PROCESKONSTVERK .....

.
 

 

Processkonstverk nr 10
Saltholmen -Långedrag
En fortsättning av processkonstverk nr 8.


........................................................................................................................
.............
  ...........................................................................................................................

Bakgrund

Fallstudie Styrsö 2003

är utförd av:
Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum, GMV
Fallstudiekurs i hållbar utveckling Styrsö 2003

Fallstudien i sin helhet finns på länkadressen:
http://www.chalmers.se/gmv/SV/projekt/
fallstudiekurs-hallbar/styrso-2003

Fallstudiens innehåll används som plattform för
processens nästa steg. Detta kommer att främst innehålla information av intresse för berörda medborgargrupper på fastlandet och på öarna som inte medverkat i studien.
..........................................___________

Göteborgs översiktsplan ÖP99 och ÖPXX

ÖPXX i sin helhet finns på länkadressen:
http://www.stadsbyggnad.goteborg.se
under stadsbyggande i högerkolumnen.

Översiktsplanen har ett resonemang om balans mellan konkurrenskraft - bärkraft- medborgarkraft som är en förutsättning för ett hållbart samhälle..

........................___________


   ..........

.......

.......

.............................................

 ..........................................................................................................................


Motivering till bakgrundsmaterialet

Översiktsplanens intentioner om att uppnå en hållbar utveckling genom att skapa balans mellan sociala ekonomiska och ekologiska mål är värt att pröva.

I ett av fallstudiens förord sägs att dagens idé,
att världen under detta sekel skall utvecklas genom en samhällelig process med forskningen i samverkan med ekonomiska aktörer, olika samhällsgrupper och politiska organ, inte passar in i universitetsvärldens organisation och tradition.
Där skrivs också att aktuell fallstudie inte heller ger några tydliga tecken på att den metoden skall användas för att utveckla forskning och utbildning inom universitetsvärlden.

Detta innebär att nya forskarformer måste eftersökas för att uppnå det hållbara samhället. Processkonsten kan vara en sådan form.

Syfte: Att föra 2003 års fallstudie vidare mot målet, det hållbara samhället, med hjälp av processtudier.

Arbetssätt: Med utgångspunkt från fallstudiens innehållsföreckning plockas relevanta delar ut för vidare bearbetning och analyseras för att i nästa processteg bilda plattform. ..........................................................................................................................

 

Fallstudie Styrsö 2003
Livskraft och hållbar utveckling i
Göteborgs södra skärgård ......... Sammanfattning

Industrisamhället- Livsstilssamhället
..........

 

   Fallstudien

Referat och citat:
Under våren 2003 gjorde studenter och lärare vid
Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
en fallstudie i Göteborgs södra skärgård som gick
under namnet ”Livskraft och hållbar utveckling i
Göteborgs södra skärgård”.

I framtidsvarianter beskrevs det hur Södra skärgården
kan komma att te sig år 2023.
Framtidsvarianterna utvärderades av boende och
experter genom en omfattande enkätundersökning.


Några av resultaten från fallstudien är:
• att fem vindkraftverk kan täcka elbehovet
...i Södra skärgården,
• att kollektiva resor från fastlandsterminalen
...till city på tio minuter är möjliga,
• att turismen skulle kunna ge 17 miljoner kronor
• att en fördubbling av befolkningen i Södra ...skärgården
...är möjlig utan att bebyggelsekaraktären behöver
...ändras.nämnvärt.


"För att uppnå en positiv utveckling är det viktigt att
det skapas en debatt mellan lokalbefolkning, politiker
och tjänstemän om vad som är önskvärt för Södra skärgården i ett långsiktigt perspektiv. Diskussionerna kan leda fram till en gemensam målbeskrivning och ett handlingsprogram. Denna bok skall förhoppningsvis ge ledning i sådana diskussioner och väcka nya spännande tankar."

 

  

 

 

 

......

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

  

 

...........................................................................................................................NÄSTA!