.
  
 
 
 

MEDBORGARKRAFTSBEGREPPET
HISTORIK

FN, bildades vid andra världskrigets slut. Dess syfte är att upprätthålla fred och säkerhet, främja internationell samverkan och ekonomisk och social utveckling samt verka för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla.

Begreppet Hållbar utveckling myntades år 1987 i Brundtlandkommissionens rapport,
som en utveckling som "tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov".
Hållbar utveckling i sin tur består av tre delar: Ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt social hållbarhet.

Göteborgs översiktsplan berikades först år 1999 med det tredje begreppet. Då tillkom den sociala dimensionen eller medborgarkraftsbegreppet. Detta betonar viljan att ge alla ett aktivt och meningsfullt liv. Staden är inte bara en fysisk struktur utan kanske främst summan av dess medborgare.

Samma år bildades Medborgarkraften i Älvsborg och påföljande år hemsidan och nätverket medborgarkraften.com

Regeringen har sedan år 2002 en strategi för hållbar utveckling och ett kansli för hållbar utveckling har inrättats.

..............Till viljedokument!
...........................................................................

 
 
 
 
 
     
  
   
   
         

............ . .

 .....
  

 

 

 

,,

 

.......... 
  
    
 
          
 


........................................................ .... ..

..
..... ...... ...
.
....
........

 


FreeCounter by JoesPC.com

 

 

 

 

 

 

 

<.

...

Nyheter