.debatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DET GODA BOENDET

Ur Boverkets program för Plan- och
byggdagarna i slutet av augusti 2002
E2 Viljan att ser med andras ögon
Rollen som medborgare håller på förändras. Från att ha varit passiva mottagare av reformer som konstruerats av politiker och experter ställer människor i dagens samhälle krav på delaktighet och inflytande över sin vardag och sin närmiljö. Lösningar konstruerade "uppifrån" accepteras inte utan vidare. Planering och förändringsarbete måste i större utsträckning starta från ett vardagsperspektiv med människors egna problembeskrivningar och visioner som utgångspunkt.

I den representativa demokratin är grupper som ungdomar, kvinnor, invandrare och privatanställda underrepresenterade, medan medelålders, män infödda svenskar och offentliganställda är överrepresenterade. För att få en hel bild av verkligheten måste alla människors olika erfarenheter, skilda behov och olika prioriteringar få komma till utryck.

När människor bjuds in att dela med sig av sina erfarenheter så innebär det samtidigt att samhällsplaneringen tillförs värdefulla kunskaper.

I seminariet lyfter vi fram några intressanta exempel där kunskaper om människors vardagsliv och platsens förutsättningar är utgångspunkten vid planering och utveckling av stadsdelar, stadskärnor, bostadsområden och transportstrukturer.

E3 Planeringsprocessen - vertyg, metod, dialog
Vilka verktyg och metoder kan fungera som stöd för dialogen? Vi vänder oss här till dig som arbetar med översiktsplanering på kommunal nivå eller handlägger planerings- och miljöfrågor på länsstyrelsen. Kom och hör hur andra har gjort och dela med dig av egna erfarenheter!

Vi diskuterar i mindre grupper och fördjupar oss i möjligheter och svårigheter med att tillämpa olika metoder och vertyg i översiktsplaneringen för en framtida god bebyggd miljö. Varje deltagare väljer i förväg själv vilket "verktyg" man vill vara med och diskutera utifrån följande planeringsexempel.

(Ett antal planeringsexempel nämns.) Ett av dessa:
I dialog med vardagsmänniskan om god bebyggd miljö. Göteborgs stad.
Medverkande: Mona Seuranen, Göteborgs stad.

Synpunkter!....Inlägg