.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

BLANDSTAD

DEFINITIONER


bakgrund

BLANDSTAD

DEFINITIONER

 

Definition av blandstad
(Ur Ett examenssarbete i PDF-format.
Författarsignatur saknas.)


Bakgrund
Begreppet blandstad började användas i Göteborg i samband med planeringen av Norra Älvstranden. Tanken var att undvika sovstäder och istället skapa en levande stad. Blandstad uppkom som en reaktion mot den zonerade staden med liv och rörelse endast vissa tider på
dygnet. Visionen håller just nu på att utarbetas med olika diskussioner på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Begreppsförklaring Blandstaden
Utifrån Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs diskussionsunderlag beskrivs nedan vad som är typiskt för blandstaden. Utifrån tre delar funktioner, arkitektoniskt och socialt.

Funktioner
Blandstaden ligger på en plats i staden med en stor genomströmning av människor. Detta ger större möjligheter till större kundunderlag då inte enbart de boende utan även gäster rör sig i området. Det ger också
möjligheter för människor från olika samhällsklasser att röra sig på gatorna.
Blandstadens funktionsintegrering kräver en småskalighet, helst på kvarters och byggnadsnivå. I stor skala så skulle annars t ex hela Göteborg vara blandstad. Funktionsintegreringen gör att både boende och arbetande har nära till service. Det ger också större
social kontroll om t ex bostäder ligger på övervåningen och handel på bottenvåningen. En funktionsintegrerad stad skapar möjligheter för större närhet. Någon i familjen kan få närmare till jobbet t ex med ett kontor i bostadsområdet. Men allt kan inte integreras vissa
tyngre industrier måste fortfarande p.g.a. miljöskäl ligga avskilt från bostadsområden. Gatunätet är utformat för stor integration, många vägar går mot målet. Olika trafikslag samsas på samma väg vilket ger en mer levande gata. Men transporter av farligt gods måste fortfarande vara separerad.

Arkitektoniskt
I blandstaden är byggnaderna utformade med stor omsorg om detaljer och med en variation både stilmässigt och åldersmässigt.
Detta kan göras genom att blandstaden får byggas under lång tid och med olika ägare så att varje tid ger sina avtryck i blandstaden. Detta ger en mer intim känsla och stärker identiteten.
Byggnader utformas så att de bildar en struktur som skapar halvoffentliga och offentliga platser. Skalan är viktig den utformas så att det ger förutsättningar för en social kontroll. I en alltför storskalig bebyggelse finns risken att den går förlorad.

Socialt
Befolkningsmässigt är variationen av äldre, yngre samt människor från olika samhällsklasser stor. Detta ger en stabilitet i blandstaden. Olika priser på byggnader och olika upplåtelseformer bidrar till detta med
varierande hyror. I blandstaden finns en blandning av offentliga, halvoffentliga, halvprivata och privata platser. Det finns zoner där man kan röra sig mellan det offentliga och privata vilket skapar mer möjligheter för socialt liv.
Blandstaden kräver också en täthet med avseende på funktioner och invånarantal. En större invånartäthet och funktionstäthet ger tillfälle till mer möten och bättre förutsättning för service.

Målsättning
Målet med blandstaden är att minska segregationen genom att skapa en blandning av människor från olika samhällsklasser, etnicitet och åldrar.
Blandstaden betyder större blandning på byggnadsnivå samt kvartersnivå och områdesnivå. Blandstaden är i grunden en social målsättning. Det är denna målsättning som sedan styr funktioner och den fysiska utformningen. Den huvudsakliga målsättningen:
”Alla ska kunna, vilja och våga befolka stadens gator och andra offentliga rum.” (Stadsbyggnadskontoret Göteborg 2003 s 8) samt att ”En blandstad ska bygga på närhet i bemärkelsen att invånarna kan välja att ha sitt vardagsliv inom rimligt avstånd.”
(Stadsbyggnadskontoret Göteborg 2003 s 6)

Syftet med examensarbetet är att se om det är möjligt att skapa blandstad på Marieholm.

En viktig faktor för skapandet av blandstad är Marieholms placering i staden. De är viktigt att höra samman med resten av staden, både med tanke på bebyggelse, väg och gång och cykelstråk. Det ska helst inte finnas
något glapp till övriga områden. I kapitlet den urbana parasiten beskrivs att det är lämpligt att bygga blandstad där effekten 1+1=3 uppstår dvs. i ett område som ligger mellan två befintliga områden där båda kan utnyttja ny service. För Marieholms del så ligger Gamlestaden och Gamlestadens fabriker i ett läge där båda områden
kan dra nytta av ny service.

Marknaden
Integrering av bostäder, handel och kontor
Bo Grönlund skriver i sin text: Blandstaden som nybygge, om problem med att integrera bostäder, handel och kontor. Han har tittat på Skarpnäck och Södra stationsområdet i Stockholm, Höje Tåstrup och
Egebjergård i Köpenhamnsregionen samt Örestaden och Bo01 i Malmö. Bo Grönlund (2002 s1) konstaterar att alla dessa har stora problem med funktionsblandningen av bostäder, handel och kontor.
Orsaken till dessa problem är dels för höga hyror men också en trafikdifferentiering som gör att trafiken går utanför stadsdelarna vilket görkundunderlaget för litet. Det största problemet är att behålla småföretag i gatunivå. Många kontor i gatuplanet vill inte ha insyn
vilket medför att de har igenbommat med nedrullade persienner. Detta talar emot de ursprungliga tankarna om blandstaden.

Den urbana parasiten
Problem

Uttrycket den urbana parasiten myntades av Mats Lundström ( s 78 2003) som i sitt examensarbete på fysisk planering: Jakten på den försvunna stadsmässigheten reder ut begreppet stadsmässighet.
En stadsdel med många butiker drar vanligtvis kunder från angränsande stadsdelar som inte är lika välförsedda. Ett exempel är när folk från förorten åker in till centrum för att handla. Detta innebär att ett mindre antal människor utnyttjar servicen i förorten till förmån för centrum.
Den stadsmässiga stadsdelen är alltså en parasit som lever på en annan. För att undvika detta krävs det en extrem hög täthet så att flera centra kan bildas.
Mats Lundström ( s 78 2003) menar att det är tveksamt om en sådan stad fungerar i Sverige. Det kräver en massa
eller täthet som inte ens Stockholm klarar av.
En ständigt ökande boendeyta per invånare gör det dessutom ännu svårare att skapa hög boende täthet.
Det är boendetätheten som är avgörande eftersom det är
den som skapar underlag för service

Synpunkter!....Nästa!