----NYHETER!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........


ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG. ÖPXX.SAMRÅD .UTDRAG

 

 

 

---

ÖPXX och Älvsborg

 

Vad innebär ÖPXX för Älvsborg?
Ett axplock ur handlingarna!

Storstadsnära naturområden
En uppdatering av Natur- och kulturvårdsprogrammet för Göteborg som gjordes 1979 pågår. I detta ingick kuststräckan utmed Älvsborg. Programmet kan komma att påverka utställningshandlingen.

Hamnen
Kommunen anser att Göteborgs ytterhamnar är av riksintresse dvs de som har transocean trafik med stor betydelse för svensk industri. Sjöfartens områden öster om Älvsborgsbron har i ÖPXX markerats som utredningsområde eftersom det till verksamheterna där finns alternativa färjeleder.
Inre färjeterminaler föreslås bli flyttade ut.

Kust och skärgård (Geografiska riktlinjer: Karta)
Oexploaterad mark med stora natur- och kulturvärden i väster ska även i fortsättningen kunna användas till rörligt friluftsliv. ( Inom Älvsborg berör detta en del av Saltholmen.)

Riksintresse
Såväl Fiskebäcks fiskhamn som Göteborgs fiskhamn är nu av riksintresse. Kommunen föreslår att slopa denna beteckning då sådant intresse inte längre är befogat för dessa.

Bostäder
Utdrag ur strategidokumentet:
UTHÅLLIG TILLVÄXT-MÅL OCH STRATEGIER MED FOKUS PÅ HÅLLBAR REGIONAL STRUKTUR. Stimulera till en fortsatt befolkningstillväxt. Befolkningsökningen inom Göteborgsregionen ska vara minst 8 000 invånare per år. Göteborgs lokala arbetsmarknad ska år 2020 omfatta närmare 1,5 miljoner invånare.
För Älvsborg: Komplettering inom område med god nåbarhet med kollektivtrafik.

Handel
Strategi: Förbättra förutsättningar för närhandel av god kvalitet i varje stadsdel.
Utveckling av lokala torg och närhandeln föreslås. En motion har inlämnats i frågan och byggnadsnämnden kan få i uppdrag att utreda vilka torg som kan bli aktuella.
För Älvsborg: Kungsten?

Trafik
Utdrag: Utbyggnadsplanering (UP05). En förutsättning för att nå hållbarhet är att biltrafiken inte ökar och därför byggdes tre alternativa utbyggnadsstrategier upp,
som alla förutsätter en samordning mellan bebyggelse och kollektivtrafikutveckling.
De tre strukturalternativen benämndes Komplettering, Knutpunkter och Stråk. Dessutom togs ett Jämförelsealternativ fram, där utbyggnaden sker utan någon övergripande idé om kollektivtrafiken.
För Älvsborg: För att minska biltrafiken och ge företräde för kollektivtrafiken och bilpooler kan krav ställas på att bygga bostäder utan parkering.

Planer
Fördjupad översiktsplan för Saltholmen - Långedrag
Planen är vilande.

till ÖPXX!