.........START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning
BOSTÄDER VID SKANSTORGET

Skanstorget rustas upp

Fullmäktige sa ja till nya bostäder (febr 2005)

Nya hus kan byggas vid Skanstorget

Stadsbyggnadskontoret föreslår i ett nytt förslag att två dagis, 150 lägenheter och 220 parkeringsplatser ska bli Skansbergets framtid.

Byggnadsnämnden tar inte sitt ansvar
säger bl a Margita Björklund i en GP artikel.

bakgrund
Programsamråd

Stadsbyggnadskontoret har i december 2000 upprättat ett förslag till program som diskussionsunderlag för Skansberget-Skanstorget inom stadsdelarna Haga och Kommendantsängen. Underlaget innehåller ett renodlat bevarandealternativ samt flera varianter där de historiska och gröna intressena kombineras med ny bebyggelse.

Ur artikel i GP 06 april 2010 av Maria Ljung ref. AP
Så kan Skanstorget förtätas

Bostadsbolaget har lagt ett förslag som skulle ge ca 120 nya lägenheter genom att bygga på torget.


ILLUSTRATIONER: PYRAMIDEN ARKITEKTER

Bertil Ringnäs på Bostadbolaget säger att det finns ett stort tryck från folk som vill bo i Haga. Detta skulle kunna bli ett tillskott av attraktiva hyreslägenheter i ett centralt läge.

Känslan av ett torg ska finnas kvar genom en ny öppen plats mellan huskropparna.

I förslaget leds besökare in till det nya Skanstorget genom en stor portal i huset närmast gatan.

Med butiker, caféer och andra verksamheter tror vi att torget skulle kunna bli en levande plats. Samtidigt skärmar huset mot gatan av det nya torget från buller och trafik.
Förslaget är än så länge en volymskiss.

En av de avgörande frågorna är om miljön kan kan anses vara lämplig för bostäder.

En annan fråga är hur viktigt politikerna tycker det är att bevara vyn över Skansberget och Skansen Kronan.
Området är klassat som kulturhistoriskt riksintresse.

 

Ur artikel i GP 23 mars 2010 av Maria Ljung ref. AP

Skanstorget skall få nytt liv
Stadsbyggnadskontoret utreder områdets framtid

Skanstorget är ett bortglömt torg mitt i stan. En parkeringsplats inte mötesplats.

Idag är det inte den festligaste platsen precis säger byggnadsnämndens ordförande Mats Arnsmar

På stadsbyggnadskontoret pågår arbetet med ett program som skall ge Skanstorget nytt liv.

En gång i tiden fanns saluhall, torghandel och folkliv här. Skanstorget var en plats för möten och demonstrationer.

Platsens innehåll, som förekommit i diskussionerna :
• Ny saluhall där den gamla låg
• Underjordiskt p-garage
• Avskärmning av torget från trafiken på Övre Husargatan genom byggnader.
• Buss och spårvagnshållplats.

Nu arbetar programgruppen förutsättningslöst.

Kulturhistorisk utredning är en av de första arbetsuppgifterna.

Andra utredningar rör grönytorna, trafiken, buller och niljö.

Programförslag
Ett förslag kan vara färdigt till hösten säger Emir Aganovic stadsbyggnadskontorets handläggare.

Enligt GP:s utfrågning av förbipasserande vill man ha en levande plats.


Ur artikel i GP 16 juni 2008 av Eva Heyman ref. AP

Skanstorget rustas upp
Istället för de planerade bostäderna på Skansberget skall Skanstorget få en upprustning.

Kommunalrådet Anneli Hulthén (s) i byggnadsnämnden ansåg länge att det var bra med förtätning med bostäder med centrala och halvcentrala lägen, där Skansberget var ett exempel.
I dag säger hon i ett pressmeddelande att området redan är väl försörjt med bostadsrätter och i kombination med göteborgarnas många synpunkter är det rätt att avbryta byggplanerna.

Den senaste, nerbantade versionen, där länsstyrelsen haft invändningar, gällde fortfarande 50 bostadsrätter,
60 studentlägenheter och gruppbostaden, totalt 116 bostäder.
Det som vi skulle få ut av planen räckte inte. Det finns redan tillräckligt med bostadsrätter i närheten, säger stadssekreterare Johan Carlsson (s). Han säger också att
Skanstorget inte precis är något smycke för staden. Vi vill fortsätta med torget i planen, säger han.
Det kan handla om att bygga upp de gamla basarerna, som låg runt den cirkel, som parkeringarna gör. - Det får arbetet utvisa. Vi ska också titta på om det finns möjligheter till bostäder i anslutning till upprustningen av torget, säger han.
Även miljöpartiets Kia Andreasson, som är med på att avbryta planerna, vill snygga upp Skanstorget.

 

Ur artikel i GP 2005 02 25 (referat)
Skansberget bebyggs
Fullmäktige sa ja till nya bostäder efter lång och livlig debatt.

De nya husen beskrevs både som "gigantiskt intrång" och "välbehövlig uppfräschning".

Förslaget innebär två nya suterränghus hus vid Risåsgatan, ett nytt studenthem vid Kastellgatan och underjordiska garage. Byggnaderna ger plats för 50 bostadsrätter, 82 studentlägenheter, en gruppbostad, en förskola och 220 bilar.

Flera politiker undrade om alla som skrivit under hade förstått att de nya fastigheterna ska byggas på gamla rivningstomter. De fanns hus på dessa tomter så sent som 1968.

Ur artikel i GP 2004 11 10 referat
Nya bostäder trots protester
Detaljplanen för HSB- och studentlägenheter vid Skansberget klubbades.
Hans Pagander som är drivande i motståndet mot nybyggena säger att de lämnade in protestskrivelser med 8262 namnunderskrifer. Detta hjälpte inte. En stor majoritet i nämnden, socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet, höll fast vid sin tidigare linje, att bygga husen. Det är flera sakägare , som kommer att överklaga beslutet säger Hans Pagander.
En eventuell överprövning från länsstyrelsens sida kan bli aktuell först sedan detaljplanen för nybyggena slutligen har klubbats igenom av kommunfullmäktige.

Ur artikel i GP 2004 06 14
Nya hus kan byggas vid Skanstorget
Göteborg: Socialdemokraterna, moderaterna och ett splittrat folkparti är fortsatt överens om att bygga nya bostäder vid Skansbergets fot i Linnéstaden. De vill också återuppta planeringen för en upprustning av Skanstorget, kanske med en huslänga ut mot Övre husargatan.

Beslutet fattades vid byggnadsnämndens senaste sammanträde. Det betyder att förslaget till den detaljplan som framförallt gör det möjligt för HSB och studentbostadsstiftelsen SGS att bygga 50 bostadsrätter i två hus längs Risåsgatan respektive 89 smålägenheter längs Kastellgatan ska visas upp på en utställning under sommaren och början av hösten....

Jan H Nilsson (kd) påminde om att länsstyrelsen har förklarat att den kommer att utnyttja statens möjlighet att överpröva den nya detaljplanen vad gäller påverkan på riksintresset Skansen Kronan och luftkvaliteten.

Vill upprusta Saknstorget
Susanna haby (m), vice ordförande i byggnadsnämnden: -Vi som vill tillåta en ny bebyggelse hoppas att länsstyrelsen kan se den stora nyttan för hela Göteborg om vi kan förtäta staden i attraktiva områden.

S-m-fp majoriteten beslutade också att återuppta planeringen för en upprustning av Skanstorget. En del av dagens parkerade bilar på torget väntas hamna i garaget under nybyggena vid Kastellgatan-Risåsgatan, vilket i sin tur kan skapa förutsättningar för en "attraktiv lösning av Skanstoret", skriver s-m-fp. De nämner möjligheten att bygga "lägre och bullerskyddande bebyggelse ( torget) närmast Övre Husargatan".

Anders Sahlberg

Ur artikel i GP onsdag 26 maj
Hus på Skansberget blir aningen mindre

Göteborg: HSB:s bostadsrätter sänks med någon meter och SGS:s studentlägenheter smalas av något längs upp. Dessa mest marginella förändringar kan bli de sista innan de hårt ifrågasatta nybyggena vid Skansberget klubbas av bygnadsnämnden.

Den senaste bearbetningen av byggförslaget bordlades på socialdemokraternas begäran i byggnadsnämnden igår.

- Det finns önskemål att ta upp ärendet på nästa sammanträde (8juni), men det är klart, det kan bordläggas då också, säger Anneli Hulthén (s),...

förutom de totalt ca 140 lägenheterna och förskolan innehåller förslaget 220 parkeringsplatser i garage under husen. In- och utfart föreslås ske via Kastellgatan... Dessutom planeras en upprustning av Skansbergets sluttningar, bland annat en ny entré, en ny gångstig, en bättre lekplats, en basketplan, planteringar och renovering av de gamla murarna ingår...

Anders Sahlberg och Gunnilla Skoog

Ur artikel i GP 2004 03 07
Skanstorget har ältats i åratal
På senaste tiden har man på debattplats och under fria ord diskuterat Skanstorget och dess nuvarande och framtida utformning.
Som gammal medlem av styrelsen för stadsdelsföreningen Vi i Kommendantsängen känner man väl igen diskussionen om torget. Skanstorget var en fråga som ofta var på tapeten under 1970- och 1980-talen.

Några av standardförslagen var att "gräva ner" bilarna under torgytan och att återskapa lite av torgets gamla funktion som marknadsplats, exempelvis genom att uppföra en ny saluhall på torget...

Förslaget att bygga parkeringsplatser under torget strandade alltid på ekonomin, kostnaderna för dessa p-platser skulle bli skyhöga. Döm därför om min förvåning när Olof Wickman och Kjell Björkqvist föreslår just detta i sitt inlägg på Fria ord. Skulle den ekonomiska situationen i dag vara så mycket bättre?

Artikelförfattarna säger sig vilja bevara den visuella kontakten med Skansberget från torget och behålla en härlig utsikt mot Skansen Kronan. Hur rimmar denna omsorg om utsikten mot fästningen med detaljplaneförslaget för Skansberget? Majoriteten i byggnadsnämnden, med bland andra Olof Wickman, gav stadsbyggnadskontoret i uppgift att arbeta vidare med en detaljplan som innehåller ett hus med 100 lägenheter i 8-9 våningar mot Kastellgatan och två hus som klättrar uppför Skansberget från Risåsgatan. Huset mot Kastellgatan skapar en Canyon och omintetgör kontakten med berget och fästningen...

Folkpartiet strävar, enligt artikeln, mot en sund bostadsmarknad där inte tjocka plånböcker är avgörande.
Självklart är detta ett önskvärt mål för alla.

Husen mot Risåsgatan skall enligt förslaget bli bostadsrätter i HSB:s regi. Kommer det inte att krävas just en fet plånbok för att bosätta sig här?

Hans Pagander
Vice ordf ViK

 

Ur artikel i GP 2004 02 29
Göteborg behöver fler bostäder
Som svar på vår debattartikel i GP den 12 februari skriver Svea Gustafsson "Äntligen har någon tagit fasta på vad man kunde göra av detta styvmoderligt behandlade torg".

Svea menar Skanstorget och vi håller med. Det är ett torg som i dag inte används till något annat än parkeringsplatser. Hon skriver också " Gör Skanstorget till ett offentligt rum där dagens stressade göteborgare kan stillna en stund".

Peter Andersson tycker inte om att det förtätas i Göteborg för att fler skall få bostad. Han talar även om att Göteborg skall vara en tillväxtmotor.

Om Göteborg ska vara den tillväxtmotor som Peter skriver måste det finnas bostäder där folk vill bo. Det är stor bostadsbrist i Göteborg idag. Ungdomar kan inte flytta hemifrån, studenter har ingenstans att bo, får man ett arbete i Göteborg finns ingen bostad och så vidare.

Det finns en tendens i dag att så fort vi själva har flyttat till en bra bostad ska vi vara de sista som flyttar in i just det området. Det går bra att bygga någon annanstans men inte där jag bor.

...De som i dag sysslar med trafik är, tvärtemot vad Peter tycker, överens om att förtätning av bostäder är en förutsättning för att klara framtidens trafik.

Som svar till Svea vill vi säga att vårt förslag om att skärma av Skanstorget från Övre Husargatans biltrafik är ett försök att få både bostäder och ett torg som är ett offentligt vardagsrum. Vårt förslag ser ut på följande sätt:

Med lägre hus mot Övre Husargatan bevaras visuell kontakt med Skansberget och Skansen Kronan och dessutom skapas ett skyddat torg men en härlig utsikt mot Skansen kronan och Haga. Torget blir bilfritt.
I bottenvåningen mot Övre Husargatan finns butiker och mot torget butiker och café/restaurang med uteservering på sommaren. Med denna utformning av torget skapar vi en motsvarighet till Järntorget på andra sidan Haga...

Det är en svår parkerinssituation inom området både för dem som bor där idag och för dem som flyttar dit.

Vi föreslår att man löser detta genom att bygga ett parkeringsgarage under Skanstorget. Det är en gammal idé som Göteborgs parkeringsbolag haft i många år och som nu skulle kunna realiseras.

Kjell Björkqvist (fp)

Olof Wickman (fp)
-----------------------------------------------

Ur artikel i GP 2004 02 06
Låt inte hus skymma
Skansen Kronan

Några reflektioner med anledning av att GP Debatt den 22 januari publicerade en artikel under rubriken Var står fp i frågan om Skansberget?...

Det finns två slags beslutfattare: rationella och irrationella. De rationella grundar sina beslut på praktiska och ekonomiska värderingar, de irrationella på känslomässiga och kulturella.

För ett par decennier sedan fanns det i byggnadsnämnden en tung rationell socialdemokrat - Leif Andersson - som ville riva Haga, som fått förfalla och som denne som gammal sosse uppfattade som en pinsam kvarleva från arbetarklassens misärperiod.

Att det misslyckades var främst den stridbare, irrationelle konstnären Carl Erik Hammaréns förtjänst. Han såg Göteborg som en arbetarstad och Stockholm som en ämbetsmannastad och Haga som en proletär göteborsk motsvarighet till Gamla stan i Stockholm.

I dag är jag övertygad om att de som vill bevara Haga är i klar majoritet och att de som vill riva är få. Inte av rationella utan just av irrationella, kulturhistoriska skäl. Haga har som Hammarén förutsåg blivit en av stadens främsta turistattraktioner.

Detsamma kommer att gälla Skansen Kronan på Skansberget. Att bevara själva 1600-talsfästningen vill säkert alla men bebygga Skansberget runt Kronan vill uppenbarligen många av kommunens tongivande rationellt tänkande politiker...

Om vi gemensamt lyckades rädda Haga från att rationaliseras bort borde vi också gemensamt kunna rädda lejonet Skansen Kronan från att buras in!

Folke Edwards

 

Ur Artikel i GP 2003 11 23
Byggnadsnämnden tar inte sitt ansvar

Det råder ett kompakt motstånd mot byggnation på Skansberget. Ändå envisas byggnadsnämnden med fortsatt behandling av ärendet. Medborgarföreträdarna struntar verkligen i medborgarnas vilja, skriver bland andra Torkel Bergström, Margita Björklund och Mikael Janson.

Med en handuppräckning bestämde majoriteten i byggnadsnämnden förra veckan att sanktionera fortsatt utredning och nytt förslag avseende byggnation på Skansberget.

Detta genomfördes trots att ärendet inte hade anmälts till mötet som beslutsärende. Därmed har man sagt ja till att satsa ytterligare 150 000 kronor på en fråga som praktiskt taget alla remissinstanser sagt nej till...

I socialdemokraternas budget 2003 under rubriken Stadsutveckling finns inskrivet bland annat " Vårt nyttjande av mark och vatten ska inte ge kommande generationeer sämre förutsättningar än vad vi själva fått" "Göteborg identitet och särart ska bevaras och utvecklas " och "...vi ska slå vakt om grönområden och naturvärden. Ansvariga för parker, trädgårdar och grönområden ska samverka i denna ambition".

En symbol
Man kan undra om detta inte också gäller Skansen Kronan och dess omgivning som ju traditionellt är en del av stadsbilden, en turistisk symbol, ett grönområde och ett landmärke. Man säger alltså en sak till medborgarna men driver igenom något helt annat i styrelser och nämnder...

________________________

Ur Artikel i GP 2003 02 21
Nej till byggplaner på Skansberget
...Förslaget från stadsbyggnadskmontoret omfattar 150 lägenheter, två förskolor och 220 p-platser på Kastellgatan och Risåsgatan... Det har väckt starka protester bland de boende i Linnéstaden.
Miljönämndens majoritet (s,v och mp) avstyrkte i onsdags fortsatt planarbete för att kunna bevara grönområdet och Skansberget som en uppskattad blickpunkt. I stället vill de se ett förslag där grönytan inte behöver tas bort.
M, fp, och kd gick däremot på tjänstemännens linje, det vill säga fortsatt planarbete.

BOSTÄDER VID SKANSTORGET

SAMRÅDSHANDLING
Annons 15 januari 2003

Detaljplan för
Bostäder, parkering m m vid Kastellgatan - Risåsgatan
(del av Skansberget)
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden utarbetat samrådshandlingar till detaljplan för bostäder, parkering m m vid Kastellgatan - Risåsgatan inom stadsdelen Kommendantsängen.

Skansberget är av riksintresse för kulturminnesvården med sina unika historiska befästningslämningar norr om planområdet. Skansbergets gröna miljö är också av stor betydelse för rekreationsbehovet i den omgivande täta kvartersstaden. Samtidigt finns ett förändringstryck på området till följd av det stora behovet av centrala bostäder, inte minst studentbostäder, samt parkeringsplatser för bilar. Gällande ( ej genomförd) detaljplan för Skansbergets södra del motsvarar inte aktuella behov och intressen beträffande planområdets markanvändning.

Diskussioner pågår om hur den historiska miljön kan återskapas och tryggas, med respektavstånd mellan 1600-talets befästningsmiljö och omgivande markanvändning. Detta motiverar att en ny detaljplan upprättas för den södra delen av berget, som tidigare varit respektive idag fortfarande är bebyggd. Planförslaget strävar efter att sammanjämka exploaterings-och rekreationsintressen under beaktande av det historiska riksintresset.

Detaljplaneförslaget visas under tiden
15 januari - 25 februari 2003
på följande platser:

-Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20
-Stadsdelsbiblioteket Linnéstaden Tredje Långgatan 16.

Ett samrådsmöte hålls tisdagen den 21 januari 2003 kl 18.00 i Stadsbyggnadskontorets informationssal.

Ur GP artikel 2002 12 17
...men byggplaner för Skansberget går vidare.
Byggnadsnämndens majoritet valde i går som väntat att gå vidare med förslaget om att bygga cirka 100 studentlägenheter och 50 bostadsrätter med sammanlagt 220 p-platser i källargarage längs Risåsgatan och Kastellgatan vid foten av Skansbeget...

Ur GP 8 nov 2002
Värna Skansberget

...Hittills har en massiv lokal opinion hållit exploatörerna på avstånd. Stadsbyggnadskontoret tvingades förra året tona ned en plan med flera hundra nya lägenheter. En kompromiss med hundra lägenheter förankrades bland politikerna.
... Stadsbyggnadskontoret föreslår ett nytt förslag att två dagis, 150 lägenheter och 220 parkeringsplatser ska bli Skansberget framtid.
Socialdemokraterna vill nämligen" ta ansvar för bostadsförsörjningen...

Den optimalt anpassade lösning stadsbyggnadskontoret påstår sig ha lagt fram bör nu nagelfaras i detalj. Värdefulla parkområden bör vårdas, inte exploateras ovarsamt.

Stora rubriker om den planerade bebyggelsen vid Skanstorget har förevarit under en tid. Byggnadsnämnden tycks vara för en sådan förtätning. Det är av stort intresse att höra Göteborgarnas syn.

2002 01 19
Se inlägg av byggnadsnämndsled
amot

Fram till och med december 2001

Ärendet togs åter upp i byggnadsnämnden
den 18 september.

Ordföranden yrkade att planläggning av Skansberget sker i en första etapp med kompletteringar av studentlägenheter och bostadsrätter och Skanstorget i en andra etapp då parkeringssituationen klarats upp.
Efter omröstning blev utfallet sex Ja(dvs s,m och fp-yrkandet) och ett Nej.

Skansberget - Skanstorget
Programmet fanns tillgängligt för samråd under tiden 17 januari - 27 februari 2001.
Skriftliga synpunkter på programmet togs emot av Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg, senast den 27 februari 2001.
Upplysningar om programmet lämnades av distrikt Centrum, Lennart Widén, tel 61 15 69 eller Anders Svensson, tel 61 16 96.

Nedan följer ett utdrag av det som redovisas av programmet på
Stadsbyggnadskontorets hemsida.

Om ni vill ta del av hela stadsbyggnadskontorets
redovisning på sin hemsida som även innehåller ett antal illustrationer gör så här:

Tryck på länken Stadsbyggnadskontoret
Tryck på sök i vänsterkolumnen
Skriv sökordet Skanstorget
Välj Planer där samråds- eller utställningstiden gått ut
Gå till länken Skansberget- Skanstorget

Utdrag
Programsamråd

Stadsbyggnadskontoret har i december 2000 upprättat ett förslag till program som diskussionsunderlag för Skansberget-Skanstorget inom stadsdelarna Haga och Kommendantsängen. Underlaget innehåller ett renodlat bevarandealternativ samt flera varianter där de historiska och gröna intressena kombineras med ny bebyggelse.
Tanken är att efter samrådet renodla ett alternativ som på ett samlat sätt ger en översiktlig bild av framtida markanvändning och utformning av området.

.Synpunkter!....Inlägg Skansberget ...forum

.Inlägg