PROCESKONSTVERK .....

.
 

 

 

 

Processkonstverk nr 30..
Tävling SUDEV-GBG
från 2011


  ..........

...................................................................................................................

 

 

Läs mer! .....SUDEVTÄVLING

STRATEGIER


FRÅN TIDIGARE PROCESSKONSTVERK
Med hjälp av medborgarkraftens tidigare processkonstverk samt
tillkommande strategier (enligt nedan) nå målet att till år 2021
förverkliga ett f ör staden magnifikt jubileumsfirande.

DÄR SÅ ÄR MÖJLIGT FÖLJA NATIONELLA BESLUT
Ur SOU:ut redningen 2004 :104 "Att lära för hållbar utveckling"
Hållbar utveckling handlar om att värna givna resurser. Det hållbara samhället är ett samhälle som genomsyras av demokratiska värderingar.

Medborgarna känner delaktighet och möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och de har vilja och förmåga att ta ansvar för den. Samhället formas inom ramen för vad miljön och människors hälsa tål. Medborgarna har lika möjligheter oavsett kön, socioekonomisk och etnisk eller kulturell tillhörighet.
Det handlar också om resurseffektivisering och om att långsiktigt förvalta och investera i mänskliga, sociala och fysiska resurser.

   ..........

.....

VIRTUELLT - REELLT
För att uppsatta mål ska kunna nås måste innovativt tänkande genom-syra processen. Dvs ett fritt tänkande utan förutfattade meningar, rutiner och föråldrade lagar som kan förhindra målet "hållbar utveckling". Detta förhållningssätt förutsätter att en stor del av arbetet måste ske i en virtuell värld åtminstone till att börja med. Således införs sociala konsekvensbeskrivningar som ett krav. Sådana är en förutsättning för att erhålla kraftbalans. (I Sverige saknas sådana krav i lagen.)

 ..........

................................................................................................................

.....


MEDVERKAN
Syftet är att alla medborgare skall kunna medverka och därmed påvisa värdet av ett underifrån perspektiv i utvecklingen mot hållbarhet. Således är det önskvärt att alla tävlingsbidrag kan ingå i processen för tolkning och utveckling i senare processteg.

 ..........

............


ällSOCIO-EKOLOGISKA SYSTEM
Resiliens i socio- ekologiska system är nyckeln till hållbar utveckling.
Hyperintressant ämne att utveckla och visualisera inför jubileet.

...........

........

   WIKISUDEV
Som framgår av utförda utredningar nedan finns det ca 300 tolkningar av begreppet hållbar utveckling. Mängder av projekt och processer startas upp med syfte att finna vägar för hållbar utveckling. En entydig definition är svår att finna. En WIKISUDEV- sajt skulle kunna förtydliga begreppet

STUDERA SÅVÄL MEGASTÄDER SOM SLOW CITIES
Samtidigt som det alltmer talas om betydelsen av att skapa stora tätbebyggda regioner för att uppnå hållbar utveckling talas det om motsatsen Slow- cities som framtidens lösning.
Västra Götalandsregionen skall enligt beslut växa och förtätas. Vad händer om alla regioner gör likaledes? Vad händer med landsbygden.
Ett första steg kan vara att utföra konsekvensanalyser av båda typerna.

STUDERA OLIKA EKONOMISKA SYSTEM
Genom att få med det sociala respektive konst/kultur perspektiven i planeringen blir det naturligt att betrakta pengar på ett annat sätt än hittills. Detta öppnar dörrar för andra ekonomiska system.
Socioekonomiska forskningsprojekt pågår lite var stans i världen som kan inspirera. I det första processkonstverket föreslogs ett system med valutan "Leva". Något för hållbar utveckling?

STUDERA BARNPERSPEKTIVET
Det är viktigt att som BRIS lyfta barnens perspektiv, sprida och öka kunskapen om barns behov och rättigheter. Då projektet upphör under innevarande år är det viktigt att se till att det vidmakthålls i planeringen.

FOLKHÄLSAN
En självklarhet är att folkhälsan får en framträdande plats i processen.
PK nr 22 dvs processkonstverket Heden ägnas särskilt detta tema.
...

  

 

EKOLOGISKA PERSPEKTIVET
Utgångspunkt här är att samhället formas inom ramen för vad miljön och
människors hälsa tål. De flesta processer och projekt idag som har hållbar
utveckling som tema har miljön som utgångspunkt och vägledare. Genom
samverkan med dessa påräknas denna miljökunskap komma processen tillgodo
och ge förutsättningar för kraftb

 

.Processen pågår
som del i andra processer!
..

  

 


 

 

 

 

  

.

...........................................................................................................................NÄSTA!