..MEDBORGARKRAFTEN

LÄNKAR

Kommunen
Göteborgs Stad
Fastighetskontoret
Park och natur
Stadsbyggnadskontoret

Trafikkontoret

Gbg stadsmuseum
Stadsdelarna
Stadsdelarna(gamla)

 


Älvsborg
SDN Älvsborg
Hembygdsföreningen
Medborgarkraften
Egnahemsföreningen

 


Medborgarkraften
Startsida

Kulturgruppen
Naturområden

Utredningar

Gång- och kulturstigar. Bildspel från 2006

Bevarandeplan för Gamla Hamnen i Långedrag

Förslag till promenadväg från Majnabbe till Saltholmen och Fiskebäck

Park och rekreationsområden på Vässingsö.

Bilder: Grönområden på Vässingsö

Promenadvägar på Skärvallsberget.

E-post till stadsdelarna angående tätortsnära naturområden.

 

 

 

.Parkprogram


 

UR PARKPROGRAMMET

 

GE RUM FÖR LANDSKAPET

Landskapet och människan, i kombination. Det är förutsättningen för Göteborgs tillkomst och framtid. I landskapet sätter människan olika avtryck. De tydligaste är olika typer av byggnadsverk, t. ex. hus och vägar. Men även torg, parker, kanaler, ängar, skogar, berg, sjöar och stränder är mer eller mindre formade och påverkade av människan. Alla dessa platser är göteborgarnas och besökarnas gemensamma arena, det offentliga runnmet. Det offentliga rummet är aldrig färdigt och det förändras hela tiden...

I parkprogrammet har fem strategier formulerats för att ta vara på de fantastiska möjligheter som finns för att Göteborg ska bli en ännu mer upplevelserik parkstad och en föregångare inom stadsplanering. Strategierna svarar också mot en mål som park- och naturförvaltningen har att följa i sin dagliga verksamhet. Det handlar om övergripande mål som riksdagens miljömål, barnkonventionen, folkhälsomålen >^oteborgs kommunfullmäktiges och park- och "«urnämnden antog parkprogrammet 12 april 2007.

Parkprogrammet är startskottet för ett uvecklingsarbete som fortsätter med framtagande av parkplaner. Parkplanen ska ses som ett strategiskt och levande dokument där det utifrån parkprogrammets strategier görs prioriteringar i stadsdelen.

Parkprogrammet har fem huvudstrategier:
karaktär
inom räckhåll
omhändertaget
ställa till förfogande
variation,

som i sin tur bryts ned i ett antal understrategier.

Karaktär

Göteborg är bergen, havet, dalarna och skogen. Det dramatiska landskapet ger förutsättningarna för livet i staden och skapar det unika på varje plats...
Att hitta och förstärka det som är karaktäristiskt, i det stora och det lilla, är att förstärka upplevelserna i Göteborg och av Göteborg.


Inom räckhåll


Sociotopsnurran

Sociotopsnurran är ett sätt att fördjupa användningen av sociotopvärdena från sociotopkartan. Sociotopsnurran skapar en riktlinje för maxavstånd till olika sociotopvärden från en människas bostad. Cirkeln kan peka ut platser och områden som har brist på ett eller flera sociotopvärden och kan därigenom fungera som en hjälp vid planering. Axlarna i cirkeln är de 20 sociotopvärden, tid och | kommunikationsmedet.

Sociotopvärdet Mp som i mötesplats ska kunna nås gående inom 15 minuter från bostaden. Sociotopvärdet O som i odling ska kunna nås med kollektivtrafik inom 30 minuter från bostaden. För att nå en plats för fiske är det acceptabelt att behöva transportera sig under en längre tid än 30 minuter från sin bostad.

Sociotop= plats för mänsklig aktivitet eller upplevelse
Sociotopvärde =
en aktivitet eller upplevelse, t.ex, vila, lek och utblick.
Sociotopkarta = karta som knyter samman aktiviteter och upplevelser med platser

Stadens parkstruktur bygger tillsammans med bebyggelse och infrastruktur upp staden. De tre kan samspela eller motverka varandra. Motverkar de varandra bildas barriärer. Men det finns sätt att överbrygga barriärer; en spårvagnssträckning in i Vättlefjäll, en bro över en motorled eller ett tydligt markerat cykelfält, skapar alla en känsla av närhet till park.

1 nya områden, eller i områden där parker saknas, ska nya parker skapas...

20 sociotopvärden representerar göteborgarnas användning och upplevelse av sina parker. Till vissa värden - som exempelvis bad - är det acceptabelt att behöva ta sig en bit för att nå, andra - som lek - bör finnas nära bostaden. En fungerande stadsdelspark är av stor betydelse för de boende...

Omhändertaget

Göteborgaren identifierar sig med sin stad. Det offentliga rummet är för många medborgare lika betydelsefullt som hemmets vardagsrum. Ett omhändertaget offentligt rum signalerar att någon bryr sig om staden. Om någon bryr sig om staden känner sig medborgarna sedda och bekräftade.

Omhändertaget betyder att staden upplevs städad och fräsch. Omhändertaget betyder välkomnande entréer till våra parker och färre anonyma gräsöknar. Det betyder livbojar vid havet, tömda papperskorgar och att gå torrskodd över ett kärr. Det kan vara den roliga lekplatsen, en bänk i rätt väderstreck, en grillplats med vindskydd, och tillhandahållen ved eller pedagogiska informationstavlor. Omhändertagej betyder att sätta Göteborgaren i centrum...Omhändertagandet handlar som synes många gånger om gestaltning och skötsel...


Ställa till förfogande


Varje göteborgare har 40 kvm park, 130 kvm natur och 60 kvm vatten att förfoga över.

Behovet av att själva få uttrycka sig och göra avtryck i sin stad är stort. Att ge utrymme för privata initiativ i parkerna tillgodoser en önskan om delaktighet och egen kreativitet. På så sätt kan fler göteborgare hitta eller skapa just sina platser att känna glädje och stolthet över.

Till staden ger de personliga avtrycken varierade, karaktärsfulla och intressanta stadsrum. Rum som speglar den oförutsägbarhet och dynamik som staden rymmer. En förutsättning för sådana rum är att det finns föränderliga platser, där användning och form tillåts variera efter önskemål och initiativ.

Att ställa till förfogande kan handla om kontakten med privatpersoner och privata företag, men också om att upplåta eller byta mark med andra kommunala förvaltningar.


Variation

Kärnan i strategin variation är att människor är olika, tycker olika och har olika behov. Det finns få saker som alla människor kan enas om. Genom variation skapas parker för alla.

Variation i stadens parker innebär att parkerna tillåts ta sig olika uttryck, funktion och form. Variation innebär att lägga gamla konventioner åt sidan och låta kreativiteten flöda. Variation berättar för parkbesökaren att Göteborg är ar en modig stad med framåtanda...

...Det behövs mer naturpark i centrala Göteborg och det behövs mer anlagd park i ytterstaden.Det finns ett sug efter paradparker och det finns ett sug efter platser som upplevs mer ruffiga. Staden behöver olika sorters parker - små tysta omhändertagna oaser, badparker och s:örre hårdgjorda offentliga ytor. Lekmiljöer för vuxna och lekmiljöer för barn.

Parkplaner
Parkprogrammet är startskottet för ett utvecklingsarbete som fortsätter med framtagande av parkplaner. Arbetet med parkplaner bygger på ett antal träffar där personer med olika kompetens träffas och pratar om stadsdelarna och dess parkstruktur. Med parkprogrammets strategier som stomme samlas fakta och uppfattningar ihop, brister och tillgångar analyseras. Resultatet diskuteras med allmänheten och den samsyn som skapas mynnar ut i en utvecklingsplan i kartform.

Nedan finns ett förslag på hur parkplansarbetet kan läggas upp.

Karaktär - vad är stadsdelen?

Zooma ut - stadsdelen i Göteborg.
...Vad händer utanför stadsdelen? Vad säger översiksplanen? Andra planer?

Zooma in - vad är typiskt för stadsdelen och dess delar?
Inom räckhåll - vad och hur nära? Namn på platser? Vilka är människorna som bor där och vad är karaktäristiskt för dem? Hur passar naturvårdsprogrammet in?..

Nyckelord: kala berg, utsiktsplatser, kust,..

Inom räckhåll - vad och hur nära?
Hur upplevs tillgången på park i stadsdelen?..Vilka sociotopvärden finns och var? Använd sociotopsnurran för att bedöma tillgången till sociotopvärden.

Nyckelord: stadsdelsparker, barriärer, cykel-, gång- och kollektivtrafikstråk,..

Omhändertaget - Inte, lite eller mycket?
Välj platser att omhänderta för helheten...

Nyckelord: vatten, kulturmiljöer, policys, alltid säsong. Sköt inte, sköt lite, sköt mycket...

Önska
Brainstorma idéer och förslag. Samla ihop tankar som tidigare kommit upp. Nyckelord: stadsdelspark. Förtydliga stråk. Små gröna rum - små pärlor. Naturparker - hur kan olika karaktärer förstärkas? Natur med tillägg!..

Välj
Prioritera bland idéerna och förslagen...

Lyssna
Anordna ett öppet möte med all allmänhet,..

Förändra
Förändra den preliminära parkplanen så att den speglar åsikter och kunskaper som kom fram under Lyssna.

Förverkliga
Genomför parkplanen i praktiken.

Göteborgs parkhistoria

1600-1800tal
Trädplanfenngar Landeritrödgårdar
...

1800tal
Promenadsfråk Siadsparker
...

1900-1950tal
Donationsparker. Parker för foik. Bostadsnära parker
...

1960-1980tal
Natur Sfadsdelsparker
...

1990tal
Hordgjorda parker

Göteborgs Stad
Park och natur


...

 

 

 

.......