PROCESKONSTVERK .....

.
 

 

 

Processkonstverk nr11
GULLBERGSVASS VISION 2003 03 27 ARNE PERSON

 

MOTTO: QUINTA ESSENTIA
............en stad för alla..


........................................................................................................................
.............
  ..........

...........................................................................................................

 

BAKGRUND


VSA uppmanade arkitekterna att skissa på
visionära planer för Gullbergsvassområdet.

Dessa, som jag kallade för Quinta Essentia har sedan dess utvecklats och redovisas nedan som
"En stad för alla"


   ..........

En stad för alla
Apropå förnyelsen av Södra Älvstranden och den pågående debatten.
För att bredda debatten ska jag försöka redogöra för en vision som växte fram i samband med diskussioner om Södra Älvstranden och Gullbergsvassområdet.

...............

 ..........................................................................................................................


Visionen
När jag nyligen bearbetade en bild i datorn framträdde det på bildens himmel en antydan till en vertikal volym riktad ut i rymden. I en bok, som låg på bordet, kom jag att fästa blicken på ett tecken som visade sig symbolisera ”Quinta essentia”dvs ”det väsentligaste” och är en förutsättning för mångfalden. Bilden inspirerade mig och med några uttalanden i åtanke om att inte glömma de marginaliserade och segregerade växte en visionär plan fram för Gullbergsvassområdet. En flexibel tredimensionellt indelad fastighetsplan som passade alla möjliga typer av verksamheter, boenden, åldrar och ekonomier fick utgöra basen. Jag gestaltade terrasser, essensior, frizoner, gallerier och mötesplatser, som reproduktionsplatser för medborgarkraft och för tillvaratagande och förädling av inte minst de destruktiva krafterna. En stadskärna
växte fram som skulle göra Göteborg till en stad för alla.

 

Förord till visionen för Gullbergsvass

Visionen för Gullbergsvass

 ..........................................................................................................................

 

J........f

r. us..t.r3D FASTIGHETSINDELNING MÖJLIGGÖR GRÖNA ALLMÄNNA
.. ........
PARKER. OMRÅDET KAN SÅVÄL INNEHÅLLA "LUGN SOM PULS"

   .......

Många är överens om att beslut om så viktiga förändringar av
en kommun inte får ske i slutna rum utan att först öppet ha debatterats.

Av denna anledning presenterar medborgarkraften.com följande visionära idéskiss till förnyelse av området baserat på en enkel kartbild av området. Avsikten är att på detta sätt få medborgarna intresserade av sin stad och bli delaktiga i förverkligandet av "Den goda staden".

 

  

 


.....

 

Bakgrunden till visionen är bl a de utredningar jag deltog i på 90-talet som studerade konsekvenserna av förnyelsen av de storskaliga bostadsområdena.
Forskarna var överens om att man med fysiska medel ( kosmetika) inte kan bygga bort sociala problem. I översiktsplanen för Göteborg, ÖP99 tillkom begreppet medborgarkraft för att ge planeringen en social dimension.

Otalig är den litteratur som behandlar "den goda staden". Flertalet "experter"är nog överens om att blandstaden är att föredra framför den segregerade eller kategoriserade staden. Liksom den dynamiska är att föredra framför den statiska.

Vi vet att människan dras till vatten.Vi vet att vår hjärna kan ta emot information, värdera den och låta kroppen reagera på ett riktigt sätt, t ex med känslor av välbefinnande eller olust utan att processen når medvetandenivån.
Kan trots allt visuella och sensuella kvaliteter uppnås med hjälp av god arkitektur?

  

 


 

 

 

 

  

 

............................................................................................................................NÄSTA!