..........


ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG. ÖPXX.SAMRÅD .UTDRAG


utbyggnadsplanering 05

 

enbart de
13 strategiska
frågorna
sammanfattning
 

Sammanfattning

Göteborg växer, ca 2000 lgh byggs per år. Hur skall Göteborg fortsätta att växa för att uppnå ett hållbart samhälle? Detta är den övergripande frågan som behandlas i utbyggnadsplanering 05. (UP05)

Syfte
...att analysera alternativ till Göteborgs framtida bebyggelsestruktur...

Studerade utbyggnadsalternativ
Tre huvudprinciper för Göteborgs utbyggnad beskrivs i de olika utbyggnadsalternativen - komplettering, knutpunkter och stråk.

Alternativen är formulerade med utgångspunkt att en god kollektivtrafik skall kunna uppnås.

Alternativen beskriver Göteborgs utveckling fram till 2025 och visar en utbyggnad med
40 000 lgh och 50 000 arbetsplatser.

Kompletteringsalternativet bygger på en förtätning av Göteborgs centrala delar och till de områden som täcks in av spårvägssystemet.

Knutpunktsalternativet innebär att befintliga och nya bytespunkter i kollektivtrafiksystemet förstärks genom utbyggnad av nya bostäder och verksamheter.

Stråkalternativet bygger på kraftiga satsningar på infrastrukturen i kollektivtrafikstråk i en sektor... Fyra olika riktningar har prövats - Kärra, Askim, Nordost och Torslanda.

analys och slutsatser

100 000 nya bostäder möjligt
Det finns ett stort antal områden som bedöms lämpliga för bostadsutbyggnad.

Hushålla med mark
Om Göteborg ska kunna växa med ytterligare bostäder utöver de 100 000 föreslagna måste förtätningen ökas i de områden vi bygger.

Det tar lång tid att ändra strukturen
Utbyggnaden som sker idag ger förutsättningar för den framtida utbyggnaden.

Det går inte att bygga blandstad överallt
...Många områden kommer därför även i framtiden ofta att domineras av antingen bostäder eller verksamheter.

Bostadsbyggande i flera delar av staden
Ett bostadsbyggande i flera delar av staden bedöms som det mest gynsamma ur ett bostadsmarknadsperspektiv. Ett sådant byggande bedöms också ge bäst förurtsättningar för att motverka segregation, förutsatt att man då bygger in det som saknas i området.

Arbetsplatser i kärnan
En stor satsning på kärnan med kontor och handel blandat med bostäder är avgörande för hela regionens utveckling. Knutpunktsalternativet är mer tveksamt ur ett näringslivsperspektiv genom att det tar kraft från kärnan.

Stora investeringar i trafiksystem behövs
En utbyggnad av Göteborg ökar belastningen på vägnätet oavsett hur vi bygger. Det gäller särskilt älvsnittet som får en hög beslastning i alla utbyggnadsalternativen...

Samordning trafik/bebyggelseplanering
...ställer stora krav på samordning mellan bebyggelse och trafikprojektens utbyggnad.

Förutsättningar för en ökad kollektivtrafikandel
Kompletterings- och knutpunktsalterativen bedöms stödja kollektivtrafiken på bästa sätt, vilket ger förutsättningar för ett minskat bilresande...

Stora skillnader hur alternativen påverkar naturen.
Kompletterings- och knutpunktsalternativen ger minst konflikter...
Intrång i naturområden i stadens utkanter bedöms som mer allvarligt än förtätning i centrala lägen under förutsättning att man tar hänsyn till behovet av parker och rekreationsområden.

Genomförandet enklare med små och sprida projekt
...Vid stora utbyggnader kan genomförandet försvåras eller dra ut på tiden...Stråkalternativen är mest känsliga för efterfrågeförändringar som kan medföra risk för halfärdiga områden...

Göteborg är beroende av regionen
Göteborgs utveckling är i hög grad sammanlänkad med regionens.
...Samverkan i regionen är nödvändig om knutpunkts- och stråktankarna ska kunna förverkligas...
...Många aktuella utredningar talar om ökande efterfrågtan på boende i de miljöer som kan erbjudas i centrala storstadslägen.Om Göteborg väljer en strikt inriktning mot centrala delar kan trycket på kranskommunerna att bygga småhus att öka.

Slutsatser
Analysen visar att det alternativ som ur hållbarhetssynpunkt har de flesta fördelarna är Kompletteringsalternativet som innebär utbyggnad i innerstaden och mellanstaden.

Kompletteringsalternativet
Fördelaktigast ur hållbarhetssynpunkt

Knutpunktsalternativet
Ger bättre förutsättningar för kollektivtrafiken och möjlighet till komplettering i ytterstaden... En utredning inom K2020-projektet kommer att gå djupare in på olika knutpunkters förutsättningar och ange utbyggnadsordning.

Kollektivtrafikstråk
Att bygga ut kollektivtrafiken är viktigt ur ett regionalt perspektiv...Det är inte heller troligt att det inom överskådlig tid går att bygga ut kollektivtrafikstråk med den täta bebyggelse som skulle behövas i alla riktningar som analyserats i den här studien.

Slutsatsen av den här studien är att inriktningen för fortsatt planering bör vara komplettering i "innerstaden" och "mellanstaden" samt att börja bygga i strategiska kollektivtrafikpunkter.

 

UTDRAG FRÅN PROTOKOLL

Utbyggnadsplanering 2005

Till behandling företogs det den 18 april 2006 bordlagda ärendet angående rubricerade rapport.

Byggnadsnämnden beslöt:

att godkänna utbyggnadsplanering 05 som underlag samt
att fortsatt planering sker med inriktning mot komplettering i kombination med byggande i strategiska knutpunkter.

 

till samtliga frågor med förslag!

tillbaka till utdrag!

till OPXX!