----NYHETER!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

..........


ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG. ÖPXX.SAMRÅD .UTDRAG

 

 

 

---

........utdrag ur handlingarna

      Detta är ett utdrag ur handlingarna.

Handlingarna i sin helhet kan hämtas hem från stadsbyggnadskontorets hemsida eller köpas i informationen på Köpmansgatan. Se under kontakter!
--------------------------------------------------

Dokument
Del 1: Utgångspunkter och strategier + karta
Del 2: Riksintressen och riktlinjer + 2st kartor
21st lokala program. Beskrivande underlag från SDN
Sammanfattning

INLEDNING
Översiktsplanen är en kommunal långsiktig vision om mark- och vattenanvändningen och bebyggelse-utvecklingen. Den är en pågående process.
Nya frågor väcks och förutsättningar ändras.

Enligt kommunstyrelsens beslut ska arbetet med den nya översiktsplanen ha karaktären av en uppdatering. Den ska fokusera på strategiska frågor. Målen utgår i huvudsak från göteborgarnas behov i tre dimensioner, den ekologiska, den ekonomiska och den sociala dimensionen. En dialog med medborgare och valda företrädarna är avgörande för att skapa förståelse och förankring.

Göteborg ska utvecklas till en livskraftig långsiktigt hållbar stad med balans mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer.
Då översiktsplanen ska vara ett stöd för detaljplanering och bygglov måste den vara aktuell och spegla de politiska bedömningarna.
Planeringshorisont är på ca 20 år.

VAD HAR HÄNT SEDAN ÖP99?
Det sker en allt större koncentration av befolkning till storstadsregionerna. Göteborgsregionen växer och trafiken ökar.
Samtidigt ökar medvetenheten om miljöfrågornas betydelse och vikten av hållbarhet på lång sikt.
Befolkningsrika regioner har jämfört med mindre haft en avsevärt bättre ekonomisk utveckling.

FÖRSLAG
Planeringen inriktas på en kraftig utveckling i centrala Göteborg på båda sidor om Göta älv, regionens kärna och komplettering i mellanstaden och de strategiska knutpunkterna. Komplettering skall ske med attraktiva bostadsmiljöer i kombination med kulturellt och kommersiellt stadsliv.

De strategiska knutpunkterna som föreslås utvecklas med bostäder, handel och kontor och får en viktig funktion i de radiella regionala stråken: Centrum, Frölunda Torg, Backaplan, Gamlestaden och Angered Centrum.

Blandstad eftersträvas. Nya lägen för störande verksamheter tas fram. Transportsystemet byggs ut med nya länkar. Lägen för ny förbindelse över älven planeras. Utbyggnaden av nordöstra Hisingen, Bergumslätten samt södra Askim dvs de nya stora bebyggelseområdena i ytterområdena bedöms möjliga först efter 2025. Göteborg har kapacitet att bygga ytterligare 100 000 bostäder.

Vänersjöfarten via Nordre älv undersöks och de centrala färjeterminalerna och logistikområdena flyttas från centrum.

Skapa mångsidiga och attraktiva livsmiljöer föreslås.
En blandning av upplåtelseformer, funktioner och utformning av bebyggelse ger möjlighet till möten mellan olika människor och skapar mångfald. Markanvändning som medger blandad bebyggelse skall medges för de flesta områdena. Förbättrad tillgänglighet till torg och andra mötesplatser ger förutsättningar för handel och
service. Flera föreslagna vägförbindelser har en sammanbindande effekt och kan överbrygga otrygghetsbarriärer.

Det är viktigt att kompletteringsbygga för att utnyttja
befintlig infrastruktur och skapa trygga och befolkade stadsdelar med gröna kvaliteter.

Inriktningen för centrum är ett levande centrum genom att ge goda förutsättningar för evenemang, handel, utbildning, kultur och turism. Det skall skapas attraktiva stadsrum genom att ta hänsyn till de kulturhistoriska
värdena vid nybyggnation. Nytillskott ska ha hög arkitektonisk och konstnärlig kvalitet. Det skall skapas god regional tillgänglighet genom att förbättra kommunikationerna.

Kollektivtrafiken prioriteras: I projektet K2020 arbetas med att skapa en kollektivtrafik som kan öka andelen
kollektivtrafikresenärer till 40 %. En ny målbild ska arbetas fram med fler spårvägsförbindelser över älven Kollektivtrafiknätet förändras från en radiell struktur till en nätstruktur.
Ett reviderat förslag till framtida struktur för kollektivtrafiken. kommer att inarbetas i översikts-planen inför utställningsskedet.

Medveten hantering av parkering: Genom en medveten parkeringspolicy kan kommunen uppmuntra göteborgarna att välja kollektivtrafik, bilpool och miljöfordon. Likaså kan väl lokaliserade och utformade pendelparkeringar för både bil och cykel ha positiv effekt på kollektivtrafikresandet. En ny parkeringspolicy är under utredning liksom nya riktlinjer för bedömning av parkeringsbehov vid planering och bygglov.

7st områdesvisa inriktningar:
1.Centrala Göteborg, 2.Centrala förnyelseområden, 3.Mellanstaden,4 Kusten,5.Storindustri, hamn och logistik, 6. Framtida utvecklingsområden,7.Naturområden

Tidsaspekten delas in i tre perioder
Nu, på kort sikt och på lång sikt.

Konsekvensbeskrivning
Under samrådstiden kommer arbetet att gå vidare med
t ex kustfrågor, stadsmiljö och konsekvensbeskrivning.
I en första skiss till konsekvensbeskrivning jämförs översiktsplaneförslaget med ett jämförelsealternativ. Skissen skall utvecklas under samrådstiden.

Om ÖP-förslag skrivs: Positivt med ÖP-förslagets satsning på friluftsbad, vilket utgör redan idag en viktig mötesplats för olika befolkningsgrupper.
Vid en koncentrerad snabb utbyggnad av centrala staden finns risk för att dialog och delaktighet åsidosätts.
Näringslivet strävar efter kluster, vilket går i motsatt riktning mot en mer blandad inriktning.
En för allmänheten bättre tillgänglighet till kusten erhålls.

JÄMFÖRELSEALTERNATIV
Jämförelsealternativet innebär en fortsatt utbyggnad utan strategisk styrning. Alternativet är uppbyggt med utgångspunkt från den inventering som stadsbyggnads-kontoret genomfört över möjliga exploateringsområden i anslutning till utbyggnadsplaneringen. Bebyggelse föreslås i varierande mängd i alla riktningar, utifrån efterfrågan. Utbyggnadsvolymen fördelar sig mellan innerstad, mellanstad och ytterstad. En sådan utbyggnadsprincip leder till en gles stadsstruktur.

Om jämförelsealternativ skrivs:Jämförelsealternativet innebär risk för att sammanhängande grönkvaliteter
försämras i stadens utkanter och kustnära lägen exploateras med bostäder, i stället för att hållas tillgängliga för hela Göteborg.

SAMRÅDSFRÅGOR Läs under 13 strategiska frågor!

Förslag som Byggnadsnämnden
föreslås besluta att inarbeta i ÖPXX

Strandskydd:
Längs Göteborgs stränder finns många attraktiva bostadsområden. På grund av strandskyddet tillåts få undantag för nybyggnation trots att tillgången på mark finns. För att göra staden än mer attraktiv bör fler undantag från strandskyddet beviljas så att strandnära tomter för enstaka hus kan erbjudas.

Bygg bostäder utan parkering
Motion:
Göteborg bör pröva en modell där företrädelse ges för god kollektivtrafikförsörjning och bilpooler för att öka livskvaliteten och för att minska luftproblemen. Parkeringsgarage kan läggas i underjordiska garage i utkanten av bostadsområdena. Kommunstyrelsen anser
att motionens intentioner bör arbetas in i det fortsatta arbetet med den aktuella översiktsplanen.

Ur Älvsborgs lokala program, underlag till ÖPXX

Programmen är beskrivningar av respektive stadsdel i syfte att förstå utvecklingen i stadsdelen, vilka kvaliteter som finns där och vad som behöver utvecklas.
De lokala programmen innehåller inga förslag eller avvägningar och är därför ingen beslutshandling.

UTVECKLINGSTENDENSER OCH BEHOV
Älvsborg står, liksom andra stadsdelar i det växande Göteborg, under ett fortsatt exploateringstryck. Strandnära lägen är eftertraktade och stadsdelen har markområden som ännu är obebyggda, men stora delar av dessa är naturmark som bedöms ha stort värde för friluftslivet. Allmänhetens tillgång till kusten är viktig att värna.
Inom Älvsborg finns ett uttalat behov av fler sorters bostäder, inte minst för att underlätta rörligheten inom stadsdelen. Unga som flyttar hemifrån och äldre som
säljer villan har exempelvis svårt att hitta lämpliga bostäder i Älvsborg.
När det gäller trafik är de stora strömmarna till och från båtterminalen ett problem. Biltrafiken belastar de relativt smala bostadsgatorna i Älvsborg hårt och parkeringen vid Saltholmen är svår att lösa tillfredsställande för både fastlandsbor och pendlande öbor. Under många år har olika lösningar diskuterats. Under år 2007 påbörjas förändringarna med ny bilparkering och ny busshållplats. På sikt behöver även spårvagnshållplatsen byggas om, men det kräver ändrad detaljplan.
Arbetet med att anlägga en ny fraktterminal i Fiskebäck påbörjades år 2006. När godstrafiken mellan fastland och öarna flyttats från Saltholmen till Fiskebäck kommer gatorna ut mot Saltholmen att avlastas. Hur Fiskebäcks hamn utvecklas på sikt kommer att påverka bostadsförsörjning såväl som tillgången på arbetsplatser och rekreationsområden.

SERVICE
Älvsborg saknar idag en naturlig centrumbildning och serviceutbudet i stadsdelen är begränsat. Det finns dock flera mindre affärscentra och butiker spridda i Påvelund,
Kungssten, Grimmered, vid Käringberget och Nya Varvet. Det finns också flera kvarterskrogar och pizzerior spridda över stadsdelen. Till det stora regionala centrat Frölunda Torg är det mellan två och fem kilometer.

KOMMUNIKATIONER, NÄRINGSLIV M M
Det är i vissa områden långt att gå till närmaste buss- eller spårvagnshållplats. Detta kan vara svårt för äldre och personer med funktionshinder.

Närmare 80 procent av alla resor i stadsdelen sker med bil. Detta leder dels till störningar inom stadsdelen i form av buller och luftutsläpp, dels till oproportionerligt stora bidrag till trafikstörningarna inom Göteborgs centrala delar.
De strandområden som finns behöver därför värnas för att vara fortsatt tillgängliga för allmänheten. Ett stråk i form av gång- och cykelbana utefter kustlinjen mellan Klippan och Saltholmen är önskvärt och skulle lämpligen fortsätta söderut mot Näset. Grönområden på sträckan Röda Sten till Saltholmen bör bevaras och göras mer tillgängliga.

Att utveckla boende och livsmiljöer, hållbara för morgondagens äldre, är en strategisk framtidsfråga. Alternativa boendeformer behöver utvecklas, så att äldres behov av trygghet och omsorg kan tillgodoses även med andra medel än äldreboende.

Kollektivtrafiken behöver därför kompletteras, exempelvis med anslutningstrafik i form av en flexlinje. En bidragande orsak till att älvsborgsborna kör så mycket bil kan vara att stadsdelen är underförsörjd med handel och att Älvsborg inte har någon naturlig centrumbildning.

Nya Varvet är ett attraktivt område med möjligheter att utvecklas ytterligare.
Det finns bland annat efterfrågan på större fastigheter för nyetableringar.

___________________________________________

till ÖPXX!