.ur samrådsredogörelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDN Kortedala
Utvidgningen av visionen med sociala och medborgerliga aspekter öppnar intressanta möjligheter inte minst ur ett SDN-perspektiv.

SDN Kärra-Rödbo
(Inget om medborgarkraften!)

SDN Linnéstaden
Vi delar samrådshandlingarnas slutsats att medborgarinflytandet hör till Linnéstadens viktigaste frågor. Inflytandefrågorna kan behöva tillföras planarbetet.

SDN Lundby
Stadsdelsförvaltnnigens skrivelse: Medborgardelaktighet och engagemang.
Stadsdelsnämndens mål har varit att informera och göra lundbyborna delaktiga och engagerade i arbetet med översiktsplanen genom: Utställningar på biblioteken ........
De tre krafterna: Det är bra att de övergripande målen om konkurrenskraft och bärkraft fått sällskap med medborgarkraft, vilket ger de sociala och lokala aspekterna en mer framträdande plats.

SDN Lärjedalen
(Se SDN Gunnared)

SDN Majorna
Översiktsplanens analys förutsätter en naturlig balans mellan de olika krafterna. Förvaltningen delar inte uppfattningen att planering bör ske utifrån naturligt uppkomna brytpunkter. I stället är det angeläget att framtidsmål och visioner för stadens planeringsområden tydliggörs där krafterna ges skilda prioriteringsvärden. Det stora Göteborg ställer olika krav på de enskilda stadsdelarna.Några stadsdelar får ta på sig större ansvar för funktionen stora Göteborg än andra. I ÖP99 uttalas ett särskilt ansvar för Majorna att förverkliga "bärkraften" genom att utvecka blandstaden.
Stadsdelsnämnden vill till detta perspektiv lägga till den sociala bärkraften. En stadsdel skall för individen fungera i livets alla åldrar och skiften, som barn, tonåring, familj och äldre. " Den goda staden" bör eftersträva att även inom begränsade stadsdelar ge sina medborgare möjliga och önskvärda boendealternativ.
Metoder för lokal medverkan i samhällsplaneringen
Ordet lokal är inte närmare definierat. Beteckningen används ofta för medborgarinflytande, men kan även i detta fall avse stadsdelsnämndsnivå. Det vore önskvärt att begreppet fick en tydligare definiering och avgränsning.
Generativ samhällsplanering
I Majorna pågår forskningsprojektet Generativ planering vilket finansieras av byggforskningsrådet. Detta syftar till att:
- Skapa former för att förmedla kunskaper och erfarenheter.
- Skapa samarbetsformer mellan medborgare, tjänstemän och politiker.
- Utifrån de lokalt insamlade kunskaperna och erfarenheterna utforma en planeringspolicy för stadsdelen som bevarar och accentuerar dess särart.
Att få till stånd ett reellt brukarinflytande innebär en lärande process för alla deltagande parter - Fastighetsägare, kommunala tjänstemän, boende och verksamma inom planområdet.
Medborgarnas krav på medbestämmande gäller inte enbart planeringen av boendet. För att bli trovärdigt måste ett vidgat medinflytande också inkludera ett bredare och ett mer enhetligt perspektiv på planeringsfrågor.
ÖP99 borde i högre grad behandla frågorna:
-Hur skall samarbetsformer mellan medborgare, stadsdelsnämnder,Stadsbyggnadskontoret utformas?
Hur skall planer och förslag kommuniceras till den lokala nivån så att en lokal medverkan i planeringen förenklas och förbättras?

SDS Styrsö
Referensgrupper bör bildas på de olika öarna. Rådet bör ha uppdraget att bevaka frågor som rör såväl livsstilar och psykosocial miljö som den fysiska miljön. En utbyggd verksamhet med
ö-stämmor och ö-råd skulle vara önskvärt, liksom att pröva självförvaltning av enheter inom skola/barnomsorg.
Detaljerade översiktsplanen för Saltholmen -Långedrag: Innan allmänheten inbjuds till omfattande planeringsinsatser är det nödvändigt att klara ut förutsättningarna för planeringen som annars kan förlora i trovärdighet.


SDN Torslanda

Agenda 21: Vi tror att samrådet måste starta i god tid för att enskilda personer och framför allt olika föreningar i en stadsdel ska kunna föra en bred diskussion om planen. Detta skulle ge en god grund för en engagerande samhällsdiskussion.

SDN Tuve-Säve
(Inget om medborgarkraften!)

SDN Tynnered
Det är bra att ÖP parallellt med planer för brukande av mark och vatten samt planering för stadens infrastruktur även fäsater stor vikt vid stadens sociala förhållanden. Speciellt noteras att arbetet med att förbättra folkhälsan och aktiva åtgärder mot segregation lyfts fram.

För att medborgrkraften skall få full tyngd krävs att människorna ges förutsättningar för egna initiativ. detta kan ske genom strukturella åtgärder.

SDN Älvsborg
Tillgång till orörd natur för fritid- och rekreation på Gång- och cykelavstånd ger möjlighet till ett gott liv i den egna stadsdelen- medborgarkraft. Nära grönområden minskar bilåkandet på fritiden-bärkraft
Bostäder i halvcentrala lägen med närhet till naturen är attraktiva- konkurrenskraft.
Medborgarinflytande:
Fråga efter, lyssna på och ta tillvara älvsborgsbornas erfarenheter och synpunkter.
För att medborgarnas engagemang i samhällsfrågor skall få genomslagskraft och för att kommunens önskan om ett tidigt och ökat engagemang skall bli trovärdigt, krävs att medborgarnas synpunkter ochn erfarenheter efterfrågas. Inte bara i den översiktliga planeringen utan också i detaljplaneringen.

SDN Örgryte
Det är positivt att begreppet medborgarkraft kommer med som mål i ÖP. Aktivt medborgarskap är en utvecklingslinje för målet. Människors engagemang och delaktighet i samhällsutvecklingen är en förutsättning för en fungerande demokrati.
Måldokument för Örgryte: Inriktningsmålen för bl a demokrati, inflytande, hälsa och miljö är en av förutsättningarna för ÖP99:s mål om medborgarkraft. Det lokala planarbetet bör ge utrymme för medborgare och lokala politiker att i ökad utsträckning bli delaktiga i en arbetsprocess som skall ligga till grund för framtida remissyttranden.
______________________________________________________________

Sammanställt av Arne Person

Se samrådshandlingen för Översiktsplan för Göteborg Juni 1997
STORA & lilla Göteborg

Synpunkter!....Inlägg