.debatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åter inlägg!

INLÄGG: Skärgårdstrafiken

2002 04 10

Till GP Nära Väster

Angående personterminalen för skärgårdstrafiken

På medborgarkraftens hemsida kan man ta del av det arbete
som under åren lagts ned på att finna en lösning på
trafiken till södra skärgården. Som framgår av hemsidan
är det inte bara att tycka om terminalen skall flyttas från
Saltholmen till centrum. Det finns mängder av varianter
som alla har sina fördelar. Mycket utrymme ägnas centrum,
Färjenäs, Fiskebäck och Saltholmen.

För att finna den långsiktigt bästa lösningen anser jag att man måste
söka sig fram kanske med hjälp av ett tillämpat färjeprojekt.
I den färjeentreprenad som snart handlas upp för nästa period
måste det ingå ett experimenterande vad avser såväl terminalens
placering som angöringsplatser, turtäthet, båttyper och bilparkering.
Saltholmen som en kollektivtrafikhållplats bör ingå i experimentet.

Det viktigaste idag är inte att bestämma var terminalen skall ligga
utan att övertyga politikerna om att skapa de förutsättningar som
krävs för att nästa entreprenör skall kunna experimentera sig fram
till en långsiktigt hållbar lösning.
Som framgick av GP-artikel 26 mars har trafiknämndens
vice ordförande väckt förlaget att antingen låta vissa av Älvsnabbens
turer gå till och från Saltholmen eller att Skärgårdstrafiken fortsätter
från Saltholmen vidare till klippan och Eriksberg.

När Götatunneln är klar tillika spårvägen umed Skeppsbrokajen och
tågtunneln under centrum är det givet, att södra skärgården skall ha
en direktförbindelse med denna knutpunkt.

Alltfler göteborgare förstår att Saltholmen i längden inte kan fungera
som en modern skärgårsdterminal.
Samtidigt ökar synsättet att stadens vattenvägar är en tillgång.
www.medborgarkraften.com sympatisör.

Färjeterminal för persontrafiken på Saltholmen
2001 12 05
När Saltholmsproblemen dryftas utgår politikerna från att
kommunfullmäktigebeslutet om terminalens läge på Saltholmen
skall gälla även när flertalet inser att det inte kommer att hålla i längden. Skuldbördan läggs över på kommunfullmäktige.Det finns ett beslut!
Fråga till politikerna i kommunfullmäktige: Är det inte dags att ompröva beslutet?

Sign: Åhörare vid föreningsmöte.

2001 09 20
Starta upp ett pilotprojekt!

Låt Färjenäs, Skeppsbron, Saltholmen och Fiskebäck bli ett pilotprojekt där ett antal kreterier utvärderas. För och nackdelar ställs mot varandra och möjligheten utreds om en stegvis övergång från Saltholmen till Färjenäs eller Skeppsbron är möjlig inom en acceptabel tidsrymd.

Alla tycks eniga om att önskvärd expansion i skärgården inte är möjlig om alla bilar skall parkeras på Saltholmen.

Förutom Västtrafiks utredning skall politikerna nu ta ställning till provisoriskt
p-däck på Saltholmen alternativt i Långedrag och om hastigheten på Saltholmsgatan skall reduceras.
Ett pilotprojekt enligt ovan kan leda till att framkomliga vägar för en långsiktig lösning på aktuella problem upptäcks.

Ett sådant pilotprojekt skulle också kunna öka Göteborgarnas intresse för stadsbyggnadsfrågor, som hur Saltholmen och Långedrag bör utnyttjas framöver och vad en terminalanläggning i Färjenäs/Skeppsbron bör innehålla och hur den kan gestaltas. Det kan också stimulera till skapande av kollektiva trafikalternativ till privatbilismen i stora städer. Det kan bli fart på den tilltänkta gång- och cykelleden utmed kusten från city via Långedrag, Fiskebäck och Välen till Askim.

Vi får belyst om vi i Göteborgsregionen utnyttjar våra vattenvägar på bästa sätt.
Är det t ex rimligt att godset till s skärgården från varulagren i norr skall fraktas via Älvsborgsbron genom småhusområdena i Älvsborg och/eller Fiskebäck för att där lastas över på färjor till s skärgården.

(sign:X)