheter dels att umgås på lokal nivå, dels för den extremt viktiga funktion som ett Ungdomens hus i centrum skulle fylla; att integrera ungdomar från olika stadsdelar...

Vi ungdomar väntar oss betydligt mer än ett aktivitetshus ute i Kviberg för att lösa den nuvarande bristen på samlingslokaler.
Jon Erik Andersson


2002 06 06
Ur GP-artikel
Unga litar inte på politikerna
Dagens ung tror på demokratin, men litar inte på våra politiker.
Bara var fjärde 19-åring har förtroende för regeringen, visar en färsk ungdomsundersökning.

En av fem unga tycker att höger - vänster skalan är viktig.

-Det är för mycket snack och för lite verkstad i dagens politik tycker
en av de tillfrågade ungdomarna.

- Partierna för inte vår talan. Det gör däremot organisationer som jobbar
för en speciell fråga, säger en annan.

Enligt Thomas Furth, som är en av projektledarna, visar svaren att ungdomar främst engagerar sig i det egna livet och i det samhälle som ligger nära deras vardag. Framtidstron är svag när det gäller samhället, men stark när det gäller det egna livet.

-Det är också tydligt att de unga bara engagerar sig om det blir resultat. Och att de värderar relationer och upplevelser högre än materiella ting.
På en lista över vad som är viktigast i ungdomarnas liv kommer vänner och arbetskamrater samt hälsan och nöjen mycket högt. Däremot placeras politik och arbete längst ner.

______________________________________________________________________

2002 05 08

UNGDOMSSATSNINGEN 16- 20 ÅR I GÖTEBORG

Från SDN-Gunnareds hemsida.

Det är nu snart ett år sedan kommunstyrelsen fördelade 19 miljoner till en särskild satsning på ungdomar 16-20 år. Målet med satsningen är att skapa alternativa fritidssysselsättningar och att det ska ske tillsammans med ungdomar. Ungdomars inflytande och delaktighet ska genomsyra verksamheten. Ansvaret för detta har fem stadsdelar: Backa, Gunnared, Frölunda, Majorna och Kortedala.

Så här 9 månader senare har det hänt en hel del? Ungdomarna har arrangerat discon, konserter, teaterföreställningar och deltagit i gruppverksamheter. Ett Göteborgsövergripande nätverk har bildats med ungdomar från näsatan alla delar av stan. Gruppen har åkt på en studieresa för att se hur andra arbetar med ungdomsfrågor. Fokus för nätverket just nu är att arbeta med information och med att förmedla kontakter.

Det är viktigt med demokrati och inflytande och därför är ungdomarna med och bestämmer i ungdomssatsningen. Alla aktiviteter och arrangemang som ordnas av ungdomssatsningen är öppen för alla ungdomar i åldersgruppen i Göteborg. De fem stadsdelar som fått resursnämndsuppdraget har idag processamordnare/ledare som arbetar med satsningen.

Nu uppmanar vi ungdomar att ta kontakt med stadsdelarna som fått resursnämndsuppdraget. En förutsättning för inflytande och demokrati är naturligtvis att ungdomar deltar i skapande av positiva mötesplatser. Under våren kommer ungdomssatsningen att gå ut på gymnasieskolorna för att informera om arbetet och idéerna.

I Angered heter ungdomssatsningen KulturATOM. Andra Stället är ett ungdomskulturhus som ligger i Angered Centrum. Där kan man spela musik, dansa och spela teater eller gå på konsert. KulturATOM jobbar centralt och lokalt. I Eriksbo spelas det rockmusik och i Gårdsten dansas det funk m m.

I Kortedala och Bergsjön heter ungdomssatsningen Ungdomarnas Pjäshall 44 men nu växer arbetet Radarhallen. Ungdomarna arbetar med demokrati, klättring, trygghet, tjejverksamhet , motor mm. I Bunkeberget kan du åka inlines, skateboard och BMX.

I Centrumstadsdelarna jobbar ungdomar med lokala mötesplatser. Idag finns det sådana på Meeths Unga Salonger och på Rosengatan och Majorna och Härlanda-park är på gång. Gemensamt för centrumstadsdelarna är mötesplatser, arrangemang samt den centrala satsningen på Meeths vid veckoslut.

I väster jobar man med att ge ungdomar möjlighet att förverkliga sina idéer.Man har startat ett IT-café på Styrsö, musikstudio i Frölunda, IT-rum i Högsbo och gör en massa arrangemang, särskilt under ungdomskulturveckorna påp hösten.

På Hisingen har ungdomarna döpt ungdomssatsningen till Teen Dream. I Teen Dream kommer ungdomarna att syssla med musik, spontanidrott, arrangemang, m.m. Ungdomars trygghet och säkerhet på Hisingen är en viktig fråga. Ett hus för att mötas i oavsett bakgrund planeras.

För mer information kontakta processledarna eller gå in på
Processledare för ungdomssatsningen:...............


http://www.gunnared.goteborg.se/prod/gunnared/dalis.nsf/786bd50fcf35ae41c125699...

_______________________________________________________________________

nästa sida!