.debatt

...............forum...

sammanfattning

HEDEN

HEDEN: PROCESSKONSTVERK
STEG 2

HEDEN: PROCESSKONSTVERK
STEG 1

För att förstå processkonstverket läs först:
Inledning
Historik
Nu
Framtid

Samt även om
Framtidens gång-och cykelstråk i Göteborg?


.Exercis heden
i Göteborg år 1820


Gränsöverskridande
byggnad
..................

bakgrund
Wallenstam och Framtiden arbetar på ett framtidens Heden med en isbana med tak, parkering under jord, ett litet parkområde, bostäder och fotbollsplaner m m.

HEDEN


2008-11-05

Ur SR mobil.se... Referat AP
5 november kl 14.43

Bostäder på stor del av Heden
Stadsbyggnadskontoret föreslår att Heden ska bebyggas och Avenyområdet förnyas. En tredjedel av ytan på Heden ska tas i anspråk för nya bostäder, kontor och kommersiella lokaler.
Politikerna vill bygga lågt och för att få ekonomi i lågt byggande krävs stora markytor för de lägenheter, kontor och kommersiella lokaler som planeras främst utmot Engelbrektsgatan.

Bilparkeringen föreslås flyttas under jord med plats för 2 500 bilar. Bussterminalen samt hotell Liseberg får nya placeringar.

De klassiska frilufts och idrottsytorna mitt i centrala Göteborg skulle minskas dramatiskt.

Cityområdet kring Kungsportsavenyn vill man stärka och utveckla och särprägla Avenysträckningens tre ben som idag består av en kulturell del vid Götaplatsen, en shoppingdel och en nöjes och restaurangdel.

Vidare ska folkflödet mellan Liseberg och Mässområdet och till Avenyn fungera naturligare.

Spårvägen föreslås dras på Södra Vägen och Västlänkens station vid Korsvägen även få en uppgång vid Götaplatsen.


2008 OKTOBER
HEDEN: PROCESSKONSTVERK
STEG 2

_________________

Referat av debattartikel i GP 2008-04-21 av arkitekt SAR Gunnar Anjou
Bygg rätt på Heden
GA skriver att öster om den livliga Avenyn tar centrum slut.
Stora delar av året finns där ett stort dött tomrum ofta i mörker. Det ger associationer till ett trist förortsområde.
En upprustning är nödvändig. Han frågar sig om man kan utveckla centrum åt öster på ett kreativt sätt som berikar denna delen av Göteborg. Och besvarar den med ja genom att föreslå en förlängning av Vasagatans storslagna boulevard över Heden och binder ihop den med Evenemangstråket. Vi får då en viktig axel och tvärförbindelse genom centrala Göteborg Han förslår också en spårvagnslinje på boulivarden över Heden.

Om man gör så skriver GA så så har man också skapat vissa förutsättningar för en bebyggelse på Heden.
Norr om den nya boulevarden föreslår han bostäder kontor och butiker. Parkgatan kan delvis sänkas för att få husen utmed Allén att bättre hänga ihop med den nya bebyggelsen på Heden. Han förslår kraftig exploatering som germånga människor möjlighet att bo i centrum. Det finns enligt honom många fördelar med en sådan förtätning med
varierande hushöjder där några blir riktigt höga som i grupp samspelar i en spännande gestaltningsstruktur som berikar stan.
Resten av Heden förslår han kan bli ett vackert parklandskap med aktiviteter av skilda slag.

2008-02-16

Ur Fria Ord i GP 16 februari 2008 av Lars Ivarson
Helhetsplanering för Heden/Avenyn på gång
Stadsbyggnadskontoret fick den 11 maj 2006 i uppdrag av byggnadsnämnden att ta fram ett program för Heden/Avenyn. Det är viktigt att alla delarna av området hänger ihop.Det skall vara naturligt och enkelt att förflytta sig från t ex shopping på Avenyn till bion Bergakungens sal på andra sidan Heden.
Riktlinjerna från politikerna innebär bland annat att all utveckling av området skall gagna ett hållbart samhälle.

Programmet skall bland annat ge förutsättningar för en attraktiv mötesplats.
Byggnadsnämnden kommer troligtvis att fatta beslut om att ärendet kan gå ut på samråd efter sommaren.

Lars Ivarson ser fram emot att få diskutera programmet med göteborgarna under samrådstiden september-november 2008

2007-11-28

Nya planer för Heden
Efter tidigare omstridda förslag gör kommunen ett nytt försök.
Ur GP-artikel av AS (referat)

Kommunen gör ett nytt försök. Heden- projektet 2005 med fyra höga torn stoppades tidigt, redan i fastighetsnämnden. De borgerliga med stöd av vänsterpartiet satte stopp för "Framtiden" som ihop med Wallenstam ville bygga bostäder på höjden.

Nu börjar en ny i stället förutsättningslös planering av hela området runt Heden och Avenyn.
Det finns flera givna ingredienser som bostäder och parkering.

Annelie Hulthén funderar om om det finns andra sätt att kommunicera än som gjordes på Södra älvstranden. Utställning på Heden?

Tidigast till sommaren kommer tjänstemännen att ha hunnit inventera alla de aspekter som samrådet med allmänheten och alla intressenter ska omfatta.

2006 05 07
Ur artikel i GP
Politikerna börjar om från början


Nu är det din tur
Följ uppdrag Heden hela nästa vecka
Måndag ......
Bostäder på Heden
Tisdag ........
Park på Heden
Onsdag.......
Loppis på Heden
Torsdag......
Sporten På Heden
Fredag........
Kultur på Heden
Lördag........
Unga på Heden
Söndag
.......GP på plats

2005 12 27
Ur artikel i GP
Omstart för planering av Hedens utformning
Partierna har olika uppfattningar om innehållet, men alla önskar ökat medborgarinflytande.
Byggnadsnämnden skall ta ställning till en motion den 10 januari. Projektet skall genomföras som en inbjuden arkitekttävling anordnad av stadsbyggnadskontoret.

Socialdemokraterna ställer egna villkor: förslagen skall innehålla 110 000kvm bostäder och kommersiella lokaler.

Ca 75% ska vara bostäder, varav hälften med hyresrätt.

Cirka 2500 parkeringsplatser ska byggas under mark.

Kulturens roll ska beaktas.

2005 11 01

Höghusen på Heden stoppade
Höghusen på Heden stoppades av fastighetsnämnden.Kjell Björkqvist säger att vi vill ha en öppen dialog som på södra älvstranden och konkurrens mellan fler intresserade byggbolag. De borgerliga partierna plus vänstern menade att debatten börjat i fel ände.
Fastighetsnämndens ordförande Owe Nilsson tycker att konsortsiet presenterat ett intressant förslag. Han tycker dock att konsortsiet och stadsbyggnadskontoret skulle ha bjudit in till en arkitekttävling.

 

Fria ord GP 2005-04-26 av Faruk Alivodic(referat)
Bygg på södra kortsidan av Heden

Heden, med sina tunga historiska anor, kräver respekt om några ändringar skall eller måste ske där. Den bör nyttjas tills vidare som den görs idag och inte planläggas innan ställningstaganden kring resterande tre områden, Ullevi, Gamla Ullevi och Valhallaområdet har fått sin framtida användning.

Om man skulle ge sig på att förändra Heden innan dessa ställningstaganden gjorts, för att bereda plats för fler bostäder i centrum , kan ett annat förslag te sig mera framkomligt enligt FA.

Utmed Engelbrektsgatan, mellan Södra vägen och Sten Sturegatan, är det bara södra sidan av gatan som är bebyggd med bostäder. Utmed norra sidan finns enbart markparkering, som har tagit hela södra delen av Heden.

På denna plats kan bostäder byggas. På det viset kan kan vi framöver få ett gaturum som kan bli både vackrare och intressantare som stadsgata.

Mot Parkgatan skulle kulturbyggnader, Exersisheden, kaféet och omklädningsbyggnaden kunna kompletteras med nya kontors- eller servicebyggnader.

Dessa nya hus, utmed denna ganska trafikerade led, skulle också kunna bidra till att skapa ytterligare ett nytt gaturum med hus på båda sidor av gatan. Det sönderslagna intrycket av Parkgatan i detta avsnitt skulle helas.

Resten av Heden kan behållas för de publika och idrottsliga aktiviteter som präglar området av idag.

Fria ord GP 2005-04-13 av Ingemar Mattsson (referat)
Låt kommunen avgöra Hedens framtid
Hedens framtid är en angelägenhet för oss alla - och får inte överlåtas åt enskilda exploatörer, med och utan kommunal anknytning. IM frågar med vilken rättighet och med vilka kommunala medel har planförslaget att bygga skyskrapor på Heden tagits fram?

Det unika med Göteborg är att den gamla befästa stadens karaktär från 1600-talet bevarats och samspelar med 1800- och 1900-talets delar utanför Vallgraven till en vital och levande stadskärna.

London har sitt Hyde Park, New York sitt Central Park och lilla Göteborg sitt Heden.
Gemensamt för dessa centrala områden är att de är en angelägenhet för hela stadens befolkning.

En förnyelse av staden är positiv - om den sker på stadens villkor. Göteborg har centrala områden längs älven, som lämpar sig väl för bostäder.

För IM framstår det som ihåligt att finansiera parkeringsgarage, konstgräsplaner och aktivitetsytor genom att låta exploatörer med vinstintresse bygga skyskrapor på Heden.

Vem vill ha fyra skyskrapor på Heden som siluett i hela centrala Göteborg? Vem vill bo och vistas i deras skugga och vem vill bo högt ovanför allt övrigt i staden?

IM tycker att stadsplaneringen ska skötas av politikerna och stadsbyggnadskontoret, som har det långsiktiga ansvaret för stadens utveckling.

Våra skattemedel skall användas till en önskvärd förnyelse av Heden - för alla som vistas i centrala Göteborg.
-------------

Ur artikel i GP 2005 04 01 av Bo Karlberg (referat)
Gärna höghus på Heden - men i en samlad siluett
Bo Karlberg efterlyser en mer djupgående debatt om stadsplanering i Göteborg och lämnar ett eget.

BK kritiserar det mesta av Wingårdhs förslag. Höghusen står ängsligt på alltför stora avstånd från varandra. Det svävande taket som utan skydd för väder eller vind hänger i nästan två hundra meter långa vajrar. Ett icke fungerande tak för kanske hundra miljoner kronor.
Återigen ser vi den Göteborgska stadsbyggnadsmodellen praktiseras fullt ut.
Några få argument lyfts fram.; "Heden är osäker på kvällen.
Heden är för tråkigt. Nu måste vi bygga där, utställningen är fixad, besluten tagna.

BK anger ett alternativ där man ser på omgivande stadsstruktur. Det finns stora möjligheter. Förläng Vasagatan över Heden som en boulevard.
På den yta som bildas på den norra delen av Heden får fyra föreslagna bostadstornen lätt plats. På den södra delen av Heden skulle man kunna anlägga en vacker park.

BK avslutar med." Den spretiga siluetten från Wingårdhs Hedenförslag med sina bisarra porträtt får inte hindra ytterligare höghusprojekt med motiveringen att stadssiluetten eller staden inte tål fler höghus."

________________________

Göteborg 2005-03-31
Debattinlägg!

VISIONEN OM ETT NYTT HEDEN
som start på dialogen om Södra Älvstranden

Vid invigningen av utställningen ”Dialog Södra Älvstranden” gjorde Göran Johansson reklam för visionen om ett nytt Heden. Han såg visionen som start på en intressant dialog om förändringen av Göteborgs centrala delar utmed älven.

Jag tror att han får rätt i det. Heden behöver vitaliseras. Men vilka signaler ger den inför den fortsatta planeringen? Vad blir konsekvenserna för Göteborg och göteborgarna?

Hittills har planeringen präglats av djuplodande gestaltningsdiskussioner om bland annat den ”goda staden”. Nu senast om hur en välfungerande stad fungerar, om rörliga nätverk som överlappar varandra, om komplexitet och paradoxer, om behovet av såväl visioner, ikoner, händelser, omvärldsanalys, flexibilitet, känslor och gränsöverskridanden. Till detta kommer kommunstyrelsens intentioner om demokrati och delaktighet.

I visionen för Heden har man gjort tvärt om.

För att få reda på konsekvenserna behövs en jämförbar ”djupsinnig vision” grundad på samma förutsättningar, det vill säga att befintliga verksamheter på Heden kan vara kvar, att bilparkeringen kan lösas under jord, att finansieringen går att lösa och att planstrukturen är enkel.

I stället för att placera likadana nya hus i hörnen väljer jag att placera olika typer i hörnen av en i parken inskriven triangel i vars mitt en cirkulär övertäckt arena annordnas. I triangelns spets mot norr uppförs ett ”gränsöverskridandets hus” en unik ikon. I dess bas utmed Engelbrektsgatan mot väster uppförs ett nytt exercishus och i öster byggs den befintliga hotellanläggningen ut. En boulevard över Heden får sammanbinda Vasagatan med Bohusgatan.

Heden var ursprungligen en exercished en plats för övning för att försvara Göteborg. Den har med tiden blivit en markreserv för extraordinära behov, ett slags ”försvarsreserv” som nu är dags att utnyttja.

Jag låter Heden helt enkelt åter bli en exercished, en grön övningsplats för värnandet av det goda livet och den goda staden. ”Gränsöverskridandets hus” tänker jag mig som en avantgardistisk anläggning globalt inriktad till vilken alla tänkbara discipliner för och experter på överlevnad i en föränderlig värld knyts. En dygnet runt öppen anläggning att bebos och utnyttjas av alla kategorier medborgare under begränsad tid. En anläggning för såväl kropp som själ med både traditionella som gränsöverskridande ”exercis”, som krävs för att vi och staden skall utvecklas på ett positivt sätt. Vetenskapen har bara på några år gjort betydande framsteg om människans känsloliv och tankar, samtidigt som orosmoln dyker upp runt omkring. En sådan anläggningen är befogad.

Nu har vi två visioner, som var och en skulle kunna utgöra plattform för den fortsatta utvecklingen av Göteborg. Den djuplodande utgår ifrån att exempelvis följande skall utrotas: Segregation, sysslolöshet, hemlöshet, otrygghet, ålderstrappan, klotter, våld och kriminalitet, men den tar inte ställning till höghus i centrala stan eller om Kungsportsavenyen även i framtiden skall vara Göteborgs huvudstråk.Den andra tar ställning till höghusfrågan och Kungsportsavenyen men inte i de andra frågorna.

I en artikel skriver Hans Wallenstam att det

i Göteborg inte finns underlag för hur många höga hus som helst, därför kommer staden att växa i lagom takt.
En fråga inställer sig omgående. Varför då placera höghus på Heden när det finns bättre lägen för centralt belägna höghus? Kungsportsavenyen kommer kanske i framtiden att återställas till den paradgata den en gång var med sina förgårdar och lummiga träd. De unga "stökiga" kommer sannolikt att söka sig till älvstränderna.

Hur skall plattformen för den fortsatta utvecklingen av Göteborg se ut?

Sign arnepe
Resonemang kring inlägget

Ur GP - Ledare artikelserien "Samtal om Göteborgs stadsbyggnad" av ML (referat)
Wallenstam vill bygga högt
Sedan företagets grundande 1944 har fastighetsbolaget legat bakom en hel del av de förändringar som skett i Göteborgs stadsmiljö.
Flera har varit spektakulära förslag om hur Göteborg kan utvecklas. Det senaste gäller Heden. Förslaget har mötts med både skepsis och beundran. Många göteborgare har svårt att acceptera riktigt höga hus i Göteborg.

Hans Wallenstam tycker att det passar med riktigt höga hus i Göteborg. Det är viktigt att bevara äldre bebyggelse men man måste också våga bygga nytt. Det går inte att vara rädd. Då lever inte staden.

I Göteborg finns det inte underlag för hur många höga hus som helst, därför kommer staden att växa i lagom takt.

På frågan om det är viktigt att lyssna på medborgarna när man planerar staden svarar han: Göteborg är en produkt av dess invånare. Därför är det viktigt med en demokratisk process. Samtidigt blir det problem om man tar för mycket hänsyn till protester. Göteborgarna är ju i grunden överens om att det behövs fler bostäder i centrala stan.

Han tycker att politikerna har bra visioner för Göteborg. Men stadsbyggnadskontoret tar inte bostadsbristen på allvar. De tar heller inte så stor hänsyn till var människor vill bo.

När man bygger framtidens Göteborg är det viktigt med en blandad bebyggelse. I ett framtidsperspektiv tycker han att området kring Centralstationen Ringön och Gullbergsvass är de intressantaste områdena samt Södra Älvstranden.
Man måste också förbättra infrastrukturen. Västsvenska handelskammarens förslag om flera nya broar till Hisingen var mycket bra. Göteborg behöver fler älvförbindelser och vi kan inte ta allt för mycket hänsyn till båtarna på älven.

Ur GP - artikel 2005- 03- 23 av Albert Svensson (referat)
Inget futuristiskt med höghus
AS påpekar några saker som verkar ha kommit bort i den allmänna euforin.
Det är inget futuristiskt med höghus: De började byggas på 1870-talet.
Det är inget futuristiskt med hus i glas: Det blev framtidens fasadmaterial redan på 1850- talet i och med byggandet av Crystal palace.
Fasader med porträtt i gigantisk uppförstoring har gjorts ett oräkneligt antal gånger. Det var ett mycket populärt sätt att pryda fasader på i alla kommunistiska diktaturer.

Han frågar sig slutligen hur gruppen bakom förslaget tänker sig att, som Kurt Eliasson säger, höghusen skall få samma dragningskraft som det nya museet i Bilbau, när varenda stad i hela världen bygger höghus?
___________

Ur GP - artikel 2005- 03- 16 (referat)
Vision om ett nytt Heden
Skyskrapor samsas med grönska, svävande tak och en nedsänkt arena.
Gert Wingårdhs arkitektkontor har tagit fram visionen åt Wallenstam Byggnads AB och Förvaltnings AB Framtiden.

Förslaget domineras av fyra 120 meter höga hus, ett i varje hörn av Heden. Ca 40 våningar med kontor och bostäder. Restauranger och uteserveringar ger allmänheten tillträde till bottenplanen.

I visionen pryds husens glasfasader med ett skal av skurna aluminiumprofiler. På avstånd kan betraktaren se ansikten av kända göteborgare i gigantisk uppförstoring.

Från de fyra höghusen löper vajrar in mot mitten på Heden där de bär upp en takkonstruktion som svävar över läktarna till en nedsänkt central arena. Här skall man sitta skyddat och titta på fotboll, bandy, konserter och andra evenemang.

Dagens närmare tusen parkeringsplatser placeras i underjordiska garage.

I ena kanten är av området är en 50 lång bassäng inritad. Det rosa Lisebergshotellet , bussterminalen, Exersishuset får vara kvar.

Som ett första steg kommer visionen att ställas ut på stadsbyggnadskontoret. Planprocessen väntas starta i höst och vara klar ett par år senare. Bygget beräknas ta tre år och kosta uppåt tre miljarder kronor.

Ur GP-artikel 2005-02-18 m flera (referat)
Många idéer - men inte mycket har hänt
1621 skänkte Gustav II Adolf marken till Göteborgs stad och Heden fungerade tidigt och länge som exercisplats.

Under 1800-talet utvecklades Heden till, att vid sidan om den militära verksamheten, att bli en fest- och utställningsplats och någon egentlig plan för området fanns inte förrän 1877. Nästa stadsplan är daterad 1925 och då hade idrotten tagit över Heden på allvar.

Några idéer, utnyttjanden och förslag:
1891: ........Industriutställning
1905-1928: Konserthus
1923: .........Loppetorpet rivs
1930-talet: sjukhusområde,badhus,idrottsplats o isbana.
1936:
.........Idétävling
1940-talet: Storhotell
1947:.........Hotel Heden byggs som femårigt provisorium.
1950-talet: Storgarage och helikopterbana.
1960-talet: Konsum vill bygga stormarknad
............ ....och
.Socialdemokraterna föreslår en
................ museistad.
1960: ........Arkitektstudenterna på Chalmers skissar på
.................bl a underjordiskt p-däck..........
.................och boulevard.som fortsättning på
.................Vasagatan över Heden.
1965:.........Central park. Nytt operabygge föreslås
1970-talet: Helge Zimdal föreslår en lyrisk teater.
1981: .. .....Förslag om Sheratonhotell
1990-talet: konstgräs på två fotbollsplaner
1991:........Fullmäktige beslutar bevara Heden obebyggd.
1995: ........VM-byn för friidrott
2000-talet:
NCC vill bygga 200 lgh och p-garage
2000:.........Hedens Lustgård
2006:.........Beslut om ny arkitekttävling


Övriga förslag: Centralstation, terminal för zeppelinare, uppstigningsplats för luftballonger, område för kricket, tennis och ridsport, lekplats för barn och centralt parkområde.


Ur GP-artikel 2005-02-18 (referat)
Nytt förslag för Heden

Wallenstam och Framtiden arbetar på ett framtidens Heden med en isbana med tak, parkering under jord, ett litet parkområde, bostäder och fotbollsplaner m m. Inom kort presenteras förslaget.

Förvaltnings AB framtidens vd Kurt Eliasson tror att projektet är genomförbart, men betonar att det just nu handlar om en vision och om en vilja att förädla området.

Annelie Hulthén tycker att ett förnyat och piggare Heden är intressant, men inget kommunstyrelsen tar ställning till innan de sett ett konkret förslag.

Wallenstam och Framtiden har för avsikt att konkretisera sina planer inom loppet av några veckor och blir det grönt ljus i kommunfullmäktige kan ett nytt Heden stå klart så tidigt som om två år.

Wallenstams Thomas Dahl säger att vi vill bibehålla Hedens särart, men göra området bättre och ge det en chans att utvecklas.

----------------------------------------


GP Fri ord 2005-02-22 av Ingemar Bengtsson
(reterat)
Skapa en boulevard till Heden

IB vill skapa en paradgata genom att förlänga Vasagatan ut över Heden och binda ihop den med Bohusgatan. Den skulle kantas av träd, breda trottoarer och massiva sexvåningshus.
Avenyn behöver ett komplement med ett långt stråk ända från Haga fram till Ullevi. Evenemangsstråket vid Skånegatan skulle skulle bli mer integrerat i centrum.

GP Fri ord 2005-02-22 av sign Utveckla staden
(reterat)
Viktigt att få bort bilarna från heden
Fortsätt med allén från Vasagatan över Heden fram till allén på Bohusgatan, vilket binder ihop Avenyn med evenemangstråket och ger en värdig entré till Ullevi.
Det är viktigt att få bort bilarna , placera dem gärna under markytan.

I övrigt är det viktigt med en bred förankring bland göteborgarna om vad som kan rymmas, kanske en multiarena för både fotboll, bandy och andra stora arrangemang?

Åter forum!