.........START

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.debatt

...............forum...  

sammanfattning

Trafik
Bilparkeringen och parkeringsvaktena
i Göteborg

cccccccccccc

..

bakgrund
Insändare och artiklar i bland annat GP har synpunkter på parkeringspolicyn i Göteborg

Bilparkering

Ur artiklar och debattinlägg i GP
Privata parkeringsvakter gör en rättslös

Man är väldigt utsatt då oseriösa parkeringsbolag missbrukar sin ställnning i syfte att dra in så mycket pengar som möjligt. Samhället måste på något sätt skydda individen, annars riskerar man att stå där rättslös.

Hemtjänsten får p-böter vid akutlarm
Det är snabba ryck när larmet går nattetid inom hemsjukvården - och vipps så sitter det en p-bot på rutan. Böterna ska betalas ur egen ficka.
Det känns som om de hela tiden vet var vi är, som om de sitter och väntar på att få lappa oss, En natt körde vi bakom en p-vaktsbil. När vi svängde vänster stannade de, backade och följde efter oss.

Profiten styr lappning av servicefordon
De fäller i stället för att fria eftersom de vet att polisen ändå får göra jobbet att bedöma och att det därmed är vi skattebetalare som till sist står för deras misstag.

Större risk åka fast för felparkering
Göteborgs p-vakter drar in 37 miljoner - på ett halvår.
Parkeringsövervakningen i Göteborg har utökats och det har snabbt givit resultat. Felparkeringsavgifterna har ökat med 50% på två år.
Samtidigt ökar kostnaderna för den ökade övervakningen.

Kraftig ökning av p-böter
Obetald avgift vanligaste orsaken

Svårt betala för parkering
I Göteborg duger inte vanliga betalkort i p-automater.

Vi p-vakter har ingen provision
Vi bedriver vår verksamhet utifrån Göteborgs stads direktiv och policy.

Från GP.s nätdebatt

Inlägg från sign "medborgare" som svar på inlägg från p-vakt så lydande "För nyttotrafiken/privatbilisten finns särskilda riktlinjer vid lastning/lossning och lär man sig dem så är det sällan problem att lasta/lossa."

I dag finns omkring 8 000 LTF (lokala trafikföreskrifter) samt ett antal tillfälliga föreskrifter. Dessa finns samlade i en liggare som ännu inte är tillgängligt för allmän sökning.
Detta innebär att få p-vakter och än färre medborgare känner till
att det bland annat är tillåtet att utan avgift på avgiftsbelagt parkeringsplats lasta och lossa så länge som behov finns om detta utförs kontinuerligt. Detta innebär att p-vakt inte kan bötfälla förrän fem minuter förflutit sedan den kontinuerliga verksamhet upphört eller giltig kvitto på betald p-avgift gått ut.


Fakta!
Enligt Lawline
Det finns ingen lag eller särskild paragraf som stadgar en skyldighet att känna till vad som står i lagen. Däremot så kan man om man är åtalad för ett brott normalt inte försvara sig genom att hävda att man inte visste att det man står åtalad för var olagligt.

Enligt Sveriges Riksdag
Det finns ingen direkt reglering om att medborgarna har en skyldighet att känna till alla lagar och bestämmelser. Det är en förutsättning för hur rättssystemet är uppbyggt.

I regeringsformen (grundlag) finns krav på att lagar och förordningar ska kungöras så snart det kan ske. Om regeringen inte har offentliggjort en lag finns inget krav på att medborgarna ska känna till den.


Ovanstående påstående av sign medborgare finns inte med i någon för allmänheten tillgänglig skrift men har muntligt framförts av Göteborgs trafikkontors kundkänst och godkänts av polismyndighetens prövningsman till nackdel för p-vakten som borde ha känt till regeln, som förmodligen finns med ibland de 8000 lokala reglerna som medborgarna inte ges möjlighet att ta del av.. .

(Allmänt intryck av insändarartiklarna i GP och i nätdebatten är att en stor majoritet av medborgarna inte anser sig kunna acceptera den attityd göteborgspolitikerna riktar mot sina invånare och väljare i bland annat denna fråga.
medborgarkraften.com finner därför anledning att tillskriva kommunstyrelsen i detta ärende med en begäran att tänka om så att vi gemensamt kan erhålla "den goda staden" och hållbar stadsutveckling som är vårt och översiktsplanens intentioner.
AP)

Synpunkter!....

Nästa!

--------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

............

 

 

 

 

 

 

 

...........