PROCESKONSTVERK .....

.
 

 

 

 

Processkonstverk nr 15..
ÄLVSTADEN FRAMTIDENS GÖTEBORG
2005-04-27


........................................................................................................................
.............
  ..........

...................................................................................................................

 

 

INSPIRATION
Göteborgs översiktsplan (ÖP99), processkonsten, självhjälpsgrupper, strukturer i naturen och inom matematiken, medborgarkraften.com, samt vattnets betydelse för livet har inspirerat.

Grundläggande för livet är, att kunna leva väl, att naturen består och att vi har tillgång till materiella hjälpmedel. Det vill säga, att just de tre krafter, som Göteborgs översiktsplan utgår ifrån, kan samverka och balansera varandra så att vi får en hållbar stad.
Se under Älvstaden

 

UR
FÖRORD
Göteborg står inför en stor expansion utmed bland annat älvstränderna.
I översiktsplanen för Göteborg (ÖP99) anges i förordet att ÖP skall vara kommunens instrument för att styra mot en önskad framtid.
"I visionen om det framtida Göteborg är konkurrenskraft, bärkraft och medborgarkraft nyckelord. Den fysiska planeringen ska stödja utvecklingen av en ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbar stad."

   ..........

........

Man menar att göteborgarnas aktiva medverkan är en förutsättning för att lyckas med en utveckling av staden som är både bärkraftig och konkurrenskraftig.
Medborgarkraft - bärkraft - konkurrenskraft i samverkan.

I samrådsredogörelsen framkom farhågor för att det sociala perspektivet inte skulle få avsedd verkan så länge den inte var i balans med de övriga krafterna.

I den hittills förda debatten om älvstränderna har dessa tre kraftbegrepp i samverkan eller i balans inte berörts. Få har hört talas om dem. Varför? Är de inte längre aktuella?

 

 ..........................................................................................................................


......

Innan strukturen för framtidens Göteborg stakas ut är det därför nödvändigt att informera om krafterna och debattera kraftbegreppen så att medborgarna inte blir besvikna.
Är de naturliga? Sitter de i våra gener? Får de inte förbises?

Eller skall framtidens Göteborg grundas på de senaste rönen av vad dagens ungdom önskar.
Superindividualism, lycka, njutning och ett behagligt liv?

Med detta processkonstverk vill jag att medborgarna skall få upp ögonen för vilka möjligheter de har att med aktiv medverkan skapa förutsättning för att lyckas med utvecklingen av staden och skapa en plattform från vilken planerarna kan arbeta vidare ifrån.

 

 ..........................................................................................................................
.......fr. Industrisamhället- Livsstilssamhället

... ...

.INSPIRATION
Göteborgs översiktsplan (ÖP99), processkonsten, självhjälpsgrupper,
strukturer i naturen och inom matematiken, medborgarkraften.com,
samt vattnets betydelse för livet har inspirerat.

Grundläggande för livet är, att kunna leva väl, att naturen består och att vi har tillgång till materiella hjälpmedel. Det vill säga, att just de tre krafter, som Göteborgs översiktsplan utgår ifrån, kan samverka och balansera varandra så att vi får en hållbar stad.
Se under INSPIRATION; MEDBORGARKRAFT…

Olskrokstorgets Gavelmålning visar hur information från vattnet bearbetas, belyses, beundras, begrundas och förkastas för att ersättas av något nytt, i ett ständigt kretslopp. Tomma plakat är ägnade att, i tanken, fyllas i av betraktare.
Se under INSPIRATION; KONSTVERK

..........................

   
........


Genetics & Art projekt visar att det finns okända delar i
DNA-molekylens massa.
Objekt i naturen har ofta fractaler* i sin struktur.
Se under INSPIRATION; STRUKTURER

Utredningar, visioner och referat som berör södra älvstranden från Gullbergsvass till Fiskebäck på medborgarkraften.com har utnyttjats.
Se www.medborgarkraften.com.
*. (Självsimulerande mönster med struktur i alla skalor, vilket
betyder att det oändligt upprepar sig självt rekursivt.)

  

 


........


PROCESSEN

Med inspirationskällorna som hjälp söker jag någon lämplig struktur för "krafterna" som skulle kunna finnas i DNA molekylerna. Någon fractal t ex Jag väljer "Sierpinski triangeln". Med dess hjälp kan det finnas möjlighet att skapa balans mellan krafterna.

Med hjälp av denna struktur växer perspektiv fram som kan ha betydelse för förnyelsen av Göteborg. Några sådan illustreras och värderas under PERSPEKTIV och förs till den PLATTFORM varifrån processkonstverkets nästa steg avses utarbetas av medborgarna.

Från älven får vi näring. Till, älven förs näring. Medborgarna ingår i kretsloppet.
Vi har en outsinlig källa mitt i centrum, som måste tillvaratas.
Under INSPIRATIONSKÄLLOR redovisar jag hur strukturen använts i processens skiss, som avses kunna vara till hjälp inför nästa steg i processen.

  

 


 

 

 

 

  

 

............................................................................................................................NÄSTA!