.........START


plattan


bevaras


plattan mot söder


tre krafter och röda trådar


tidigt förslag


barnen


vattenavsänkningstrattar i Vasastan


går in i väggen


samtal


kyrkan


förtvivlan


trygghet


Gamla allén


den röda råden


åhörare


stenstad


lateralt tänkande


världskultur vid Skeppsbron

 

 

 

.debatt

...............forum...
MEDBORGARKRAFTEN (ILLUSTRERAD VERSION)
 

sammanfattning

Göteborg:
Processkonst
Heden

FÖRSLAG 1
sid 1

bakgrund
Förtätning av
City

 

PROCESSKONSTVERK NR 22 steg 2 HEDEN 2008-AUGUSTI AP
FÖRSLAG 1

För att förstå processkonstverket läs först:
Inledning
Historik
Nu
Framtid

Samt även om
Framtidens gång-och cykelstråk i Göteborg?

Göteborgs framtid

FÖRSLAG 1
______________________________________________

Förslag1

Efter genomgång av tillgängliga forskningsrapporter, egna erfarenheter från processkonstverken och senare tids konferenser och samtal om Göteborgs framtid har följande förslag till Hedens utformning utkristalliserats.

Heden är och skall så förbli medborgarnas övningsarena.

Varför?

Göteborg har i princip vuxit upp ur leran. Grundvattnet och träpålarna har haft en avgörande betydelse för dess överlevnad.
Göteborgs Stenstad, Göteborgs stolthet och Heden ligger på göteborgsleran.
Upptäckten av avsänkningstrattar i leran ledde till stenstadens räddning.
Heden har haft stor betydelse för Göteborgs utveckling.
Idag talas det mycket om Ikonbyggnadsverk.
Heden är redan ett sådant.
Med lite finjusteringar kan det bli det ikonbbyggnadsverk som visionärerna drömt om och som turisterna söker sig till och som stimulerar medborgarna till stordåd.

En mängd förslag har framförts för Göteborgs framtid. De flesta har inte utgått från helheten och de kan i allmänhet sorteras upp i antingen marknadsförslag eller miljöförslag. Medborgarförslagen saknas.

Boken "Bilder av framtidsstaden" tar tydligt parti för miljön.
Göteborgsregionen för marknaden.

Såväl bärkraften som konkurrenskraften har har starka organisationer som kan föra deras talan.
Medborgarkraften saknar sådana vilket säkert är orsak till de allt större sociala problemen vi möter lite varstans i vårt sahälle idag.

Hur kan då detta ikonbyggnadsverk finjusteras för att fullt ut gagna regionen och inte minst hela globen och inte minst männskligheten?

Min bild ser ut så här.


Vattnet får utgöra mediet som fördelar allt till alla.( Madeiras Levador är förebild.)
Hedens yta är helig och bevaras. Leran inunder kan ses som myllan ur vilket embryona utvecklas och tar form på Heden.
Här ges utrymme för embryona genom att iordningställa tillämpliga lokaler för dessa. Ur lerväggarna rund Hedens "Mylla" växer fram byggnader för alla de organisationer som erfordras för att nära embryona. Moderna lerhus utrustade med modernaste tekniska hjälpmedel.
Ur socklarna sipprar grundvatten (symboliskt) symboliserande Stenstadens bidrag.
Från Vallgraven via Trädgårdsföreningen leds via slussar vatten till en kring Heden löpande kanal symboliserande omvärldens bidrag. Från ett torn som med vattenhissar (aktuellt skolungdomsförslag) fraktar upp vatten till Hedens nivå erhålles kontakt med det essentuella. Vattnet dränker Hedens yta under vissa tider och rinner över dess kanter skapande återkommande stor hänförelse.
I kanalen växer lotusblommor, hoppets blommor.
Anslutande gångstråk leds ned till "embryonivån" och blir på så vis del i verksamheten.

Ut ifrån Heden strömmar medborgarkraften till de övriga krafterna för att balanseras.

Medborgarna får en arena för utvecklande av sina dolda förmågor.

Gång -och cykelstråket leds ned under Hedens
yta och kommer i kontakt med verksamheterna där
.

Verksamhet i "Myllan"


____
Nästa sida!

Till gamla artiklar

Gång- och Cykelstråk

Göteborgs framtid

Lämna synpunkter!

Lämna inlägg som läggs ut på hemsidan!

Till tidigare processkonstverk!

 

sammanfattning

Göteborg:
Processkonst
Heden

FÖRSLAG 1
sid 1

...

 

............