.

 

 

 

          
      
   
 
  

..........

  
  
  
 
  
 
 

Den Goda Staden.
Ett av myndigheterna myntat begrepp.

definition
Definitionen är på grund av bristande
kunskap om de sociala strukturerna
minst sagt spretig. Begrepp som
uthållighet, hållbarhet, tillväxt,
utveckling, stadsmässighet, mångfald,
blandstad, täthet, puls, småskalighet,
höghus, grönska osv. definieras olika.
Detta leder till luddiga riktlinjer.


fördjupning

sammanfattning
Sammanfattningsvis är de under
fördjupning redovisade aktuella
synpunkterna väl överensstämmande
med medborgarkraften.com:s förslag
att skapa en motpol till dagens
toppstyrda mötesplatser genom
etablering av lokala mötesplatser för
medborgarna kring en central
anläggning inom Hedenområdet.
Ett stimulerande samarbete mellan
kunskapstörstande kreativa
medborgare och kunniga ledare och experter.

tillbaka

 

..

........... .
.
....
...
. ..III...

  
 
 
 
 
..
.    
 
.....
 
      
 
..
.    
      
 
 
  
 
   ........... 
 
 

 

 

 

,,

 

  
 
  .    
  
         
 
   ......... 
 

... .

.......................
           

 

 
 
 
   
   
 

<.

...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
bin/Count.cgi"border-"0">

x

Nyheter