..........START
  

.debatt

...............forum...
Synpunkterna från samrådsskedet påvisar behovet av en tydligare definition av medborgarkrafts- begreppet.
bakgrund
Enligt översiktsplan för Göteborg (ÖP99) skall planeringen utgå från tre krafter:. Konkurrenskraft, bärkraft och medborgarkraft.

Vad avses med begreppet medborgarkraft?

Vad avses med begreppet medborgarkraft?
Enligt översiktsplan för Göteborg (ÖP99) skall planeringen utgå från tre krafter. Konkurrenskraft, bärkraft och medborgarkraft.
Meningarna är delade om vad som avses med begreppet medborgrkraft.
Innebär det:
Delaktighet? Ett gott liv?
Underifrånperspektiv och frivilligisering? Det civila samhällets styrka vid sidan av den offentliga sektorn? Synpunkterna från samrådsskedet påvisar behovet av en tydligare definition av medborgarkraftsbegreppet.
Medborgarkraft
Remissinstanserna tycks eniga i att medborgarkraften behövs, men tolkningen varierar från, att den redan idag kommer till uttryck i den demokratiska process ur vilken översiktsplanen växer fram till, att människor på olika sätt måste få känna sig delaktiga i samhället.
Det framförs att dialogen med medborgarna är viktig. Det efterfrågas vem som har ansvaret för att föra denna dialog och ta hand om synpunkterna? Man frågar sig också hur samarbetsformer mellan medborgare, stadsdelsnämnder, stadsbyggnadskontoret och politikerna skall utformas?
Vissa tolkar medborgarkraft som möjlighet till ett gott liv, andra ser den som medborgarnas möjlighet att ta del i och påverka sin omgivning.
Medborgarkraften i Älvsborg har i sitt arbete mer gett uttryck för delaktighet för att skapa välfärd och ser sig som ett partipolitiskt obundet komplement till de folkvalda.

___________________

Se Medborgarkraften
och om SDN-Älvsborgs förslag till demokratiprogram mm.
Se vidare en genomgång av kommunens rapporter som behandlar begreppet medborgarkraft.
Ur STORA & lilla Göteborg och Ur samrådshandlingen till ÖP99

Nästa!

Synpunkter!....Inlägg