.MEDBORGARKRAFTEN
.FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
  
PROCESSKONSTVERK NR 25 GÖTEBORGS 400-ÅRSJUBILEUM 2021
FRIHAMNEN VISION 2010 04 28 ARNE PERSON

MOTTO: KÄRNAN (THE CORE)
.................................................00000

 

 

........
START


INTRODUKTION

 

AKTUELLT!
HÅLLBAR UTVECKLING
VIRTUELLA VÄRLDAR
INTERAKTIVA MEDIER
TRANSITION SPACES
GRÄNSÖVERSKRIDANDE

AKTION!

Medborgarna
informeras och skapar
inflytande underifrån.

En virtuell region
skapas först, som blir
förebild för den verkliga
som färdigsställs till
år 2021 då Göteborgs
400- årsjubileum äger rum.

Frihamnen blir världens
första frihamn för själen.
Deltag i förverkligandet!


För
medborgarinflytande
skapa medborgar-
nätverk !

Ett vädersträcksmärke väster om "frihamnen" som symbol för det sociala kapitalet.
Ett "timglas" i vilket medborgarna har sina tidsrum.

INTRODUKTION

FN står bakom Begreppet "Hållbar utveckling" som myntades år 1987.

I Göteborg infördes begreppen konkurrenskraft och bärkraft i översiktsplanen
1993 och medborgarkraftsbegreppet 1999. Sveriges Regering har beslutat om ökad medborgerlig delaktighet i förverkligandet av "Hållbar utveckling.

Göteborg fick år 2009 ett internationellt centrum för hållbar
stadsutveckling. Ett världsledande kunskapscentrum för ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbara städer skall etableras i Göteborg.

Sedan åtskilliga år finns i Sverige starka "fria" företrädare för såväl det ekonomiska som det ekologiska kapitalet.
För det sociala kapitalet saknas sådana fria företrädare.
Vi har överlämnat ansvaret på våra folkvalda partipolitiker i centrala
nämnder och stadsdelsnämnder.
Kraftbegreppen och översiktsplanens
intentioner för regionen har därför inte nått ut till den enskilde medborgaren.

Detta har medfört att det sociala kapitalet "medborgarkraften"
inte klarar av att skapa den kraftbalans som krävs för hållbar utveckling.
För att komma tillrätta med detta problem måste ett omfattande
medborgarnätverk tillskapas i regionen. Förslagsvis sker detta med
befintliga föreningar och organisationer som stomme för att
kontinuerligt kunna fånga upp de enskilda medborgarnas "kapital".

För detta krävs incitament som får medborgarna intresserade.
Ett sådant är The Core med transition space som detta processkonstverk handlar om.

INNEHÅLL
KONSTEN/VÄGVISARE!SAMMANFATTNINGINNEHÅLLBAKGRUND
 
.SUDEV
..-GBG
 
IDÉ; UTGÅNGSPUNKTER SYMBOL FÖR HÅLLBARTKÄRNAN (THE CORE)PLANER...........SPELET
 
 Till KONSTEN SOM VÄGVISARE! 
 
eXTReMe Tracker