.debatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åter inlägg

INLÄGG: Medborgarkraften

Medborgaransvaret
2001 12 05
Några intryck från ett föreningsmöte och en tidningsinsändare samt frågor till politikerna.
På mötet resonerades bl a om klotter och vandalism.Skuldbördan riktas alltmer mot barnens föräldrar eller om man så vill på oss vuxna medborgare.
Härom dagen ondgjorde sig en Askimsbo i en insändare över att politiker
för över skulden, för att vi fått segregerade stadsdelar, på Göteborgs invånare.
Det är tydligt att en kraftfull medborgarkraft eftersöks. Politikerna vill inte ensamma påtaga sig ansvaret för att lösa problemen.

Snart kommer kommunfullmäktige att anta den nya översitksplanen för Göteborg. Den största nyheten där är just medborgarkraftsbegreppet.
I samrådsredogörelsen finns en hel del redovisat om vad som erfordras för att denna kraft skall kunna komma till gagn för kommunen.

Frågor till politikerna:
Varför så tyst om översiktsplanen och kraftbegreppen?
Varför vågar inte pressen debattera frågan? Se debattinlägget nedan.
Är inte en omhändertagen medborgarkraft bättre än
en som vänder samhället ryggen?
Sign:Åhörare vid föreningsmöte.

Översiktsplanen och medborgarkraften
200112 04

Medborgarkraften?
Positiva händelser försvinner lätt i mediabruset där det sensationella
och våldsamma prioriteras. Det finns därför anledning att påminna Göteborgarna om deras nya verktyg medborgarkraften och skapa debatt om hur den skall användas. Rätt utnyttjad kommer denna kraft säkert att få stor betydelse för den framtida utvecklingen i kommunen. Göteborg skall inte behöva bli ihågkommen för segregation och oangenäma händelser utan för att vara en föregångsstad i tillvaratagandet av sin medborgarkraft i en föränderlig värld.

Kraftbegreppen och översiktsplanen
Den 13 december kommer Kommunfullmäktige i Göteborg att anta den nya översiktsplanen för Göteborg (ÖP99).
Den gamla översiktsplanen, ÖP93, blev internationellt uppmärksammad för sin framsynthet. Den rosades för sina två kraftbegrepp; bärkraft och konkurrenskraft, men den fick även ris. Kritik riktades mot avsaknaden av ett socialt perspektiv.
I arbetet med den nya översiktsplanen infördes därför en tredje kraft medborgarkraften.

Vad avses med medborgarkraft?
Ur ÖP99:s samrådsredogörelse, som varit tillgänglig för allmänheten sedan länge, har jag valt ut några citat författade av Länsstyrelsen respektive
SDN Majorna.

Länsstyrelsen: ”En viktig faktor för översiktsplaneringen är, att ta vara på den kunskap som finns hos de människor, som bor och arbetar i stadsdelarna utöver vad den allmänna samrådsskyldigheten kan ge. Människors trivsel: Hela Göteborg måste bli en trivsam stad. Om den inte blir det så lär den varken bli medborgarkraftig eller konkurrenskraftig, kanske inte heller bärkraftig eller säker...... Även medborgarkraften skall således värdebeskrivas. Exempel: Vilka värden ligger i att flera generationer i en familj kan bo nära varandra? Vilka värden ligger i att etniska grupper integreras väl i alla bostadsområden och att därvid kreativa krafter, som kommer ur mångfalden tillåts komma till uttryck? Hur kan kvinnor, ungdomar, barn och kanske äldre engageras mer aktivt i planeringsprocessen?”

”Ett exempel på målkonflikt mellan medborgarkraft och konkurrenskraft är att i rapporten "Stora och lilla Göteborg" beskrivs humankapitalet som "välutbildade och kreativa människor", som är viktiga för framtidsföretagen och som kräver en attraktiv stadsmiljö. Om ordet humankapital skall användas bör det avse alla invånare i staden, som var och en efter sina förutsättningar bidrar till samhällets utveckling”.

Majorna: Generativ samhällsplanering

Detta syftar till att:

- Skapa former för att förmedla kunskaper och erfarenheter.

- Skapa samarbetsformer mellan medborgare, tjänstemän och politiker.

- Utifrån de lokalt insamlade kunskaperna och erfarenheterna utforma en planeringspolicy för stadsdelen som bevarar och accentuerar dess särart.

Att få till stånd ett reellt brukarinflytande innebär en lärande process för alla deltagande parter - Fastighetsägare, kommunala tjänstemän, boende och verksamma inom planområdet.

Medborgarnas krav på medbestämmande gäller inte enbart planeringen av boendet. För att bli trovärdigt måste ett vidgat medinflytande också inkludera
ett bredare och ett mer enhetligt perspektiv på planeringsfrågor.

ÖP99 borde i högre grad behandla frågorna:

-Hur skall samarbetsformer mellan medborgare, stadsdelsnämnder, stadsbyggnadskontoret utformas?

Hur skall planer och förslag kommuniceras till den lokala nivån så att en lokal medverkan i planeringen förenklas och förbättras?

Medborgarkraften i Älvsborg
När stadsbyggnadskontoret 1998 påbörjade en detaljerad översiktsplanering för Saltholmen – Långedrag bildades ett antal referensgrupper för att få en dialog med invånarna. Grupperna blev inte långlivade förutom en ”Referensgruppen för föreningar i Älvsborg”. Ett fåtal föreningar vana vid att ifrågasätta blev de drivande. När stadsbyggnadskontorets uppställda ramar brast valde
referensgruppen att kalla sig för Medborgarkraften i Älvsborg, med ÖP99:s tredje kraftbegrepp i åtanke.

Erfarenheter
När stadsdelarna nu skall arbeta efter den nya översiktsplanen, dvs med medborgarkraften till sin hjälp kan erfarenheter i Älvsborg förhoppningsvis vara till hjälp.

Den över förväntan stora uppslutningen kring Medborgarkraften kan ha sin förklaring i att alltfler ställer sig tveksamma till om det nuvarande partipolitiska systemet kan anpassas till våra nya komplexa livsformer utan medborgarnas medverkan. Hur skulle då en medverkan ske? Vi såg att kommunens referensgrupper upplöstes relativt snart pga att styrningen efter traditionell modell ovanifrån inte var framgångsrik.
Ett försök att underifrån finna framkomliga vägar föreföll därför naturligt att pröva. Planområdet kom därför att indelas i ett antal samrådsgrupper vars synpunkter och agerande tolkas och bearbetas.

Dagsläget: Medborgarkraften i Älvsborg växer, samråds- och arbetsgrupper är aktiva. Hemsidan utvecklas, nätverk bildas. Samförstånds- och långsiktigt hållbara lösningar söks och dess konsekvenser diskuteras. Vi ser det som angeläget att i ett uppbyggnadsskede inte vara bundna av vare sig stadgar eller medlemsavgifter. Allt arbete sker därför ideellt. I ett längre perspektiv måste de marknadsekonomiska aspekterna dock beaktas för att den önskvärda balansen med de två övriga krafterna skall kunna upprätthållas.
Vi befinner oss nu i ett viktigt skede där beslut skall fattas om hur trafiken till södra skärgården skall ske i framtiden. Tiotusentals medborgare berörs.
Medborgarkraftens styrka och sammanhållning ställs på prov.
Vi är medvetna om att vi, även om vi lyckas, inte får slå oss till ro. Översiktsplanering är en rullande planering i en föränderlig värld. Vi måste, i samverkan, parallellt med utvecklingsprocessen, som SDN Majorna skriver ”- Utifrån de lokalt insamlade kunskaperna och erfarenheterna utforma en planeringspolicy för stadsdelen”.
och ”att en lärande process för alla deltagande parter krävs”.

Storstadssatsningen
Den 2 februari 2001 undertecknades det lokala utvecklingsavtalet mellan
Staten och Göteborgs Stad, om insatser i Bergsjön, Gårdsten, Hjällbo
och norra Biskopsgården. Totalt handlar det om 200 miljoner kronor under
en 3- årsperiod.

Storstadspolitikens mål är att ge storstadsregionerna goda förutsättningar för tillväxt och att bryta segregationen. Medborgarna i berörda bostadsområden skall ges möjlighet till samma levnadsvillkor som på andra håll i landet.

Lokala utvecklingsavtal skall förhandlas fram mellan staten och berörda kommuner i de tre storstadsregionerna.


Vad kommer ÖP99 med sitt medborgarkraftsbegrepp att innebära för denna storstadssatsning?

Medborgarkraften i framtiden?
Medborgarkraften i Älvsborg har utgått ifrån, att så långt möjligt tillvarata befintliga regelverk, men att i en föränderlig värld vara öppen för nödvändiga förändringar. Som framgår av hemsidan www.medborgarkraften.com har vi valt att se medborgarkraften som ett komplement till det befintliga systemet. Medborgarna blir delaktiga genom att de ges möjligheter att påverka de folkvalda på ett helt annat sätt än hittills. Är detta en realistisk väg eller måste det nuvarande systemet drastiskt förändras?
Sign:Refuserad