----NYHETER!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........


ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG. ÖPXX.SAMRÅD .UTDRAG

 

 

 

---

reflektioner

 

Reflektioner
av AP

Bakgrundsmaterialet är digert och informativt.

Ett förslag till översiktsplan har upprättats, med utgångspunkt från 13st strategiska frågor, som samrådskretsen nu skall besvara.
Vetskapen om att befolkningsrika regioner hittills
haft en avsevärt bättre ekonomisk utveckling har
haft betydelse för förslaget.

Tillvägagångssättet är på gott och ont. Styrningen kan innebära att man missar de vidsynta förslagen och lösningarna.
Vad händer t ex med knutpunkterna om medborgarna väljer älven, älvstränderna och skärgården för sitt boende, arbete och upplevelser och färjorna som sitt kollektiva transportmedel?

I sammanfattningen "Ett hållbart Göteborg" beskrivs i visionära ordalag hur drömstaden Göteborg skall skapas.
Göteborg ska utvecklas till en livskraftig långsiktigt hållbar stad med balans mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer. Det goda livet ska vara möjligt för alla både nu och i framtiden. Alla ska kunna vara med och påverka sin egen och stadens framtid.

När ÖP99 kom med begreppet medborgarkraft skapades förhoppningar om att en snar balans skulle infinna sig mellan de ovan nämnda faktorerna.

En sådan förhoppning saknas i ÖPXX. Medborgarnas delaktighet begränsas fortfarande till möjligheten att lämna synpunkter. Ingen strukturerad kontinuerlig medborgarmedverkan i planarbetet eftersöks. Däremot fokuseras mycket på de två övriga krafterna.

Om ÖPXX:s förslag genomförs
Göteborgs själ, älven och båtarna och livet utmed denna ersätts av fem knutpunkter sinsemellan förbundna med effektiva kollektiva transportmedel. Båttrafiken med terminaler lämnar centrum. Vänertrafiken kan komma att ledas via Nordre älv. Älven ses mer som en barriär än en tillgång. Älvstaden Göteborg blir ett minne blott.
Stadstyper se under älvstaden på startsidan!

Alla de intressanta idéer som i samband med Dialog Södra älvstranden framfördes för att få Göteborg till en levande älvstad har ännu inte analyserats.

Kuststräckan utmed stadsdelen Älvsborg förskonas kanske från förtätning med bostäder såvida inte fler undantag från strandskyddet beviljas, som det finns förslag på. Däremot kan den föreslagna förflyttningen av färjeterminaler från centrum till lägen utanför Älvsborgsbron på lång sikt äventyra den södra kuststräckan då Norra älvstranden behövs för den transoceana hamnverksamheten.

Skärgårdstrafik in till Skeppsbron och färja mellan centrum och restaurangerna i Långedrag är inte i överensstämmelse med förslagets intentioner.

Göteborg omnämns ofta i positiva ordalag som stadsdelarnas stad. En färgsprakande mångfald av unika självständiga stadsdelar att värna.
I planförslaget förordas såväl bevarande av det unika som likriktning.

Om alternativförslaget genomförs
En konsekvensbeskrivning där alternativförslaget jämförs med planförslag har utförts till alternativfördslagets nackdel.
För stadsdelen Älvsborg med sitt relativt centrala läge, kommer alternativförslaget att medföra fortsatt tryck på förtätning.

Slutledning
Medborgarnas synpunkter på såväl samrådsfrågorna, som på den övriga texten är mycket viktiga. Samrådstiden är emellertid alltför kort för den oinvigde medborgaren. För kraftbalansens skull ( se ovan) behövs en strukturerad kontinuerlig medborgarmedverkan i planarbetet, vilket är möjligt då översiktsplaneringen är rullande.
Sådan medverkan bör omgående efterfrågas av myndigheterna.
AP

till ÖPXX!