.........START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

SJUKVÅRDEN


bakgrund

SJUKVÅRDEN

Ur GP Debatt 20 april 2010 ref AP
Så vill politikerna förändra sjukvården

Socialdemokraterna

Ingen ska behöva vänta mer än 4 timmar från ankomst till akutmottagningen till att behandling eller inläggning är gjord.

Vi vill skärpa vårdgarantin till att även gälla undersökningar inför en diagnos.

Vi vill införa hälsonav, en mötesplats mellan friskvård, medicinsk vård och andra insatser som bidrar till hälsa,
där människan bemöts med helhetssyn.

Vi vill förlänga den fria barn- och ungdomstandvården
från 22 till 25 år.

Patientens behov är viktigast.
Patienten får aldrig bli en vara på en sjukvårdsmarknad.
Sjukvården ska ges utifrån individens unika egenskaper.

Av Gert-Inge Andersson

Moderaterna

Vårdgarantin fungerar idag inte som det var tänkt.
Människorna ska få den vård de behöver, när de behöver den.

Sjukvården måste bli mer flexibel och utvecklas för att i högre grad möta patienternas krav och behov.

Akutsjukvården måste stärkas och väntetiderna på akutmottagningarna kortas.

Den psykiska ohälsan bland unga ökar dramatiskt. Skolhälsovården är hårt belastad. Därför vill vi ge sjukvården möjlighet att stötta personalen inom skolhälsovården.

Alla patienter måste inte till sjukhusen. sjukvården kan komma till patienterna. Detta vill vi åstadkomma genom att införa hembesöksteam.

Av Johnny Magnusson

Folkpartiet

Vi vill förbättra tillgängligheten till regionens akutmottagingar. För att möta de nya utmatningarna måste sjukvården fokusera sitt inre arbete mot kvalitet och patientsäkerhet.

För att höja kvaliteten och säkerheten i vården kommer vi att behöva göra stora insatser för att använda IT i vården på ett mycket smartare sätt.
Vi vill förbättra kvalitet och patientsäkerhet och på att bygga vidare på VG Primärvård och i liberal tradition rikta fokus mot att förbättra vården också för de patienter som har svårt att få genomslag för sin sak eller föra sin egen talan.

Av Jonas Andersson

Kristdemokraterna

I kristdemokraternas partiprogram står att hälso- och sjukvården ska utgå från att varje männiksa är unik och att alla mnniskor har samma absoluta och okränkbra värde.
Det innebär att man inom vården ska ha en helhetssyn på människan som tar hänsyn till kroppsliga, själsliga och andliga behov.

kristdemokrterna vill utveckla sjukvården genom att minska slöseriet och öka värdet för patienterna.

Av Monica Selin och Benny strandberg

Centerpartiet

Patientens inflytande över vården måste öka genom att exempelvis kunna boka tid och läsa sin journal via Internet.

Hälso- och sjukvården ska vara jämlik, effektiv, säker, hålla en hög kvalitet, och byggqa på kunskapsbaserad och beprövad erfarenhet.

De drivkrafter för förändring som finns inom den offentligt drivna vården måste få blomma.

Fler företag inom vård och omsorg är bra för att främja kvinnors företagande. Genom mångfalden får vi nya lösningar och nya sätt att tänka, nya sätt att bemöta patienter och anhöriga nya innovationer och nya affärsidéer som ger tillväxt och fler jobb.

Av Cecilia Andersson

Vänsterpartiet

Vi vill erbjuda unga upp till 25 års ålder fri tandvård.

Vi vill fortsätta vår satsning att göra vården jämställd.

Vården behöver anställda som ges mer tid för samtal med patienterna.

Mer pengar för att göra vården och löner jämställda och mer vård där de med störst ohälsa finns.

Av Sören kviberg

Miljöpartiet

Hälso- och sjukvård är inte bara en fråga om vård.
Det handlar också om hälsa, egenvård, friskvård och förebyggande insatser. Vi förespråkar helhetssyn.

Vi vill satsa på barn och ungdommars hälsa.

Vi vill införa en nollvision för självmord samt en stärkt behandlingsgaranti inom psykiatrin.

Vi vill öka personalens kompetens för likvärdig behandling.

vi vill verka för HBT-certifiering av vårdcentraler.

Av
Stefan Kristiansson, Göran Larsson och
Birgitta Losman

Sjukvårdspartiet

Vårt krav är att småsjukhusen skall bevaras i dess ursprungliga omfattning.

En god och likvärdig vård måste komma regionens samtliga invånare till del.

våra sjukhus behöver professionell ledning som kan och förstår vårdfrågor.

En återgång till den tidigare organisationsformen är därför av största vikt för att säkra den goda vården.

Vi står också för att den grundläggande och akuta tandvården skall omfattas av den allmänna sjukförsäkringen.

För att den goda vården skall kunna garanteras alla göteborgare så menar sjukvårdspartiet att Lundby, Carlanderska, Frölunda specialistsjukhus, Askims VC och Angered utvecklas till fullt utrustade närsjukhus med "halvakuter".

Av Carl Ek

Till Huvudmenu!

Synpunkter!...