.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning
"INTERAKTON"
DEN INTERAKTIVA DEMOKRATINS MÖTESPLATS


bakgrund

"INTERAKTON"
DEN INTERAKTIVA DEMOKRATINS MÖTESPLATS

Ur
Saltholmen - Långedrag
Rapport 1C Motiveringar, idéer och förslag från år 2000

"Interakton" den interaktiva demokratins mötesplats?
En idé av Arne Person för att ge Saltholmen eller del av inre Hinsholmskilen ett djupare innehåll än biluppställningsplatser.

Ingress
Förväntningarna inför det första seklet av 2000-talet är att det skall bli människans århundrade en epok då den unika begåvningen i varje individ skall tas tillvara och ges möjlighet att påverka historiens lopp.

Göteborg omnämns ofta som stadsdelarnas stad. Vi förväntar oss också att det första seklet av 2000-talet skall bli en epok då respektive stadsdels unika förutsättningar tillvaratas och att stadsdelarna i samverkan därmed kan skapa ett mervärde.

Med hjälp av dagens informationsteknik finns det möjligheter att uppnå dessa mål, men en förutsättning är, att tekniken inte används så, att än fler blir lämnade utanför gemenskapen. Globala nätverk som Iperbole, demokratitorget på Internet och Medborgarkraften i Älvsborg arbetar med problematiken. Medborgarkraften försöker, att med stöd av dagsaktuella debattartiklar, pågående forskning, egna utredningar och lokala intervjuer påvisa hur man skulle kunna använda Saltholmen - Långedrag som en plattform för att uppnå önskade mål.

Idé: en, för alla öppen mötesplats, tillägnad alla generationer, innehållande nödvändiga hjälpmedel för att uppnå 2000-talets mål.
Redan nu utestängs samhällsgrupper från "gemenskapen". Den alltmer avancerade informationstekniken kan innebära att denna trend består. En översyn av erforderliga hjälpmedel för dessa behövs. Kontakten utåt, den dubbelriktade dialogen, dvs interaktionen och det globala samspelet kräver en speciell byggnad "Interakton". För kontakten med stadsdelarna kommer gång- och cykelleden utmed älven att bli viktig.

Interakton
Interakton kan bli 2000-talets "informations-och diskussionsställe", själva bearbetningscentralen för flöden av synpunkter, inlägg, yrkanden osv från alla håll. Den kan ses om en utveckling av globalt etablerade upplysningsställen som Curitibas fyrtorn, Iperboles kiosker, infokontor och internetkaféer och traditionella mötesplatser. Idén tillmötesgår stadskontorets önskan att de i Sverige befintliga informationsställena, nu främst för rutinärenden, skall förbättras. Interakton blir en vägvisare för utvecklingen och kan förslagsvis ingående i ett system av sådana utmed den föreslagna gång-och cykelleden utmed kusten ned till Askim.

Ur vårt arbetsmaterial

Iperbole
Information om nätverket erhölls på Internet. Statskontoret har tipsat om Internets demokratitorg.

Ur dagens demokratiforskning
På olika sätt har Demokratiutredningen försökt att fördjupa diskussionen om det svenska civilsamhället.
Mats Dahlkvist skriver "Demokrati kan förekomma i och bör förekomma i hela det privata näringslivet och hela det sociala och kulturella livets "civilsamhälle". Vad är det som hindrar, att alla dessa små sociala system skulle vara demokratiska? Mats D kan inte komma ifrån tanken på att de internationella finansmarknadernas grepp över entreprenörskap, produktion och sysselsättning, utgör ett gigantiskt demokratiproblem.

Programskissen
Behovet av ett socialt perspektiv vid sidan av ÖP93:s bär- och konkurrenskraftsperspektiv är uppenbar.
För att förverkliga detta århundrades förväntningar måste demokratin utvecklas. För detta erfordras nya arenor. Sex fundament utgör grunden.
_________________________________________________________

Anm.
Denna idé utgjorde utgångspunkt för resonemanget kring Förslag Heden

Till Processen "Den Goda Staden"


Synpunkter!...