.....BIOLOGISKA .......................................KRAFTBALANSEN ..............................TEKNIKEN

 

..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....... .. .

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}NÄTVERKSFÖRSLAG


Rubrik
Några förslag från Medborgarkraftens nätverk

Inledning
Jubileets huvudtema ska vara hållbar utveckling för hela regionen, trots rönen om världsutvecklingens oförutsägbarhet. Göteborg skall bli en inkluderande öppen regionkärna. Alla stadsdelar medverkar. Kreativitet, trafik, gästfrihet, trivsel, skönhet och medborgarinflytande sätts högt.

mer! .


BEARBETADE FÖRSLAG
AV AP


1

Rubrik
Medborgaranda

Inledning
Hållbar utveckling blir jubileets huvudtema. En strukturplan för Social-Ekologisk-Ekonomisk balans utarbetas där Göteborg & Co: s ämnen, övriga utredningar och medborgarförslagen ingår. Medborgarna ges möjligheter att analysera och utveckla materialet till ett av medborgaranda präglat jubileum.

mer! .


2

Rubrik
Ostindienfararen Götheborg som symbol
för import av idéer och innovationer

Inledning
Götheborg, som symbol för import av idéer och nytänkande, får sin sluthamn vid Klippan. Där behandlas idéerna av kulturverkstäder och sänds med hemföringsbåtar till City.
På Heden balanseras de av inkubatorer och medborgare.
I Frihamnen ingår de sedan i utvecklingen av ett differentierat näringsliv.


mer!
.


3

Rubrik
Alla stads- och regiondelar bidrar med en skulptur gestaltande en mönsteridé

Inledning
En god medborgaranda skapas genom utbildning i dialogplanering. Stads- och regiondelarna aktiveras och tar fram en hållbar mönsteridé och skulptur gestaltande idén. Inom jubileumsområdet uppförs repliker av dessa som en skulpturgrupp symboliserande en samarbetande region med unika delar.

mer! .


4

Rubrik
Tillvaratagande och utveckling
av befintliga budskap

Inledning
Många funderingar om hur 400-årsjubileet kan gestaltas har på olika ställen redovisats utan att ha blivit analyserade. I några har medborgarkraften medverkat. Kan de bidra till det storartade jubileum som förväntas? Utförligare beskrivningar finns på www.medborgarkraften.com

mer! .


5

Rubrik
Minnet metod för kraftbalans

Inledning
I en tidskrift redogjordes nyligen hur minne blir till i vår hjärna. Nya synapser skapas vilket ger nya infallsvinklar.
Sådana nya infallsvinklar krävs för att få kraftbalans och hållbar utveckling och bör tillämpas även i arbetet med att gestalta jubileet.

mer! .


6

Rubrik
Heden som social mötesplats

Inledning
PK22 år 2008
Översiktsplanen anger tre krafter: konkurrenskraft/ bärkraft/ medborgarkraft. För hållbar utveckling skall dessa balansera varandra. Hur detta skall ske nämns inte. För balanseringen krävs medborgaranda, kompetents, god hälsa, ändamålsenliga lokaler samt mark. Heden har valts för detta.

mer! .


7

Rubrik
Frihamnen som "The Core", kärnan för utveckling av konst och kulturindustrier
och ett differentierat näringsliv

Inledning
En virtuellt hållbar utveckling skapas här till 400-årsjubileet. En "Transition place", mix mellan verkligt och virtuellt, etableras för stadsdelarnas experiment. Frihamnen som
"The Core", den kreativa industrin, dess betydelse för andra industrier och för den totala ekonomin i regionen synliggörs.

mer! .


8

Rubrik
Världskulturfestival

Inledning
Alla länder inbjuds att delta med en kulturgrupp med tema hållbar stadsutveckling. Detta initiativ kommer att skapa internationell uppmärksamhet och innebära nya infallsvinklar för centrums och regionens utveckling samt ett omväxlande kulturutbud under hela jubileumsåret.

mer! .


9

Rubrik
Västra Götalandsregionens alla kulturer

Inledning
Göteborgs alla kulturer lämnar bidrag som ger jubileet ett spännande och inkluderande innehåll. Medborgarkraften har med sociala stadsdelsplattformar och listor över kulturernas föreningar startat upp ett embryo till ett sådant kulturellt deltagande i jubileet.

mer! .


10

Rubrik
Porten till Västra Götalandsregionen

Inledning

Den nya Götaälvbron byggs, som lågbro mellan stränderna
och öppen tvåklaffport till Västra Götalandsregionen.
Trafiken flyter kontinuerligt. Då en klaff öppnas stängs den andra. En symbol för hållbar regionutveckling och enad stad med mötesplats som inkluderar färjeterminalen och centralstationen.

mer! .


11

Rubrik
Bangårdsviadukten

Inledning

Stora krav på samordning av detaljplan för Göta Älvbron och bangårdsviadukten ställs. Nu föreslagna höjder på dessa medför långa ramper med negativ påverkan på omgivningen. Det är viktigt att redan i den planerade designtävlingens program redovisa detta och eftersöka lösningar som detta inför 2021.

mer! .


12

Rubrik
Alléns fortsättning över älven

Inledning
För att få älvstränderna på ömse sidor att hänga ihop får inte älven betraktas som en barriär utan som en tillgång och naturlig del av stan. Genom att låta Allén fortsätta över älven och omfamna Frihamnen kan innovativa berikande lösningar födas och få medborgarflöden att ta nya vägar.

mer! .


13

Rubrik
Levador

Inledning
För hållbar utveckling krävs fördelare. Levadan får symbolisera dessa. (Portugisiskt ord för bevattningskanal på Madeira som leder vatten från de regniga delarna till de torra delarna av ön). Göteborg har behov av fördelare av olika slag. Göteborg har många vattenvägar som kan utnyttjas som fördelare.

mer! .


14

Rubrik
Interaktiv dialogplanering

Inledning
Tack vare göteborgarna sätter 400- årsjubileet sådana avtryck att stan får internationell uppmärksamhet. Detta inträffar om vi redan idag utgår från en arbetsmodell som bygger på interaktivitet. En dubbelriktad dialog som ger utrymme för och uppmuntrar innovationer, kreativitet och kraftbalans.

mer!


15

Rubrik
Processkonsten som verktyg
i samhällsplaneringen

Inledning
Processkonst är en konstform där verkets budskap eller urform utvecklat från ett embryo förverkligas i en process under medverkan av uttolkare.
Syftet är att som komplement till traditionell forskning och utveckling skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling som ligger i fas med tiden.


mer! .


16

Rubrik
Fraktaler

Inledning
En fraktal definieras ofta som "ett självlikformigt mönster med struktur i alla skalor". Det finns teorier om att utvecklingen sker med utgångspunkt från enkla regler. Mandelbrotformeln tex. Med datorhjälp kan itereringar göras snabbt. Inom forskningen tillämpas detta. Så bör ske även för jubileet.

mer! .


17

Rubrik
Spel som verktyg i samhällsplaneringenl

Inledning
Ett virtuell/reellt roligt och utvecklande spel för alla kategorier, utvecklas till ett kraftfullt verktyg för den hållbara stadsutvecklingen innebärande ett nytt tankesätt. Ett spel som kan utvecklas i det oändliga och visa vägar till hållbar utveckling inte bara för Göteborg utan även globalt.

mer! .


18

Rubrik
Virtuella framtidsmodeller

Inledning
Virtuell verklighet är en datorgenererad skenvärld i vilken användare upplever sig verka. Det finns kurser om hur de nya tekniska hjälpmedlen kan användas inom samhällsplaneringen för att t ex få kunskap om hur förtätningar av tätorts-bebyggelse påverkar miljön. Sådana bör utnyttjas inför jubileet.

mer! .


19

Rubrik
Timglaset

Inledning
Ett öppet timglas en öppen form för innovativt tänkande, som symbolanläggning för "Frihet", tiden och hållbar utveckling m. m. En fraktalbyggnad som kan förstoras eller förminskas i oändlighet. Inspiration "Vitruvius Man". En vertikal tidsaxel med nutiden i mitten. Ett sjömärke väster om "Kärnan".

mer! .


20

Rubrik
Stadslandskap

Inledning
Aktuellt är ett ärende i byggnadsnämnden, som syftar till att främja bevarande och bruk av befintlig jordbruksmark, samt att etablera planeringsrutiner som tar tillvara olika värden i jordbruksmarken. Ärendet ger anledning till en vidgad syn på utformningen av den täta blandstaden inför jubileet.

mer! .


21

Rubrik
Upplevelsen av en plats

Inledning
Med hjälp av sinnesintryck inkluderande minnen och tankar, bildar man sig en uppfattning av en plats. Vid fysisk planering läggs ofta alltför stor vikt vid den visuella upplevelsen. Det finns analysmetoder som används som redskap för att analysera sinnesupplevelser. Måleriet förmedlar sinnesintryck.

mer! .


22

Rubrik
Gullbergsvass

Inledning
VISION 2003 QUINTA ESSENTIA en stad för alla.
En flexibel tredimensionellt indelad fastighetsplan, som
bas för alla typer av verksamheter, boenden, åldrar och ekonomier utgjorde basen. Den innehöll otaliga former av reproduktionsplatser för medborgarkraft.
Utvecklas och åskådliggörs inför jubileet.

mer! .


23

Rubrik
Stadsutvecklingsfestival

Inledning
Alla länder inbjuds att i samband med jubileet 2021 delta med en stadsutvecklingsgrupp med tema hållbar stadsutveckling. Detta skapar internationell uppmärksamhet och ger nya infallsvinklar för centrums och regionens utveckling.
Mistra Urban Futures som världsledande stadsutvecklare tar initiativet.

mer! .


24

Rubrik
Evenemangsstråkets förlängning ner till älven

Inledning
Ett skissförslaget från år 2003 för Gullbergsvass utnyttjar
3D fastighetsindelning och drar Evenemangsstråket genom området ner till älven. Härigenom inkluderas delar som Korsvägen och Götaplatsen i det nya centrala "ströget". Delar av dessa tankegångar skulle kunna förverkligas till jubileet.

mer! .


25

Rubrik
Valutasystem

Inledning
Dagens valutasystem skapar elände. I förändringsprocessen till ett hållbart samhälle gäller en utveckling mot lokala och digitala valutasystem. Många finns redan. Världsbanken anser att världens ledande ekonomier bör införa en modifierad global guldstandard. Jubileet måste visa exempel.

mer! .


26

Rubrik
Frihamnen som Frihamn

Inledning
Frihamnen disponeras som en frizon där angelägna alternativa lösningar inom alla discipliner tillåts prövas innan de tillämpas generellt, för att därmed undvika katastrofer i den hållbara utvecklingen.

mer! .


27

Rubrik
Livsstilssamhället

Inledning
För att ge en helhetsbild av hela regionens utveckling måste även de så kallade storskaliga bostadsområdenas framtida hållbara utveckling redovisas såväl inom jubileumsområdet som på plats.
Förslaget innebär att områdena med "bestyrarhjälp" utvecklas till livsstilssamhällen i en harmonisk helhet.

mer! .


28

Rubrik
Fem Fingrar

Inledning
Det behövs landmärken i den urbana miljön. Saknas gör ett, som anger läget för Centralstationen varifrån fem rälsar "Fem Fingrar" nu riktas ut mot regionen.
Förslag; Fem rälsar med hiss mot skyn genom centralhallens tak formas till ett landmärke med utsiktsplattform. Anläggningen ljussätts.

mer! .


29

Rubrik
Älven

Inledning
Göteborg är en sjöfartsstad. Älven utgör en tillgång. Den bör utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Konsekvensutredningar bör inför jubileet göras för olika alternativa användningssätt med utgångspunkt att Göteborg utgör ett regioncentrum.

mer! .


30

Rubrik
Göteborgs framtid

Inledning
Under flera år har det på www.medborgarkraften.com redovisats artiklar och uttalanden om hur framtidens städer inkluderande Göteborg bör gestaltas. Ur alla dessa finns det mycket att begrunda inför jubileet. Förslaget innebär att dessa synpunkter tas med i arbetet inför jubileet.

mer! .


31

Rubrik
Bostadsformer

Inledning
Hyresbostadsbristen framhålls ofta som orsak till
många problem i dagens samhälle.
Är fler hyreslägenheter lösningen? Utredningar idag
påvisar det oekonomiska i att bo i hyreslägenhet.
Finns det alternativ, som leder till hållbar utveckling?
Något att utreda inför och redovisa under jubileet!

mer! .


32

Rubrik
Mötesplatser

Inledning
Idag finns det och planeras det för mötesplatser med inriktning kreativitet och hållbar utveckling. Dessa riktas ofta mot företagande och ekonomi. För det dagliga samtalet och det sociala perspektivet behövs också anpassade mötesplatser. Sådana tas fram till jubileet och testas.

mer! .


33

Rubrik
Den ekologiska dimensionen

Inledning
Den ekologiska dimensionens betydelse är numera väl förankrad. Blickarna riktas nu mot den sociala. Detta får
inte innebära att miljöfrågor nu eftersätts och vid jubileet försummas. Förslaget innebär att etablerade miljöorganisationer under jubileumsåret redovisar de
viktigaste ekologiska målen för hållbar utveckling.

mer! .


34

Rubrik
Ljussättning

Inledning
Göteborg som regioncentrum kommer att innebära ett allt större krav på att fungera som en levande stad under dygnets alla timmar. Detta innebär att ett betydligt större krav på såväl säkerhet som estetiska synpunkter måste ställas på Göteborg nattetid. Ljussättningen får en stor betydelse.

mer! .


35

Rubrik
Medborgarkraften

Inledning
Medborgarkraften är en av översiktsplanens tre kraftbegrepp. Medborgarkraften, bärkraften och konkurrenskraften skall vara i balans för hållbar utveckling. Medborgarkraftsorgaisationer är de som kan få till stånd denna balans.

mer! .


36

Rubrik
Kuggen som social växellåda

Inledning
Kuggen på Lindholmen som social växellåda, där interaktiva möten mellan medborgarna och Navets verksamma sker. Med hjälp av konsekvensstudier, väljs kuggring dvs. inriktning. Kuggen blir ett viktigt pilotprojekt för regionen inför Göteborg 2021.
Kuggen blir samhällsnyttig.

mer! .


37

Rubrik
Heden + Trädgårdsföreningen

Inledning
En fördjupning av idé "Heden som social mötesplats". Då medborgarna fick lämna idéer till utveckling av Heden tog medborgarkraften fram ett programförslag. Idén föddes till att inkludera Trädgårdsföreningen i en Science Park Heden, en nod, en park för möten, folkhälsa och fri forskning m m.

mer! .


38

Rubrik
Utnyttjandet av KA4-området
i Älvsborg

Inledning
I ett inlämnat förslag föreslås området omvandlas till ett EuroZoo. Nätverket Medborgarkraften i Älvsborg har synpunkter på detta samt idéer om hur området kan utvecklas.

mer! .


 

39

Rubrik
Science Park Heden I

Inledning
Göteborgs tre Science Parks, Lindholmen, Johanneberg och Sahlgrenska, kompletteras med en fjärde på Heden tillägnad det sociala, folkhälsan, forskning, hälsokonsekvensbeskrivningar och helheten. Förslag "Heden som social mötesplats" inkluderar övriga inlämnade förslag med tema Hälsa.

mer! .


40

Rubrik
Science Park Heden II

Inledning
Förslag Science Park Heden inkluderar förslag med tema Heden samt tillför ytterligare text och bilder ur originalförslaget.

mer! ..


41 ..

Rubrik
Avenyn 2021
+ Science Park Heden

Inledning
En Science Park Heden ger Avenyn och Evenemangsstråket en nödvändig injektion för att inte Göteborgs gamla stadskärna skall bli enbart ett
"före detta centrum" eller ett musealt område, när Centrala älvstaden blir stans moderna centrum.

mer! . ..

42

Rubrik
Nya Göta älvbron som "segelfartyg"


Inledning

Förslaget "Porten till Västra Götalandsregionen" fördjupas. Bron/porten i skepnad av ett "seglande frakt- och skolfartyg" blir en viktig faktor i skapandet av en hållbar regional utveckling.
Ett fördjupat resonemang förs om brons innehåll. En tågtunnel utgör grund för bron. En video bifogas.

mer! .


43

Rubrik
Göteborg 400 år som internationell fotogrupp

Inledning
Panoramio är ett internationellt fotgrafisamfund på nätet som förser Google Earth och Google Maps med bilder. Nu har Panoramio startat upp med grupper för att även fånga upp bilder som inte kan inordnas i Google. Göteborg 400 år kan bli en grupp och få världens blickar att riktas mot Göteborg redan nu.

mer! .


44

Rubrik
Lycka + Science Park Heden

Inledning
En definition av lycka! "Verklig lycka är inte kopplad till materiella ting och är helt oberoende av yttre villkor. Den är baserad på en villkorslös kärlek till livet. " För att Göteborg skall bli världsbäst i samhällsplanering räcker det inte att få till stånd en hållbar stadsutveckling.

mer!.


45

Rubrik
Basarer för kraftprocesser

Inledning
En ny "yngelplats" för framtidens affärsmän. En innovationernas marknadsplats där medborgarna kan delta i utvecklingen av varierande slag av affärsidéer.

mer!.


46

Rubrik
Omvärldens hus

Inledning
Ett komplement till Världskulturmuseet. En byggnad som innhehåller allt om världens kulturer och har direktkontakt med dem. Storbildskärmar visar aktuella händelser. Speakers corners för aktuella händelser gör byggnaden levande dygnet runt.

mer!.


47

Rubrik
Långedrag - Saltholmen

Inledning
Den göteborgska skärgården är en stor tillgång för hela regionen. Tyvärr vållar trafiken till öarna problem.
Inför 2021 löses problemen på ett hållbart sätt.
De gamla färjebilderna från 1998 blir åter aktuella.
Erfarenheterna kommer övriga delar av regionen tillgodo.

mer!.


48

Rubrik
Sätt färg på Göteborg II- Gasklockan

Inledning
Inför VM i friidrott 1995 anordnades en färgsättningstävling.
Inför 2021 skulle en fortsättning på den kunna äga rum.
Flera av dåvarande objekt blev aldrig färgsatta. Det gäller bland annat Gasklockan.

mer!.


49

Rubrik
Barn, ungdom, utsatta
och Heden

Inledning
I den stad vi vill ha som ska visas upp 2021 är det viktigt att barnperspektivet beaktas. Metoder och verktyg i syfte att främja vardaglig fysisk aktivitet för barn genom den byggda miljön måste tas fram och prövas. Detta föreslås ske inom Science Park Heden.

mer!.


50

Rubrik
Seniorerna
i Science Park Heden

Inledning
Enligt regeringens bedömning är äldre en särskilt angelägen målgrupp för det hälsofrämjande folkhälsoarbetet. Allt fler studier visar på positiva effekter av förebyggande insatser för äldre. Insatserna är mycket kostnadseffektiva. En Seniorernas park föreslås inom Science Park Heden.

mer!.


51

Rubrik
Verktygsgata för social utveckling

Inledning
En gata lämpligen ingående i Science Park Hedens
terrasser där varje volym representerar något verktyg
för samhällsutvecklingen genom tiderna. Dagens och morgondagens ges extra utrymme.

mer!.


52

Rubrik
Stadsäventyr

Inledning
Inför 2021 kan arrangemang redan nu utarbetas som bygger på upplevelser av stan. Såväl korta turer som heldagsarrangemang. Äventyrsturer, kunskapsturer, motionsturer osv som arrangeras enbart för jubileet för att besökarna ska få ut så mycket som möjligt av besöket.

mer!.


53

Rubrik
Stadsdelsböcker

Inledning
I samband med att
beredningsgruppen med en representant
från varje parti
planerade firandet nämnde någon att det vore trevligt om varje stadsdel sammanställde en bok om sin stadsdel. Det skulle kunna finansieras via bidrag. Idén bör utvecklas.

mer!.


54

Rubrik
Månhabitat - Urbanhabitat

Inledning
Chalmers månhabitat vid vetenskapsfestivalen 2009 blir utgångspunkt för utvecklandet av en likvärdig bostad i ett modernt hållbart stadslandskap. För att inte utarma landsbygden och för att finna enkla bostäder för varierande miljöer är sådan forskning angelägen.

mer!.


55

Rubrik
SPA inkluderad i Science Park Heden

Inledning
Heden som en Science Park för den sociala dimensionen kommer att innehålla alla former av funktioner som krävs för kraftbalans. En SPA anläggning med möjligheter till bad i utomhusbassäng samt solbad på dess takterrass kommer att ingå i programmet för parken och bli ett av parkens höjdpunkter.

mer!.


56

Rubrik
Människans Hus i Science Park Heden

Inledning
En av de viktigaste anläggningarna inom Science Park Heden är naturligtvis Människans Hus. Här redovisas hennes ursprung, utveckling, sociala beteende och spridning samt hennes anatomi och redskap. Husets budskap är att ge grunderna till dagens situation och ge ledtrådar för den framtida forskningen.

mer!.


57

Rubrik
Anordningar mot förhöjda vattennivåer

Inledning
Göteborg hotas av förhöjda vattennivåer, från Vänern och Kattegatt och från åarna. För att slippa extraordinära åtgärder i princip inom hela centrala Göteborg är det förnuftigt att förbereda fördämningar på strategiska ställen. Vid Jordfallsbron och i älvmynningen i första hand.

mer!.


58

Rubrik
Fredscentrum inom Science Park Heden, Timglaset eller i "Porten"
på Göta älvbron

Inledning
Ett inlämnat förslag föreslår ett fredscentrum i Göteborg.
Ett sådant kan inrymmas i förslaget "Heden som social mötesplats" där forskning och balansering av krafter ska ske, eller ingå i förslaget "Timglaset" eller "Västragötalandsporten" som båda bygger på fred och hållbarhet.

mer!.


59

Rubrik
Höghus vid Älvsborgsbron

Inledning
2007 annonserades det om planer för en hög bebyggelse inuti vägslingan vid Älvsborgsbron. En första skiss från pressen visade en hög pinne som inte övertygade. En idé föddes.

mer!.


60

Rubrik
Mat på hållbar väg

Inledning
Hur skapas en hållbar utveckling av Göteborg till jubileet 2021 där den mat som produceras idag inte minskar chansen för framtida generationer av människor att äta sig mätta?

mer! .


61

Rubrik
Inkubator inom Science Park Heden

Inledning
Förslaget "Heden som social mötesplats" inkluderar en massa funktioner vars syfte är att förstärka den sociala dimensionen. Bland annat föreslås en inkubator med sådant syfte. Detta förslag utvecklar idén.

mer! .


62

Rubrik
BID Business Improvment District

Inledning
För att stimulera göteborgarna till att bli delaktiga i Göteborgs omdaning till en världsledande stad i hållbar utveckling kan BID vara ett bra redskap för finansiering av intressanta projekt. Hedens omdaning till en Science Park
t ex som kommer att stärka hela centrum söder om Vallgraven.

mer! .


63

Rubrik
Ljudlandskap

Inledning
Ljudlandskapsforskningen ser på ljud som en begränsad samhällsresurs som bör förvaltas på lika sätt som rent vatten och ren luft. Miljöer kan medvetet utformas så att de ur ljudsynpunkt inger lugn och ro eller upplevs som händelserika och spännande. Sådana miljöer bör ingå i jubileet 2021.

mer! .


64

Rubrik

Medborgarna pusslar ihop ett jubileumsprogram

Inledning
Jubileets huvudtema är enligt politikerna hållbarhet, vilket innebär medborgardelaktighet. Inkomna idéer utgör pusselbitar till den stad vi vill ha. Nästa steg bör vara att stadsdelarnas medborgargrupper med experthjälp pusslar ihop 10st helhetslösningar som leder till jubileumsprogrammet.

mer! .


65

Rubrik

Kummel på berget vid Älvsborgsbron

Inledning
I ett förslag föreslås ett "stabbit" fyrtorn på berget ovanför Röda Sten i färger som Skanskahuset, som matchar bron.
Detta förslag utgör en tolkning av tankarna och ett förslag till innehåll.

mer! .


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.................. Här är du!.

FÖRSLAG NÄTVERKET

FÖRSLAG 1
FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17
FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41

FÖRSLAG 42
FÖRSLAG 43
FÖRSLAG 44..................
FÖRSLAG 45
FÖRSLAG 46
FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48..
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51

FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55
FÖRSLAG 56
FÖRSLAG 57
FÖRSLAG 58
FÖRSLAG 59
FÖRSLAG 60
FÖRSLAG 61
FÖRSLAG 62.
FÖRSLAG 63.

FÖRSLAG 64
FÖRSLAG
65

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

eXTReMe Tracker